Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

Kho Bài giảng ngữ văn lớp 12 bao gồm nhiều Bài giảng đượcbiên soạn theo từng phân môn với nhiều bài học dựa trên chương trình đào tạo. Vớimục đích giúp học sinh nắm được một số kiến thức cơ bản về các tác phẩm văn học:Tuyên ngôn độc lập, Việt Bắc, Người lái đò sông Đà, Vợ chồng A Phủ,... Hay cácthể loại văn học như: văn nghị luận, nghị luận văn học, các biện pháp tu từ, luậtthơ,... được phân phối theo từng phân môn cụ thể. Tham khảo bộ Bài giảng điện tửngữ văn lớp 12 được biên soạn sinh động, dễ hiểu sẽ giúp quý thầy cô tìm kiếm dễdàng phục vụ cho việc giảng dạy của mình.

Bạn đang xem: Bài Giảng Điện Tử Lớp 12

Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 12: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Bàigiảng Ngữ văn 10 tuần 12: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 10 tuần 12: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt thiết kế bằng
Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bàigiảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 10 tuần 12: Phong cáchngôn ngữ sinh hoạt trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họagiúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nộidung chính bài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 13: Luyện tập vận dụng kết hợp cácphương thức biểu đạt trong Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 13: văn nghị luận
Bài giảng
Ngữ văn 12 tuần 13: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong
Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 13: văn nghị luận

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 13: Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạttrong Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 13: văn nghị luận thiết kế bằng Powerpointchuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điệntử giảng dạy và học tập.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữâm
Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm thiết kế bằng
Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bàigiảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành mộtsố phép tu từ ngữ âm trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họagiúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nộidung chính bài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 12: Thực hành một số phép tu từ cúpháp
Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 12: Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 12: Thực hành một số phép tu từ cú pháp thiết kế bằng
Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bàigiảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 12: Thực hành mộtsố phép tu từ cú pháp trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minhhọa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt cácnội dung chính bài học.

Bài giảng
Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểuđược bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 14: Luyện tập vận dụng kết hợp cácthao tác lập luận
Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 14: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 14: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận thiếtkế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việcsoạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 14: Luyệntập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trình bày bằng Slide rất sống động vớicác hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanhchóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 9: Phát biểu theo chủ đề
Bài giảng
Ngữ văn 12 tuần 9: Phát biểu theo chủ đề

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 9: Phát biểu theo chủ đề thiết kế bằng Powerpoint chuyênghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảngdạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 9: Phát biểu theo chủ đề trình bày bằng
Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểuđược bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 9: Việt Bắc (Phần hai: tác phẩm)Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 9: Việt Bắc (Phần hai: tác phẩm)

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 9: Việt Bắc (Phần hai: tác phẩm) thiết kế bằng Powerpointchuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điệntử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 9: Việt Bắc (Phần hai: tácphẩm) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các emhọc sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chínhbài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 13: Sóng
Bài giảng Ngữ văn 12 tuần13: Sóng

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 13: Sóng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nângcao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 13: Sóng trình bày bằng Slide rất sống động với cáchình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanhchóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 10: Đất Nước (Trích trường ca Mặtđường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 10: Đất Nước(Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 10: Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn
Khoa Điềm) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiếnthức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn12 tuần 10: Đất Nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em họcsinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bàihọc.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 25: Thực hành hàm ý (tiếp theo)Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 25: Thực hành hàm ý (tiếp theo)

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 25: Thực hành hàm ý (tiếp theo) thiết kế bằng Powerpointchuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điệntử giảng dạy và học tập. Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 25: Thực hành hàm ý (tiếptheo) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các emhọc sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chínhbài học.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 2 bài: Giữ gìn trong sáng Tiếng Việt
Bàigiảng Ngữ văn 12 tuần 2 bài: Giữ gìn trong sáng Tiếng Việt

Đây là BST những bài giảng về bài Giữ gìn sự trong sáng trong
Tiếng Việt mà chúng tôi đã tuyển chọn để phục vụ cho việc giảng dạy của các thầycô giáo. Thông qua bài giảng, học sinh sẽ nắm được những biểu hiện chủ yếu,trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng Tiếng Việt. Ngoài ra các bạn còn biết cáchphân biệt được ngôn ngữ trong sáng với ngôn ngữ không trong sáng, biết phântích và sửa chữa ở những hiện tượng không trong sáng, đồng thời có thêm các kĩnăng cảm thụ, đánh giá cái hay cái đẹp của những lời nói, câu văn trong sáng.

Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 4 bài: Nguyễn Đình Chiểu, ngôi saosáng trong Văn nghệ Dân tộc
Bài giảng Ngữ văn 12 tuần 4 bài: Nguyễn Đình Chiểu,ngôi sao sáng trong Văn nghệ Dân tộc

Mời các bạn đến với BST bài giảng "Nguyễn Đình Chiểu,ngôi sao sáng trong Văn nghệ Dân tộc" đã được chọn lọc kĩ lưỡng về mặt nộidung và trình bày đẹp mắt. Các bài giảng trong bộ sưu tập này sẽ giúp giáo viêncó thêm những tư liệu để truyền đạt những kiến thức của mình về bài, giúp cho họcsinh thấy được những nét đặc sắc trong nghị luận Văn học của Phạm Văn Đồng, tiếpthu cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, sâu sắc và mới mẻ của ông về con ngườivà thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.

BÀI GIẢNG NGỮ VĂN 12

Thư viện bài giảng Ngữ Văn 12, bài giảng điện tử Ngữ Văn 12cho học sinh, phụ huynh và giáo viên tham khảo.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Tp Hcm, Điểm Chuẩn Trường Đh Văn Hóa Tp

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 24, Tác phẩm: Chiếc thuyềnngoài xa - Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 24, Tác phẩm: Chiếc thuyềnngoài xa - Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Vợ nhặt - Tác giả:Kim Lân

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Vợ nhặt - Tác giả:Kim Lân

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 30: Phát biểu tự do - Phạm
Quang Duy

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 30: Phát biểu tự do - Phạm
Quang Duy

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tiết 87,88 Văn bản: Nhìn về vốnvăn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tiết 87,88 Văn bản: Nhìn về vốnvăn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 27, Tiết 77: Đọc văn: Hồn
Trương Ba da hàng thịt (Trích) - Tác giả: Lưu Quang Vũ

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 27, Tiết 77: Đọc văn: Hồn
Trương Ba da hàng thịt (Trích) - Tác g

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Ông già và biển cả(Trích) - Tác giả: Ơ-nít Hê-minh-uê

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Ông già và biển cả(Trích) - Tác giả: Ơ-nít Hê-minh-uê

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 28, Chuyên đề: Diễn đạttrong văn nghị luận (2 tiết) - Trường THPT Trần Phú

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 28, Chuyên đề: Diễn đạttrong văn nghị luận (2 tiết) - Trường TH

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tiết 78,79: Tác phẩm: Số phậncon người (Trích) - Tác giả: M. Sô - lô - khốp

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tiết 78,79: Tác phẩm: Số phậncon người (Trích) - Tác giả: M. Sô - lô

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tiết 69-70: Tác phẩm: Số phậncon người - Tác giả: M. Sô - lô - khốp

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tiết 69-70: Tác phẩm: Số phậncon người - Tác giả: M. Sô - lô - khốp

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện: Thuốc - Tác giả: Lỗ Tấn- Thanh Dương Dương

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện: Thuốc - Tác giả: Lỗ Tấn- Thanh Dương Dương

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Thuốc - Tác giả: Lỗ
Tấn - Thanh Dương Dương

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Thuốc - Tác giả: Lỗ
Tấn - Thanh Dương Dương

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Thuốc - Tác giả: Lỗ
Tấn

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Thuốc - Tác giả: Lỗ
Tấn

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 26: Rèn luyện kĩ năng mởbài kết bài trong văn nghị luận - Chiêm Thị Nhung

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 26: Rèn luyện kĩ năng mởbài kết bài trong văn nghị luận - Chiêm

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 24: Chiếc thuyền ngoài xa- Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 24: Chiếc thuyền ngoài xa- Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Chiếc thuyềnngoài xa - Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Chiếc thuyềnngoài xa - Tác giả: Nguyễn Minh Châu

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Những đứa controng gia đình (Trích) - Tác giả: Nguyễn Thi

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Những đứa controng gia đình (Trích) - Tác giả: Nguyễn T

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Những đứa con tronggia đình (Trích) - Tác giả: Nguyễn Thi

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tác phẩm: Những đứa con tronggia đình (Trích) - Tác giả: Nguyễn Thi

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Những đứa controng gia đình - Tác giả: Nguyễn Thi -Trường THPT Tùng Thiện - Nguyễn Thị Liên

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Những đứa controng gia đình - Tác giả: Nguyễn Thi -Trườ

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 22 Văn bản: Rừng xà nu -Tác giả: Nguyễn Trung Thành

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 22 Văn bản: Rừng xà nu -Tác giả: Nguyễn Trung Thành

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 22 Truyện: Rừng xà nu(Trích) - Tác giả: Nguyễn Trung Thành

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Tuần 22 Truyện: Rừng xà nu(Trích) - Tác giả: Nguyễn Trung Thành

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Văn bản: Rừng xà nu - Tác giả:Nguyễn Trung Thành

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Văn bản: Rừng xà nu - Tác giả:Nguyễn Trung Thành

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Rừng xà nu - Tácgiả: Nguyễn Trung Thành - Lê Thị Lan Anh

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Rừng xà nu - Tácgiả: Nguyễn Trung Thành - Lê Thị Lan An

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Rừng xà nu(Trích) - Tác giả: Nguyễn Trung Thành - Lê Thị Lan Anh

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Rừng xà nu (Trích)- Tác giả: Nguyễn Trung Thành - Lê Th

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Rừng xà nu(Trích) - Tác giả: Nguyễn Trung Thành

Bài giảng môn Ngữ văn Lớp 12 - Truyện ngắn: Rừng xà nu(Trích) - Tác giả: Nguyễn Trung Thành

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGỮ VĂN 12

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiếnthức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập,rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiệnhành.

Thư viện bài giảng điện tử Ngữ Văn 12 mới nhất, bài giảng E-Learning Ngữ Văn 12, bài giảng Power
Point Ngữ Văn 12, bài giảng trực tuyến Ngữ Văn 12
*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Phân tích tác phẩm: Vợ nhặt (Kim Lân)

534 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Đọc văn: Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) - Nguyễn Đức Oánh

810 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tuần 33: Làm văn: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học - Bùi Thị Huyền

272 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tuần 31: Đọc văn: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

324 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tuần 31: Làm văn: Phong cách ngôn ngữ hành chính - Vũ Thị Quế Tâm

719 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tuần 30: Đọc hiểu văn bản: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

312 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tiết 124: Đọc văn: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) - Nguyễn

283 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tuần 30: Đọc văn: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

725 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tiết 35+36: Tiếng việt: Thực hành phép tu từ cú pháp (Tiết 1)

324 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tiết 86: Đọc văn: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

269 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tiết 77+78: Đọc văn: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

248 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tiết 77: Đọc văn: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

605 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tiết 84: Làm văn: Diễn đạt trong văn nghị luận - Đặng Thị Nguyệt

343 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tuần 27: Đọc văn: Số phận con người (M.Sôlôkhốp) - Trường THPT Thạnh Đông

258 lượt xem


*

Bài giảng Ngữ văn lớp 12 - Tuần 24: Đọc hiểu văn bản: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

367 lượt xem


*

275 lượt xem