Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512. Trong nội dung bài viết này xin reviews Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512. Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 là tài liệu tốt giúp những thầy cô tham khảo trong quá trình dạy tiếng anh lớp 7 . Hãy cài ngay Powerpoint tiếng anh 7 chương trình cũ theo CV 5512. Giaoanxanh chỗ luôn cập nhật các kỹ năng mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


# tài liệu Views Downloads
1 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 01. Back lớn school. Lesson 1. A1-A2.pptx 435 10 tải về
2 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 02. Personal information. Lesson 1. A1-A2.ppt 29 0 download
3 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 02. Personal information. Lesson 5. B4-B5.ppt 173 0 tải về
4 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 03. At home. Lesson 2.ppt 33 1 tải về
5 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 04. At school. Lesson 5. B3.ppt 22 2 tải về
6 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 10. Healthy và Hygiene. Lesson 3. A4.ppt 32 0 download
7 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 10. Healthy và Hygiene. Lesson 4. B1.ppt 24 3 download
8 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 16. People & places. Lesson 4. B1-B2.ppt 26 2 download
9 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 10. Healthy and Hygiene. Lesson 6. B4-B5.ppt 12 1 tải về
10 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 16. People and places. Lesson 5. B2-3.ppt 22 1 tải về
11 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Revision.ppt 23 3 download
12 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 01. Back to school. Lesson 2. A3-A4.ppt 48 2 download
13 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 01. Back to school. Lesson 3. A5-A6.ppt 39 1 download
14 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 01. Back khổng lồ school. Lesson 5. B4-B5-B6.pptx 36 2 tải về
15 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 02. Personal information. Lesson 2. A4-A5.ppt 30 0 tải về
16 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 02. Personal information. Lesson 3. A6-A7.ppt 40 0 download
17 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 02. Personal information. Lesson 4. B1-B3.ppt 21 0 download
18 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 02. Personal information. Lesson 5. B6-B7.ppt 23 0 download
19 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 03. At home. Lesson 1.ppt 21 2 tải về
20 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 03. At home. Lesson 3. B1.ppt 59 3 tải về
21 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 03. At home. Lesson 4. B4.ppt 21 4 tải về
22 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 03. At home. Lesson 5. B5.ppt 18 3 download
23 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 04. At school. Lesson 1. A1-A2-A4.ppt 38 1 download
24 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 04. At school. Lesson 2. A3-A5.ppt 138 3 download
25 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 04. At school. Lesson 3. A6.ppt 25 1 tải về
26 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 04. At school. Lesson 4. B1-B2.ppt 36 2 tải về
27 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 05. Work and play. Lesson 1. A1.ppt 71 4 tải về
28 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 05. Work and play. Lesson 2. A2.ppt 53 6 tải về
29 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 05. Work & play. Lesson 4. B1-B2.ppt 55 5 download
30 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 05. Work and play. Lesson 5. B3-B4.ppt 37 4 download
31 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 06. After school. Languge focus 1.ppt 23 2 tải về
32 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 06. After school. Languge focus 2.ppt 29 3 tải về
33 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 06. After school. Lesson 1. A1.ppt 49 3 download
34 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 06. After school. Lesson 2. A2-A4.ppt 34 1 tải về
35 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 06. After school. Lesson 3. A3.ppt 46 3 download
36 Powerpoint tiếng anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 06. After school. Lesson 4. B1.ppt 40 2 download
37 Powerpoint tiếng anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 07. The world of work. Lesson 1. A1.ppt 61 4 download
38 Powerpoint tiếng anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 07. The world of work. Lesson 2. A2-A3.ppt 29 2 download
39 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 07. The world of work. Lesson 3. A4.ppt 58 2 tải về
40 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 07. The world of work. Lesson 4. B1-B4.ppt 127 2 download
41 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 07. The world of work. Lesson 5. B2-B3.ppt 32 1 tải về
42 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 08. Places. Lesson 1. A1-A2.ppt 27 3 download
43 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 08. Places. Lesson 2. A3.ppt 35 2 tải về
44 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 08. Places. Lesson 3. A4-A5.ppt 30 1 tải về
45 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 08. Places. Lesson 4. B1.ppt 16 3 tải về
46 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 08. Places. Lesson 5. B2-B4.ppt 18 2 download
47 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 08. Places. Lesson 5. B4-B5.ppt 28 3 download
48 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 09. At trang chủ and away. Languge focus.ppt 16 3 tải về
49 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 09. At trang chủ and away. Lesson 1. A1.ppt 98 7 download
50 Powerpoint giờ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 09. At trang chủ and away. Lesson 2. A2-A3.ppt 27 5 download
51 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 09. At home and away. Lesson 3. A4.ppt 25 3 download
52 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 09. At trang chủ and away. Lesson 4. B1-2.ppt 42 7 tải về
53 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 09. At trang chủ and away. Lesson 5. B3-B4.ppt 45 7 tải về
54 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 10. Healthy & Hygiene. Lesson 1. A1.ppt 50 8 download
55 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 10. Healthy & Hygiene. Lesson 2. A2-A3.ppt 36 6 download
56 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 10. Healthy và Hygiene. Lesson 5. B3-B4.ppt 49 6 tải về
57 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 11. Keep fit-stayhealthy. Lesson 1. A1.ppt 34 8 download
58 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 11. Keep fit-stayhealthy. Lesson 2. A1-A3.ppt 25 4 download
59 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 11. Keep fit-stayhealthy. Lesson 2. A2-A3.ppt 55 6 tải về
60 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 11. Keep fit-stayhealthy. Lesson 3. B1.ppt 85 5 download
61 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 11. Keep fit-stayhealthy. Lesson 4. B1-2.ppt 64 6 download
62 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 11. Keep fit-stayhealthy. Lesson 4. B2-3.ppt 35 6 tải về
63 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 12. Let s eat. Lesson 1. A1-A2.ppt 50 9 download
64 Powerpoint giờ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 12. Let s eat. Lesson 2. A3-A4.ppt 65 8 download
65 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 12. Let s eat. Lesson 3. A4-5.ppt 30 4 download
66 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 12. Let s eat. Lesson 4. B1-2.ppt 47 12 tải về
67 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 13. Activities . Lesson 1. A1-2.ppt 53 10 tải về
68 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 13. Activities . Lesson 2. A3-4.ppt 61 10 tải về
69 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 13. Activities . Lesson 3. A1- 4.ppt 24 7 download
70 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 13. Activities . Lesson 4. B1-B2.ppt 54 3 download
71 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 14. Freetime fun. Lesson 1. A1.ppt 50 8 download
72 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 14. Freetime fun. Lesson 2. A2.ppt 27 3 download
73 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 14. Freetime fun. Lesson 3. A3.ppt 60 7 tải về
74 Powerpoint tiếng anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 14. Freetime fun. Lesson 4. B1-B2.ppt 106 12 download
75 Powerpoint tiếng anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 14. Freetime fun. Lesson 5. B3-4.ppt 35 5 download
76 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 15. Going out. Lesson 1. A1.ppt 81 10 tải về
77 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 15. Going out. Lesson 2. A2.ppt 79 11 download
78 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 15. Going out. Lesson 3. A3.ppt 29 2 download
79 Powerpoint tiếng anh 7 công tác cũ theo CV 5512 Unit 15. Going out. Lesson 3. B1-B2.ppt 48 6 download
80 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 15. Going out. Lesson 4. B3-4.ppt 75 9 tải về
81 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 lịch trình cũ theo CV 5512 Unit 16. People và places. Lesson 1. A1-A2.pptx 80 10 tải về
82 Powerpoint giờ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 16. People & places. Lesson 2. A3.ppt 27 4 tải về
83 Powerpoint giờ đồng hồ anh 7 chương trình cũ theo CV 5512 Unit 16. People and places. Lesson 6. B4-5.ppt 59 6 tải về

... Sickness (feeling, what you did, what the doctor tells you …) UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY Part B: What was wrong with you? Period 72 (B4) I OBJECTIVE: - Talking and describing simply about the ... Whilereading A runny nose A slight fever Coughing Sneezing + lớn prevent: Eat well Exercise Keep fit Stay healthy - Teacher teachers the words “disappear” … Task 2: Read the text again và answer ... The symptoms e How can you help prevent a cold?  By eating well, doing exercise, keeping fit & staying healthy Task 3: Retelling about the common cold as the following suggested diagram:...

Bạn đang xem: Giải unit 11 lớp 7 keep fit, stay healthy


*

... The book - Ask the S to lớn prepare the next lesson Unit 11: FEEP FIT and STAY HEALTHY Part A : Period 67th A check – UP – EX A- Objective: After this lesson , the S talk about ... The book - Ask the S khổng lồ prepare the next lesson Unit 11: FEEP FIT and STAY HEALTHY Part B : Period 70 th WHAT WAS WRONG WITH YOU? - EX 4, 5* A- Objective: After this lesson ... Vocabulary: - Topic: Keep fit anf stay healthy C Teaching sida - Objects of teaching (an English book,a ruler, chalks,teaching notebook ) - Cards, an extra board D- Teaching method - Comunitive, some...
*

... A1, at page 67 in workbook - Prepare part
A 2, Prepaing date : Period 67: UNIT 11 : KEEP FIT , STAY HEALTHY Lesson : A ( -3 ) Teaching date Class/Attendance I.Objectives : 7A: 7B: 7C: By the kết thúc ... Exercise B3 at page 71 in workbook - Prepare part
B Preparing date : Period 70 : UNIT 11 : KEEP FIT , STAY HEALTHY Lesson : B – ( ) Teaching date Class/Attendance I.Objectives : 7A: 7B: 7C: By the kết thúc ... B1,2 at page 71 in wokbook,prepare part B2,3 Preparing date : Period 69 : UNIT 11 : KEEP FIT , STAY HEALTHY Lesson : B- ( ) Teaching date Class/Attendance I Objectives : 7A: 7B: 7C: The students...
*

... Exercises ( 71 sbt ) Explain the structure: “ Had better + V ’’ -You had better stay inside V/ Draw experience Preparatory date: Teaching date: Period 71 Unit eleven: Keep fit, stay healthy B/ ... The sentences with them vày exercises: 2,3( 72 - 73 sbt ) V/ Draw experience Preparatory date: Teaching date: Period 72 Unit eleven: Keep fit, stay healthy B/ What was wrong with you? ( B4 + B5 ... Teaching date: Period 69 Unit eleven: Keep fit, stay healthy A/ A check- up ( A2+ A3) I/ Objectives By the kết thúc of the lesson, the students will be able khổng lồ speak the healthy by listening & filling...
*

... Exercise B1( p71) Pre: Unit 11 : Keep fit , stay healthy Period 71 : Lesson 4: B 2-3 I Objectives After the lesson Ss will be able khổng lồ get acquainted with the new topic : Stay healthy and about ... The work book Pre: Unit 11 : Keep fit , stay healthy Period 70 : Lesson 3: B1 I Objectives After the lesson Ss will be able to get acquainted with the new topic : Stay healthy & about the ... Page 67 )in the work book Pre: Unit 11 : Keep fit , stay healthy Period 69: Lesson 2: A 2-3 I Objectives After the lesson Ss will be able to get acquainted with the new topic : Stay healthy...
*

... 5- trang chủ work:Exercises: A1 (WB)-Prepare the following lesson A2,3+ remember UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY LESSON 67: A CHECK- UP A2,3 (P 108) I- Objectives: - After the lesson students will ... Exercises: B2,3 Learn by heart new words Prepare the following lesson B4,5 UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY LESSON 70 : WHAT WAS WRONG WITH YOU? B4 (P.112) I- Objectives: - After the lesson students ... + name of illness 5- trang chủ work: Exercises: B1- WB Prepare the following lesson B3 UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY LESSON 69: WHAT WAS WRONG WITH YOU? B3 (P 111) I- Objectives: - After the lesson...
... Heavy are you? Learn vocabulary và remember So exercises A3 page 69, 70 , 71 Homework (2’) UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY Period 70 (A3) I OBJECTIVE: - How to lớn ask & answer some information about ... Homework Learn the vocabulary và remember vày exercise in workbook page 67, 68, 69 (A1 – A2) UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY Period 69: (A2) I OBJECTIVE: - How khổng lồ ask and answer about the height ... Records - Help something - Retelling - Developing reading, speaking and writing skill UNIT 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY Period 68: A – A kiểm tra UP (A1) I OBJECTIVE: - How to lớn ask and answer some information...
... Can prevent a cold by eating well, - Ss interview their friends doing exercise, keeping fit and staying - correction healthy Post reading : Practise asking & answering the questions, using cues ... Presentation the words 15’ - Listen to lớn the passage 9’ (situation) - Correct their prediction:10; 43; 37; 5; 17; 112 - modelling - Give the correct answer - choral và Post Listening : Take a survey individual ... Learn vocabulary by - listen và record heart - Read the dialogue( P.1 07 ) again - menu the verbs in the simple past tense Unit: 11 Lesson : ( A2.3 – P.108.109 ) I OBJECTIVES : - khổng lồ talk about...
... Exercise 3,4 at page 67 in workbook - Prepare part B1 =========================================== GIÁO ÁN TIẾNG ANH WEEK 24 Preparing date : Period 72 : UNIT 11 : KEEP FIT , STAY HEALTHY Lesson : ... Exercise 1,2 at page 71 in workbook - Prepare part 2,3 ====================================== GIÁO ÁN TIẾNG ANH Week: 25 Preparing date : Period 73 : UNIT 11 : KEEP FIT , STAY HEALTHY Lesson : ... Part 2, ======================================= Prepaing date : Period 71 GIÁO ÁN TIẾNG ANH UNIT 11 : KEEP FIT , STAY HEALTHY Lesson : A- A kiểm tra – up ( A , ) I.The aims : By the kết thúc of the...
... Bị cảm lạnh bị đau nhức đầu Unit 11: Keep Fit, Stay Healthy Period: 68 - Lesson 3: B1 - page 110 Mr.Tan Lan Unit 11: Keep Fit, Stay Healthy Period: 68 - Lesson 3: B1 - page 110 True/False Prediction: ... Unit 11: Keep Fit, Stay Healthy Period: 68 - Lesson 3: B1 - page 110 Word cue drill: a You / a cold b bố / a stomachache c She / a toothache d Lan / a headache e He / flu Unit 11: Keep Fit, Stay ... Cảnh báo for her F The doctor d The teacher tells Lan lớn stay inside at recess T Unit 11: Keep Fit, Stay Healthy Period: 68 - Lesson 3: B1 - page 110 Lucky numbers: Question a Lucky number! Question...
... Again • Vocabulary from Unit to lớn + Prepare for the Unit 11- > Learn all the 45- minute test: words again: thức khuya, Vocabulary from bè cánh dục, điền và, can Unit to lớn Unit 11nặng, đo chiều cao, ... + V(bare) * Expression: I hope you will be OK - Asks the sts to take a - Take a survey (111 ) survey (111 ) * Model: a Were you ever absent from your class? b Were you sick? c Did you have a cold? ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date of preparation: Feb 16 th, năm trước Week: 25 Classes: 7A1,2,3,4 Unit 11: Period 70 : KEEP FIT, STAY HEALTHY Part B : WHAT WAS WRONG WITH YOU? (B3-5) I AIMS & OBJECTIVES:...
... Sbt ) Explain the structure: “ Had better + V ’’ -You inside had better stay V/ Draw experience Unit eleven: Keep fit, stay healthy B/ What was wrong with you? ( B 2+ B3 ) I/ Objectives By the kết thúc ... Và make sentences with them the do exercises: 2,3( 7273sbt ) V/ Draw experience Unit eleven: Keep fit, stay healthy B/ What was wrong with you? ( B4 + B5 ) I/ Objectives By the kết thúc of the lesson, ... Symptoms -We can prevent a cold by Tell about yourself eating well, doing exercise, keeping fit and staying healthy Tell them khổng lồ practice Answer these questions again Listen và correct their...

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Mở Rộng Vốn Từ Thiên Nhiên (Trang 78), Luyện Từ Và Câu


... Temperature: đo nhiệt độ Measure: đo (chiều cao) Scales : cân Height: chiều cao Weight: ( v) cân nặng Waiting room: phòng chờ -Ask Ss to read the new words in chorus -Introduce the polite request: Would ... Medical check –up 4 Consolidation - chú ý the main content of the lesson trang chủ work - Write the new words , & the exercise A1 ( page 67 )in the work book ... Mở cửa your mouth, please? C.Practice: - Play the tape & aks Ss khổng lồ practice the dialogue - Ask Ss to read the dialogue in pairs - Ask Ss khổng lồ work in pairs khổng lồ the : Now answer Number the sentences,...
... Her? - Introduce the new words Sick: bị bé A bad cold: cảm lạnh A headache: đau dầu In side > 3 1,251 0