Yêu cầu giải quyết công ty Nhà nước “phớt lờ” quy định công khai số liệu

Nghị định 81/2015/NĐ-CP được ban hành tháng 9/2015 và chính thức có hiệu lực vào tháng 11/2015. Tại Nghị định này, các công ty Nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty đều phải có trách nhiệm công bố thông tin về kế hoạch chế tạo bán buôn, tình hình đầu tư phát triển của năm hiện giờ hoặc các năm trước đó. Báo cáo tài chính của năm tác vụ hoặc kế hoạch cải biến sắp đặt theo chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hóa…

Yêu cầu giải quyết công ty Nhà nước “phớt lờ” quy định công bố thông tin

Các DNNN phải thi hành công bố đầy đủ thông tin tác vụ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Theo Nghị định 81, cả nước có 432 công ty Nhà nước có nghĩa vụ công bố thông tin. Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/9/2016, trong số các báo cáo công bố thông tin, chỉ có 1 công ty thi hành nghiêm túc và đầy đủ theo quy định đó là Tổng Công ty Quản lý bay VN. Trong số 432 công ty buộc phải công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP thì hiện mới chỉ có 140 công ty thi hành báo cáo, song thi hành không đầy đủ.

Trước hiện trạng trên, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc quán triệt và thi hành công bố đầy đủ thông tin tác vụ theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của công ty nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thi hành đầy đủ các quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách công ty không thi hành đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các xâm phạm về công bố thông tin.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư không ngừng theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thi hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tập hợp tình hình thi hành công bố thông tin của công ty nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, công ty nhà nước phải định kỳ công bố các thông tin: 1- Chiến lược phát triển của công ty; 2- Kế hoạch chế tạo bán buôn và đầu tư phát triển 5 năm của công ty; 3- Kế hoạch chế tạo bán buôn và đầu tư phát triển hàng năm của công ty; 4- Báo cáo đánh giá về kết quả sau cùng thi hành kế hoạch chế tạo bán buôn hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 5- Báo cáo kết quả sau cùng thi hành các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); 6- Báo cáo tình hình thi hành sắp đặt, cải biến công ty hàng năm; 7- Báo cáo hiện trạng quản trị và cơ cấu cơ quan của công ty; 8- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của công ty; 9- Báo cáo chính sách tiền lương, tiền thưởng của công ty.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *