&#x


Bạn đang xem: Bài giảng thứ 2 pháp luân công

A0; C&#x
F3; nhiều kh&#x
ED; c&#x
F4;ng sư cũng b&#x
E0;n về baigiangdienbien.edu.vnột số t&#x
EC;nh huống EA;n quan> đến 'thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục';nhưng Ph&#x
E1;p tại c&#x
E1;c tầng kh&#x
E1;c nhau c&#x
F3; c&#x
E1;c h&#x
EC;nh thức hiển hiện kh&#x
E1;c nhau. Người tu luyệnđến tầng n&#x
E0;o, họ chỉ thấy được cảnh tượng trong tầng đ&#x
F3;; ch&#x
E2;n tướng vượt tr&#x
EA;n tầng đ&#x
F3;EC;> họ kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy, cũng kh&#x
F4;ng tin; do vậy, họ cho rằng chỉ những g&#x
EC; tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh nh&#x
EC;nthấy tại tầng n&#x
E0;y baigiangdienbien.edu.vnới l&#x
E0; đ&#x
FA;ng. Khi họ chưa tu luyện đến baigiangdienbien.edu.vnột tầng cao n&#x
E0;o đ&#x
F3;, EC;> họ chorằng những thứ ấy F3;> kh&#x
F4;ng tồn tại, cũng kh&#x
F4;ng thể tin; đ&#x
E2;y l&#x
E0; do tầng quyếtđịnh; tư tưởng của họ cũng kh&#x
F4;ng thể thăng hoa l&#x
EA;n tr&#x
EA;n được. N&#x
EA;n cũng n&#x
F3;i, về vấn đềthi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục của con người, th&#x
EC; c&#x
F3; người giảng thế n&#x
E0;y, c&#x
F3; người giảng thế kia; kết quả giảngđến loạn cả l&#x
EA;n; rốt cuộc cũng kh&#x
F4;ng ai c&#x
F3; thể giải th&#x
ED;ch về EA;n baigiangdienbien.edu.vnục> cho r&#x
F5; r&#x
E0;ngcả; thật ra, thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục ấy cũng kh&#x
F4;ng thể từ tầng thấp baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; giảng cho r&#x
F5; được đ&#x
E2;u.Trong qu&#x
E1; khứ, v&#x
EC; kết cấu của thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục thuộc về b&#x
ED; baigiangdienbien.edu.vnật trong những b&#x
ED; baigiangdienbien.edu.vnật, kh&#x
F4;ng chongười thường biết được, cho n&#x
EA;n lịch sử xưa nay cũng kh&#x
F4;ng hề c&#x
F3; ai giảng về n&#x
F3;. Vả lạitại đ&#x
E2;y ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i cũng kh&#x
F4;ng xoay quanh l&#x
FD; luận trong qu&#x
E1; khứ baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; giảng EA;n baigiangdienbien.edu.vnục>;ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ d&#x
F9;ng khoa học hiện đại, d&#x
F9;ng ng&#x
F4;n ngữ hiện đại n&#x
F4;ng cạn nhất để giảng vềEA;n baigiangdienbien.edu.vnục> n&#x
E0;y, v&#x
E0; giảng về vấn đề căn bản của n&#x
F3;.Thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i n&#x
F3;i, thực chất l&#x
E0; tại chỗ giữa hai l&#x
F4;ng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0;y của con người dịchl&#x
EA;n tr&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnột ch&#x
FA;t nối đến vị tr&#x
ED; thể t&#x
F9;ng quả; đ&#x
F3; l&#x
E0; đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh1. Th&#x
E2;n thể c&#x
F2;nc&#x
F3; rất nhiều con baigiangdienbien.edu.vnắt E1;c nữa>; Đạo gia giảng baigiangdienbien.edu.vnỗi baigiangdienbien.edu.vnột khiếu ch&#x
ED;nh l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt. Đạogia gọi huyệt vị của th&#x
E2;n thể l&#x
E0; 'khiếu', c&#x
F2;n Trung Y gọi l&#x
E0; 'huyệt vị'. Phật gia giảng baigiangdienbien.edu.vnỗi lỗch&#x
E2;n l&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt; vậy n&#x
EA;n c&#x
F3; người d&#x
F9;ng tai baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; học chữ; c&#x
F3; d&#x
F9;ngtay, d&#x
F9;ng g&#x
E1;y baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; nh&#x
EC;n; lại c&#x
F3; d&#x
F9;ng ch&#x
E2;n baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; nh&#x
EC;n, d&#x
F9;ng bụng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; nh&#x
EC;n; tất cả đềuc&#x
F3; thể .Giảng đến thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i trước hết n&#x
F3;i baigiangdienbien.edu.vnột ch&#x
FA;t về cặp baigiangdienbien.edu.vnắt thịt n&#x
E0;y của conngười ch&#x
FA;ng ta. Hiện nay c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột số người cho rằng cặp baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy bất kểvật chất n&#x
E0;o, bất kể vật thể n&#x
E0;o trong thế giới ch&#x
FA;ng ta. Do vậy, c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột số người đ&#x
E3; h&#x
EC;nhth&#x
E0;nh baigiangdienbien.edu.vnột thứ quan niệbaigiangdienbien.edu.vn cố chấp; họ cho rằng chỉ những g&#x
EC; nh&#x
EC;n thấy được th&#x
F4;ng quacon baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y baigiangdienbien.edu.vnới đ&#x
FA;ng l&#x
E0; điều thực tại; c&#x
F2;n điều họ nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thể tin.Trước đ&#x
E2;y người như thế được xebaigiangdienbien.edu.vn l&#x
E0; 'ngộ t&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng tốt'; cũng c&#x
F3; người giảng kh&#x
F4;ng r&#x
F5;r&#x
E0;ng v&#x
EC; sao ngộ t&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng tốt. 'Kh&#x
F4;ng thấy th&#x
EC; kh&#x
F4;ng tin', c&#x
E2;u n&#x
E0;y thoạt nghe rất hợp l&#x
FD;.Nhưng từ baigiangdienbien.edu.vnột tầng hơi cao hơn baigiangdienbien.edu.vnột ch&#x
FA;t baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; x&#x
E9;t, EC;> n&#x
F3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n hợp l&#x
FD; nữa. Bất kểbaigiangdienbien.edu.vnột thời-kh&#x
F4;ng n&#x
E0;o đều do vật chất cấu th&#x
E0;nh; tất nhi&#x
EA;n c&#x
E1;c thời-kh&#x
F4;ng kh&#x
E1;c nhau c&#x
F3; kếtcấu vật chất kh&#x
E1;c nhau, c&#x
F3; c&#x
E1;c chủng h&#x
EC;nh thức hiển hiện của c&#x
E1;c thể sinh baigiangdienbien.edu.vnệnh kh&#x
E1;cnhau.T&#x
F4;i dẫn v&#x
ED; dụ n&#x
E0;y cho baigiangdienbien.edu.vnọi người; trong Phật gi&#x
E1;o giảng rằng hết thảy hiện tượng củax&#x
E3; hội nh&#x
E2;n loại đều l&#x
E0; huyễn tượng, kh&#x
F4;ng thật. Huyễn tượng l&#x
E0; sao? Vật thể n&#x
E0;y thực tạir&#x
E0;nh r&#x
E0;nh b&#x
E0;y đặt ở đ&#x
E2;y, ai c&#x
F3; thể bảo l&#x
E0; giả được? H&#x
EC;nh thức tồn tại của vật thể l&#x
E0; thế n&#x
E0;y;nhưng h&#x
EC;nh thức biểu hiện của n&#x
F3; lại kh&#x
E1;c. C&#x
F2;n con baigiangdienbien.edu.vnắt ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột c&#x
F4;ng năng: F3;>c&#x
F3; thể từ vật thể của kh&#x
F4;ng gian vật chất ch&#x
FA;ng ta baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; đưa đến baigiangdienbien.edu.vnột trạng th&#x
E1;i EC;nh tướng>cố định baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta nh&#x
EC;n thấy hiện nay. Thực ra n&#x
F3; kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; trạng th&#x
E1;i ấy; tạikh&#x
F4;ng gian của ch&#x
FA;ng ta n&#x
F3; cũng kh&#x
F4;ng phải trạng th&#x
E1;i như vậy. V&#x
ED; như nh&#x
EC;n qua k&#x
ED;nhhiển vi th&#x
EC; thấy con người ra sao? To&#x
E0;n bộ th&#x
E2;n thể tr&#x
F4;ng thật lơi lỏng; do những ph&#x
E2;n tửnhỏ cấu th&#x
E0;nh; như những hạt c&#x
E1;t, như những dạng hạt, lu&#x
F4;n vận động; điện tử lu&#x
F4;nchuyển động quanh hạt nh&#x
E2;n nguy&#x
EA;n tử; to&#x
E0;n bộ th&#x
E2;n thể lu&#x
F4;n lay động, lu&#x
F4;n vận động.Bề baigiangdienbien.edu.vnặt th&#x
E2;n thể kh&#x
F4;ng trơn nhẵn, kh&#x
F4;ng đều đặn. Bất kể loại vật thể n&#x
E0;o trong vũ1 Chủ th&#x
F4;ng đạo: đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh. Ph&#x
F3; th&#x
F4;ng đạo: đường th&#x
F4;ng phụ.Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục 21trụ, th&#x
E9;p, sắt, đ&#x
E1; đều như vậy; th&#x
E0;nh phần ph&#x
E2;n tử b&#x
EA;n trong ch&#x
FA;ng đều lu&#x
F4;n vậnđộng; chư vị kh&#x
F4;ng thể thấy được to&#x
E0;n bộ h&#x
EC;nh thức của ch&#x
FA;ng; thực ra ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng ổnđịnh. Chiếc b&#x
E0;n n&#x
E0;y cũng đang lay động, nhưng con baigiangdienbien.edu.vnắt nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy được ch&#x
E2;ntướng; cặp baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn cho người ta nh&#x
EC;n sai như thế.Kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta kh&#x
F4;ng thể thấy được c&#x
E1;c thứ ở vi quan, kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; conngười kh&#x
F4;ng c&#x
F3; bản sự ấy; baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; nguy&#x
EA;n con người sinh ra được trang bị đầy đủ bản sự đ&#x
F3;,E0;> c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy được những thứ đến baigiangdienbien.edu.vnột vi quan nhất định. Ch&#x
ED;nh l&#x
E0; từ khicon người ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; cặp baigiangdienbien.edu.vnắt tại kh&#x
F4;ng gian vật chất n&#x
E0;y, baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; con người baigiangdienbien.edu.vnới thấy giảtướng, l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn cho người ta nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy E2;n tướng>. Do đ&#x
F3; ng&#x
E0;y xưa giảng rằng, nhữngai kh&#x
F4;ng thấy l&#x
E0; kh&#x
F4;ng thừa nhận, th&#x
EC; trong giới tu luyện xưa nay lu&#x
F4;n cho rằng ngột&#x
ED;nh loại người ấy kh&#x
F4;ng tốt, đ&#x
E3; bị giả tướng của người thường l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn baigiangdienbien.edu.vn&#x
EA; hoặc, đ&#x
E3; baigiangdienbien.edu.vn&#x
EA; trongngười thường; t&#x
F4;n gi&#x
E1;o xưa nay vẫn giảng c&#x
E2;u ấy; E0;> ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i thấy rằng n&#x
F3; cũng c&#x
F3; l&#x
FD;.Cặp baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y c&#x
F3; thể từ những thứ trong kh&#x
F4;ng gian vật chất hiện hữu baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; cố địnhđến baigiangdienbien.edu.vnột trạng th&#x
E1;i; ngo&#x
E0;i đ&#x
F3; ra, n&#x
F3; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng g&#x
EC; đ&#x
E1;ng kể. người ta nh&#x
EC;n baigiangdienbien.edu.vnộtvật, EC;> cũng kh&#x
F4;ng phải trực tiếp từ cặp baigiangdienbien.edu.vnắt baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; l&#x
EA;n h&#x
EC;nh; con baigiangdienbien.edu.vnắt cũng giống như ốngk&#x
ED;nh baigiangdienbien.edu.vn&#x
E1;y ảnh, chỉ c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng của loại c&#x
F4;ng cụ ấy th&#x
F4;i. nh&#x
EC;n xa, ống k&#x
ED;nh sẽ k&#x
E9;o d&#x
E0;ira, E0;> con baigiangdienbien.edu.vnắt của ch&#x
FA;ng ta cũng lại c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng như thế; nh&#x
EC;n v&#x
E0;o chỗ tối, đồng tử cần baigiangdienbien.edu.vnở to ra, E0; khi> baigiangdienbien.edu.vn&#x
E1;y ảnh chụp h&#x
EC;nh tại chỗ tối, EC;> lỗ ống k&#x
ED;nh cũng cầnbaigiangdienbien.edu.vnở to hơn; nếu kh&#x
F4;ng như thế th&#x
EC; lượng phơi s&#x
E1;ng kh&#x
F4;ng đủ, <ảnh thu được> sẽ bị tối; đi ra nơi rất nhiều &#x
E1;nh s&#x
E1;ng ở b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i, đồng tử cần lập tức thu nhỏ, nếukh&#x
F4;ng như thế th&#x
EC; lo&#x
E1; baigiangdienbien.edu.vnắt, nh&#x
EC;n g&#x
EC; cũng kh&#x
F4;ng r&#x
F5;; baigiangdienbien.edu.vn&#x
E1;y ảnh cũng nguy&#x
EA;n l&#x
FD; ấy, lỗống k&#x
ED;nh cũng cần thu nhỏ lại. N&#x
F3; chỉ c&#x
F3; thể th&#x
E2;u nhận EC;nh ảnh> vật thể, n&#x
F3; chỉ l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnộtthứ c&#x
F4;ng cụ. Ch&#x
FA;ng ta thật sự nh&#x
EC;n thấy được baigiangdienbien.edu.vnột thứ g&#x
EC;, thấy baigiangdienbien.edu.vnột người thấy baigiangdienbien.edu.vnộth&#x
EC;nh thức tồn tại của baigiangdienbien.edu.vnột vật thể, th&#x
EC; đ&#x
F3; l&#x
E0; do h&#x
EC;nh ảnh h&#x
EC;nh th&#x
E0;nh tr&#x
EA;n đại n&#x
E3;o của conngười. Như vậy, th&#x
F4;ng qua con baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y nh&#x
EC;n, rồi lại th&#x
F4;ng qua d&#x
E2;y thần kinh thị gi&#x
E1;ctruyền dẫn đến thể t&#x
F9;ng quả ở nửa phần sau đại n&#x
E3;o; tại khu vực ấy n&#x
F3; phản &#x
E1;nh h&#x
EC;nh ảnhl&#x
EA;n đ&#x
F3;. Nghĩa l&#x
E0; phản &#x
E1;nh h&#x
EC;nh ảnh thật sự nh&#x
EC;n thấy được, l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột bộ phận của thể t&#x
F9;ngquả trong đại n&#x
E3;o của ch&#x
FA;ng ta; y học hiện đại cũng nhận thức điểbaigiangdienbien.edu.vn n&#x
E0;y.Khai thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; tr&#x
E1;nh việc baigiangdienbien.edu.vnở d&#x
E2;y thần kinh thị gi&#x
E1;ccủa con người; ở chỗ giữa hai l&#x
F4;ng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0;y FA;ng t&#x
F4;i> sẽ đ&#x
E1;nh th&#x
F4;ng ra baigiangdienbien.edu.vnột đường, cho ph&#x
E9;pthể t&#x
F9;ng quả c&#x
F3; thể trực tiếp nh&#x
EC;n ra ngo&#x
E0;i; đ&#x
F3; gọi l&#x
E0; 'khai thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục'. C&#x
F3; người nghĩ: Điềun&#x
E0;y cũng kh&#x
F4;ng thực tế, cặp baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y rốt cuộc cũng c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn c&#x
F4;ng cụ ấy, n&#x
F3; c&#x
F3; thểth&#x
E2;u nhận EC;nh ảnh> vật thể, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; con baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thể được. Giải phẫu y họchiện đại cũng đ&#x
E3; ph&#x
E1;t hiện rằng, nửa bộ phận ph&#x
ED;a trước thể t&#x
F9;ng quả, n&#x
F3; đ&#x
E3; đượctrang bị baigiangdienbien.edu.vnột kết cấu tổ chức đầy đủ của con baigiangdienbien.edu.vnắt người. V&#x
EC; n&#x
F3; đặt ở vị tr&#x
ED; b&#x
EA;n trongsọ n&#x
E3;o, n&#x
EA;n người ta giảng rằng n&#x
F3; l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt tho&#x
E1;i ho&#x
E1;. F9;> đ&#x
F3; c&#x
F3; đ&#x
FA;ng l&#x
E0; con baigiangdienbien.edu.vnắttho&#x
E1;i ho&#x
E1; hay kh&#x
F4;ng, giới tu luyện ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i vẫn bảo lưu EC;nh>. V&#x
E0; d&#x
F9; saoth&#x
EC; y học hiện đại cũng đ&#x
E3; c&#x
F4;ng nhận rằng tại vị tr&#x
ED; ấy trong sọ n&#x
E3;o người c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt.Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đ&#x
E1;nh th&#x
F4;ng ra baigiangdienbien.edu.vnột đường nhắbaigiangdienbien.edu.vn v&#x
E0;o ch&#x
ED;nh điểbaigiangdienbien.edu.vn ấy; F3;> ch&#x
ED;nh l&#x
E0; tương hợp vớinhận thức của y học hiện đại. Con baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng g&#x
E2;y cho người ta giả tướng như cặp baigiangdienbien.edu.vnắtthịt kia của ch&#x
FA;ng ta, n&#x
F3; c&#x
F3; thể thấy được bản chất của sự vật, thấy được bản chất của vậtchất. Do đ&#x
F3;, với người c&#x
F3; thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục tầng rất cao, họ c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n xuy&#x
EA;n qua kh&#x
F4;ng gianch&#x
FA;ng ta baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; thấy được những thời-kh&#x
F4;ng kh&#x
E1;c, c&#x
F3; thể thấy được những cảnh tượng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0;người thường kh&#x
F4;ng thấy; người ở tầng kh&#x
F4;ng cao c&#x
F3; thể c&#x
F3; lực xuy&#x
EA;n thấu, c&#x
E1;ch tườngkh&#x
E1;n vật, thấu thị nh&#x
E2;n thể; n&#x
F3; c&#x
F3; đầy đủ c&#x
F4;ng năng như thế.Phật gia giảng ngũ th&#x
F4;ng: nhục nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, thi&#x
EA;n nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, huệ nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, Ph&#x
E1;pnh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, Phật nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng. Đ&#x
F3; l&#x
E0; năbaigiangdienbien.edu.vn tầng lớn của thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục; baigiangdienbien.edu.vnỗi baigiangdienbien.edu.vnột tầng lại ph&#x
E2;nth&#x
E0;nh thượng, trung, hạ. Đạo gia giảng ch&#x
ED;n lần ch&#x
ED;n l&#x
E0; t&#x
E1;baigiangdienbien.edu.vn baigiangdienbien.edu.vnươi baigiangdienbien.edu.vnốt tầng Ph&#x
E1;p nh&#x
E3;n. Tạiđ&#x
E2;y ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i khai thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục cho baigiangdienbien.edu.vnọi người; nhưng kh&#x
F4;ng khai baigiangdienbien.edu.vnở tại thi&#x
EA;n nh&#x
E3;nth&#x
F4;ng hoặc thấp hơn. Tại sao? Tuy rằng chư vị ngồi đ&#x
E2;y đ&#x
E3; bắt đầu tu luyện rồi, nhưng chư22 Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnụcvị rốt r&#x
E1;o cũng baigiangdienbien.edu.vnới vừa từ người thường baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; bước l&#x
EA;n, c&#x
F2;n c&#x
F3; nhiều t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn chấp trước củangười thường chưa hề vứt bỏ. Nếu khai baigiangdienbien.edu.vnở tại thi&#x
EA;n nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng hoặc thấp hơn, th&#x
EC;chư vị sẽ xuất hiện c&#x
E1;i baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; người thường coi l&#x
E0; c&#x
F4;ng năng đặc dị, chư vị sẽ c&#x
E1;ch tườngkh&#x
E1;n vật, thấu thị nh&#x
E2;n thể. Nếu ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i truyền c&#x
F4;ng năng như thế n&#x
E0;y tr&#x
EA;n diện rộng, aiai cũng được khai baigiangdienbien.edu.vnở đến tr&#x
EC;nh độ ấy, th&#x
EC; sẽ can nhiễu nghi&#x
EA;baigiangdienbien.edu.vn trọng đến x&#x
E3; hội ngườithường, ph&#x
E1; hoại trạng th&#x
E1;i x&#x
E3; hội người thường. Quốc gia cơ baigiangdienbien.edu.vnật chẳng thể giữđược; người ta c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnặc quần &#x
E1;o hay kh&#x
F4;ng th&#x
EC; cũng như nhau; người ở trong ph&#x
F2;ng, chư vịở ngo&#x
E0;i cũng nh&#x
EC;n thấy được; đi ngo&#x
E0;i đường thấy v&#x
E9; số th&#x
EC; v&#x
E9; giải nhất c&#x
F3; thể bị chư vị lấytrước; kh&#x
F4;ng thể như thế được! baigiangdienbien.edu.vnọi người thử nghĩ xebaigiangdienbien.edu.vn, ai ai cũng được khai thi&#x
EA;nbaigiangdienbien.edu.vnục đến thi&#x
EA;n nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, EC;> c&#x
F3; c&#x
F2;n l&#x
E0; x&#x
E3; hội nh&#x
E2;n loại kh&#x
F4;ng? Can nhiễunghi&#x
EA;baigiangdienbien.edu.vn trọng đến h&#x
EC;nh thức của x&#x
E3; hội nh&#x
E2;n loại l&#x
E0; điều tuyệt đối kh&#x
F4;ng được ph&#x
E9;p. Nếut&#x
F4;i baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; thật sự gi&#x
FA;p chư vị khai baigiangdienbien.edu.vnở đến tầng n&#x
E0;y, th&#x
EC; chư vị c&#x
F3; thể lập tức trở th&#x
E0;nh kh&#x
ED;c&#x
F4;ng sư. C&#x
F3; người trước đ&#x
E2;y chỉ baigiangdienbien.edu.vnong baigiangdienbien.edu.vnuốn l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn kh&#x
ED; c&#x
F4;ng sư; giờ thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục <được> khaibaigiangdienbien.edu.vnở, EC; họ> c&#x
F3; thể coi bệnh cho người kh&#x
E1;c. T&#x
F4;i sao lại dẫn chư vị lạc sang đường t&#x
E0; nhưvậy được?
Vậy t&#x
F4;i sẽ khai baigiangdienbien.edu.vnở EA;n baigiangdienbien.edu.vnục> cho chư vị đến tầng n&#x
E0;o? T&#x
F4;i khai baigiangdienbien.edu.vnở EA;n baigiangdienbien.edu.vnục> chochư vị trực tiếp đến tận tầng huệ nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng. Khai baigiangdienbien.edu.vnở tại tầng cao hơn, th&#x
EC; t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn t&#x
ED;nh chưvị kh&#x
F4;ng đủ; khai baigiangdienbien.edu.vnở tại tầng thấp hơn, th&#x
EC; ph&#x
E1; hoại nghi&#x
EA;baigiangdienbien.edu.vn trọng trạng th&#x
E1;i của x&#x
E3; hộingười thường. Khai baigiangdienbien.edu.vnở đến huệ nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, EC;> chư vị kh&#x
F4;ng c&#x
F3; bản sự như c&#x
E1;ch tườngkh&#x
E1;n vật, thấu thị nh&#x
E2;n thể, nhưng chư vị lại c&#x
F3; thể thấy được cảnh tượng tồn tại nơikh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c. Vậy n&#x
F3; c&#x
F3; lợi &#x
ED;ch g&#x
EC;? N&#x
F3; c&#x
F3; thể tăng cường t&#x
ED;n t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn luyện c&#x
F4;ng của chư vị; chư vị thấy r&#x
E0;nh r&#x
E0;nh những điều baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; người thường nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy, EC;> chư vịhiểu rằng ch&#x
FA;ng thật sự tồn tại. B&#x
E2;y giờ th&#x
EC; d&#x
F9; chư vị nh&#x
EC;n được r&#x
F5; cũng vậy, kh&#x
F4;ng đượcr&#x
F5; cũng vậy, EA;n baigiangdienbien.edu.vnục> sẽ được khai baigiangdienbien.edu.vnở đến tầng n&#x
E0;y; đối với việc luyện c&#x
F4;ng của chư vịđều c&#x
F3; lợi &#x
ED;ch. Người thật sự tu Đại Ph&#x
E1;p, tu&#x
E2;n theo chặt chẽ y&#x
EA;u cầu đề cao t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vnt&#x
ED;nh, EC;> đọc cuốn s&#x
E1;ch n&#x
E0;y c&#x
F3; hiệu quả như vậy.Điều g&#x
EC; quyết định tầng của thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục con người? Kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; sau khi khai thi&#x
EA;nbaigiangdienbien.edu.vnục cho chư vị th&#x
EC; c&#x
E1;i g&#x
EC; cũng c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy; kh&#x
F4;ng phải thế; n&#x
F3; c&#x
F2;n c&#x
F3; sự ph&#x
E2;nchia tầng thứ. Vậy tầng ấy l&#x
E0; do điều g&#x
EC; quyết định? C&#x
F3; ba nh&#x
E2;n tố: nh&#x
E2;n tố thứ nhất ch&#x
ED;nhl&#x
E0; thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục con người cần phải c&#x
F3; từ trong ra đến ngo&#x
E0;i baigiangdienbien.edu.vnột trường, baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i gọi l&#x
E0;'kh&#x
ED; tinh hoa'. N&#x
F3; đ&#x
F3;ng vai tr&#x
F2; g&#x
EC;? N&#x
F3; tương tự như baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0;n huỳnh quang của TV: nếu chẳngđược tr&#x
E1;ng huỳnh quang {phosphor} th&#x
EC; sau khi bật TV l&#x
EA;n n&#x
F3; {TV} chỉ l&#x
E0; b&#x
F3;ng đ&#x
E8;n điện:chỉ c&#x
F3; &#x
E1;nh s&#x
E1;ng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; h&#x
EC;nh ảnh. Ch&#x
ED;nh l&#x
E0; nhờ c&#x
F3; tr&#x
E1;ng huỳnh quang, n&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnới c&#x
F3; thểhiển thị h&#x
EC;nh ảnh được. Tất nhi&#x
EA;n, v&#x
ED; dụ n&#x
E0;y cũng kh&#x
F4;ng thật khớp lắbaigiangdienbien.edu.vn. V&#x
EC; ch&#x
FA;ng ta nh&#x
EC;ntrực tiếp, c&#x
F2;n n&#x
F3; {TV} phải th&#x
F4;ng qua lớp huỳnh quang để hiển h&#x
EC;nh; đại kh&#x
E1;i ngụ&#x
FD; l&#x
E0; vậy. Ch&#x
FA;t x&#x
ED;u kh&#x
ED; tinh hoa n&#x
E0;y v&#x
F4; c&#x
F9;ng tr&#x
E2;n qu&#x
FD;; F3;> l&#x
E0; cấu th&#x
E0;nh từ baigiangdienbien.edu.vnột thứ rất tinhhoa được tinh luyện từ đức. Th&#x
F4;ng thường kh&#x
ED; tinh hoa n&#x
E0;y tồn tại trong baigiangdienbien.edu.vnỗi c&#x
E1; nh&#x
E2;n đềukh&#x
E1;c nhau; c&#x
F3; lẽ trong baigiangdienbien.edu.vnột vạn người baigiangdienbien.edu.vnới c&#x
F3; thể t&#x
EC;baigiangdienbien.edu.vn thấy hai người ở c&#x
F9;ng baigiangdienbien.edu.vnột tầng.Tầng của thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục trực tiếp l&#x
E0; thể hiện của Ph&#x
E1;p trong vũ trụ n&#x
E0;y của ch&#x
FA;ng ta. N&#x
F3; l&#x
E0;điều si&#x
EA;u thường, v&#x
E0; c&#x
F3; quan hệ khăng kh&#x
ED;t với t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn t&#x
ED;nh của người ta; t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn t&#x
ED;nh baigiangdienbien.edu.vnột ngườibaigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; thấp, th&#x
EC; tầng của vị ấy cũng thấp. V&#x
EC; t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn t&#x
ED;nh thấp, n&#x
EA;n kh&#x
ED; tinh hoa vị n&#x
E0;y tản baigiangdienbien.edu.vnấtnhiều; c&#x
F2;n nếu t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn t&#x
ED;nh người kia rất cao; vị ấy từ b&#x
E9; đến lớn trong x&#x
E3; hội ngườithường, đối với danh, lợi, baigiangdienbien.edu.vn&#x
E2;u thuẫn giữa con người, lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n, v&#x
E0; <đối với> thất t&#x
EC;nhlục dục đều coi rất nhẹ, EC;> kh&#x
ED; tinh hoa c&#x
F3; thể được bảo tồn tốt hơn; do đ&#x
F3; sau khi khaithi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục, E0;y> nh&#x
EC;n thấy được r&#x
F5; r&#x
E0;ng hơn. Với đứa trẻ s&#x
E1;u tuổi trở xuống, th&#x
EC; sau khikhai EA;n baigiangdienbien.edu.vnục> sẽ nh&#x
EC;n hết sức r&#x
F5; r&#x
E0;ng; E0;> khai baigiangdienbien.edu.vnở cũng dễ d&#x
E0;ng, F4;i n&#x
F3;i> baigiangdienbien.edu.vnột c&#x
E2;u liềnc&#x
F3; thể khai baigiangdienbien.edu.vnở ngay.EC;> sự &#x
F4; nhiễbaigiangdienbien.edu.vn của d&#x
F2;ng chảy lớn, của th&#x
F9;ng thuốc nhuộbaigiangdienbien.edu.vn lớn x&#x
E3; hội người thường,E0;> điều người ta cho rằng đ&#x
FA;ng, tr&#x
EA;n thực tế rất nhiều khi lại l&#x
E0; sai. Con người ai chẳngbaigiangdienbien.edu.vnuốn sống tốt? baigiangdienbien.edu.vnong baigiangdienbien.edu.vnuốn sống tốt ấy, c&#x
F3; thể phải l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn tổn hại đến lợi &#x
ED;ch người kh&#x
E1;c, c&#x
F3;Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục 23thể l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn tăng trưởng t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn l&#x
FD; tự tư của con người, c&#x
F3; thể chiếbaigiangdienbien.edu.vn đoạt lợi &#x
ED;ch người kh&#x
E1;c, nạtdối người kh&#x
E1;c, g&#x
E2;y thiệt hại người kh&#x
E1;c. Chỉ v&#x
EC; lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n, ở chốn người thường baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0;tranh baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; đấu, vậy chẳng phải tương phản với đặc t&#x
ED;nh của vũ trụ l&#x
E0; g&#x
EC;? Do vậy, điều conngười cho l&#x
E0; đ&#x
FA;ng, n&#x
F3; lại kh&#x
F4;ng nhất định l&#x
E0; đ&#x
FA;ng. Khi gi&#x
E1;o dục cho trẻ nhỏ, v&#x
EC; baigiangdienbien.edu.vnuốntương lai sau n&#x
E0;y c&#x
F3; thể x&#x
E1;c lập chỗ đứng trong x&#x
E3; hội người thường n&#x
EA;n người lớnthường hay dạy bảo ngay từ tấbaigiangdienbien.edu.vn b&#x
E9;: "con phải biết sống kh&#x
F4;n kh&#x
E9;o". Từ vũ trụ ch&#x
FA;ng tabaigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; x&#x
E9;t th&#x
EC; thấy "kh&#x
F4;n kh&#x
E9;o" ấy đ&#x
E3; sai qu&#x
E1; rồi; bởi v&#x
EC; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng tuỳ kỳ tự nhi&#x
EA;n, đốivới lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n cần coi nhẹ. N&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; kh&#x
F4;n kiểu ấy, ch&#x
ED;nh l&#x
E0; chạy theo lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n."Đứa n&#x
E0;o nạt dối con, con h&#x
E3;y t&#x
EC;baigiangdienbien.edu.vn thầy gi&#x
E1;o n&#x
F3;, t&#x
EC;baigiangdienbien.edu.vn cha baigiangdienbien.edu.vnẹ n&#x
F3;"; "thấy tiền con h&#x
E3;ynhặt FA;i>", to&#x
E0;n gi&#x
E1;o dục trẻ như thế. Từ b&#x
E9; đến lớn đứa trẻ tiếp thụ những thứ nhưthế rất nhiều, dần dần tại x&#x
E3; hội người thường t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn l&#x
FD; tự tư của n&#x
F3; c&#x
E0;ng ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng lớn; n&#x
F3;chỉ baigiangdienbien.edu.vnuốn chiếbaigiangdienbien.edu.vn lợi ri&#x
EA;ng cho baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh, v&#x
E0; n&#x
F3; sẽ tổn đức.Chủng vật chất đức ấy khi tổn thất rồi kh&#x
F4;ng tản đi baigiangdienbien.edu.vnất, n&#x
F3; chuyển sang người kh&#x
E1;c;nhưng loại kh&#x
ED; tinh hoa kia th&#x
EC; sẽ tản đi baigiangdienbien.edu.vnất. Nếu baigiangdienbien.edu.vnột c&#x
E1; nh&#x
E2;n từ b&#x
E9; đến lớn sống rất'kh&#x
F4;n kh&#x
E9;o' như thế, rất coi trọng lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n, chỉ chạy theo lợi, EC;> th&#x
F4;ng thườngthi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục của loại người n&#x
E0;y sau khi khai baigiangdienbien.edu.vnở rồi cũng kh&#x
F4;ng d&#x
F9;ng được, nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng r&#x
F5;r&#x
E0;ng; nhưng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; &#x
FD; n&#x
F3;i rằng từ nay trở đi vĩnh viễn kh&#x
F4;ng d&#x
F9;ng được. Tại sao? V&#x
EC;ch&#x
FA;ng ta trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tu luyện l&#x
E0; phản bổn quy ch&#x
E2;n, kh&#x
F4;ng ngừng luyện c&#x
F4;ng, cũngkh&#x
F4;ng ngừng b&#x
F9; đắp, b&#x
F9; đắp trở lại. Do vậy cần giảng t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn t&#x
ED;nh, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng đề caoto&#x
E0;n bộ, thăng hoa to&#x
E0;n bộ. T&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn t&#x
ED;nh n&#x
E2;ng cao l&#x
EA;n, c&#x
E1;c điều kh&#x
E1;c cũng theo đ&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; l&#x
EA;n; t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vnt&#x
ED;nh chẳng n&#x
E2;ng l&#x
EA;n, th&#x
EC; ch&#x
FA;t kh&#x
ED; tinh hoa của thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục kia cũng chẳng thể b&#x
F9; đắp lạiđược; đạo l&#x
FD; l&#x
E0; như vậy.Nh&#x
E2;n tố thứ hai ch&#x
ED;nh l&#x
E0; trong khi tự luyện c&#x
F4;ng, nếu như căn cơ tốt, c&#x
F3; thể khiếnthi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục khai baigiangdienbien.edu.vnở. Th&#x
F4;ng thường baigiangdienbien.edu.vnột số người khi thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục vừa baigiangdienbien.edu.vnới khai baigiangdienbien.edu.vnở th&#x
EC; hoảngcả l&#x
EA;n. Tại sao lại hoảng cả l&#x
EA;n? Bởi v&#x
EC; baigiangdienbien.edu.vn&#x
F4;n luyện c&#x
F4;ng thường chọn l&#x
FA;c canh khuya giờ t&#x
FD;,đ&#x
EA;baigiangdienbien.edu.vn th&#x
E2;u tịch lặng <để luyện c&#x
F4;ng>. Vị ấy đang luyện đang luyện, đột nhi&#x
EA;n tr&#x
F4;ng thấy baigiangdienbien.edu.vnộtcon baigiangdienbien.edu.vnắt lớn ngay trước baigiangdienbien.edu.vnặt, l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn vị ấy ph&#x
E1;t hoảng cả l&#x
EA;n. Lần ph&#x
E1;t hoảng n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng phảithường đ&#x
E2;u, đến nỗi từ đ&#x
F3; trở đi vị n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng d&#x
E1;baigiangdienbien.edu.vn luyện F4;ng> nữa. N&#x
F3; l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn người tahoảng sợ lắbaigiangdienbien.edu.vn! baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt to như thế đang chớp chớp nh&#x
EC;n, thật r&#x
F5; r&#x
E0;ng r&#x
E0;nh r&#x
E0;nh. Vậyn&#x
EA;n c&#x
F3; người gọi đ&#x
F3; l&#x
E0; 'baigiangdienbien.edu.vnắt baigiangdienbien.edu.vna', cũng c&#x
F3; người gọi l&#x
E0; 'baigiangdienbien.edu.vnắt Phật', v.v.; kỳ thực n&#x
F3; ch&#x
ED;nh l&#x
E0;con baigiangdienbien.edu.vnắt của chư vị. Tất nhi&#x
EA;n, tu tại tự kỷ, c&#x
F4;ng tại sư phụ. To&#x
E0;n bộ qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh diễn ho&#x
E1;c&#x
F4;ng của baigiangdienbien.edu.vnột người tu luyện, l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh rất phức tạp tại c&#x
E1;c kh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c; kh&#x
F4;ngphải chỉ ở baigiangdienbien.edu.vnột kh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c, baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; tại tất cả c&#x
E1;c kh&#x
F4;ng gian; th&#x
E2;n thể tại c&#x
E1;c từng kh&#x
F4;nggian tất cả đều biến h&#x
F3;a. Chư vị c&#x
F3; tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn được điều ấy kh&#x
F4;ng? Kh&#x
F4;ng l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn được.Điều ấy l&#x
E0; do sư phụ an b&#x
E0;i, sư phụ l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn cho; do đ&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnới n&#x
F3;i l&#x
E0; tu tại tự kỷ, c&#x
F4;ng tại sư phụ.Chư vị chỉ cần tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh c&#x
F3; nguyện vọng như thế, baigiangdienbien.edu.vnong baigiangdienbien.edu.vnuốn như vậy; F2;n> sự việc ch&#x
E2;nthực l&#x
E0; do sư phụ l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn gi&#x
FA;p.C&#x
F3; người tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh luyện khai thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng đ&#x
F3; l&#x
E0; con baigiangdienbien.edu.vnắt của chư vị, dẫurằng chư vị tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng diễn ho&#x
E1; ra n&#x
F3; được. C&#x
F3; vị c&#x
F3; sư phụ; sư phụ thấy thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnụccủa chư vị đ&#x
E3; khai baigiangdienbien.edu.vnở, liền diễn ho&#x
E1; ra baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt cho chư vị; gọi l&#x
E0; 'ch&#x
E2;n nh&#x
E3;n'. Tấtnhi&#x
EA;n c&#x
F3; vị kh&#x
F4;ng c&#x
F3; sư phụ, nhưng lại c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột sư phụ qua đường. Phật gia giảng: 'Phật v&#x
F4;xứ bất tại'; nơi n&#x
E0;o cũng c&#x
F3;, nhiều đến baigiangdienbien.edu.vnức độ như vậy; cũng c&#x
F3; người giảng: 'tr&#x
EA;n đầu bathước c&#x
F3; thần linh', nghĩa l&#x
E0; c&#x
F3; rất nhiều. Sư phụ qua đường baigiangdienbien.edu.vnột khi thấy chư vị tu tốtlắbaigiangdienbien.edu.vn, thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục đ&#x
E3; khai baigiangdienbien.edu.vnở nhưng c&#x
F2;n thiếu baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt, liền diễn ho&#x
E1; baigiangdienbien.edu.vnột cấp cho chư vị; c&#x
E1;i đ&#x
F3; được coi như chư vị tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh luyện được. Bởi v&#x
EC; độ nh&#x
E2;n kh&#x
F4;ngn&#x
F3;i điều kiện, kh&#x
F4;ng t&#x
ED;nh c&#x
F4;ng, kh&#x
F4;ng kể thưởng, cũng kh&#x
F4;ng kể danh tiếng; so với nhữngnh&#x
E2;n vật baigiangdienbien.edu.vnẫu baigiangdienbien.edu.vnực nơi người thường th&#x
EC; cao hơn hẳn; n&#x
F3; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n ph&#x
E1;t xuất từ t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn từbi.Sau khi thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục người ta khai baigiangdienbien.edu.vnở rồi, th&#x
EC; xuất hiện baigiangdienbien.edu.vnột loại trạng th&#x
E1;i: bị &#x
E1;nh s&#x
E1;ngch&#x
F3;i lo&#x
E1; baigiangdienbien.edu.vnắt rất gh&#x
EA; gớbaigiangdienbien.edu.vn, cảbaigiangdienbien.edu.vn gi&#x
E1;c như k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch E0;o> baigiangdienbien.edu.vnắt. Thật ra kh&#x
F4;ng phải cặp baigiangdienbien.edu.vnắt24 Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnụccủa chư vị bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch, baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; l&#x
E0; thể t&#x
F9;ng quả của chư vị bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch; chư vị cảbaigiangdienbien.edu.vnthấy giống như baigiangdienbien.edu.vnắt bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch. Đ&#x
F3; l&#x
E0; v&#x
EC; chư vị chưa c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt; cấp cho chư vị baigiangdienbien.edu.vnộtcon baigiangdienbien.edu.vnắt xong, th&#x
EC; chư vị kh&#x
F4;ng cảbaigiangdienbien.edu.vn thấy baigiangdienbien.edu.vnắt bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch nữa. baigiangdienbien.edu.vnột số ch&#x
FA;ng ta sẽ c&#x
F3; thểcảbaigiangdienbien.edu.vn thấy, nh&#x
EC;n thấy con baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y. V&#x
EC; n&#x
F3; c&#x
F3; c&#x
F9;ng bản t&#x
ED;nh vũ trụ, n&#x
EA;n n&#x
F3; rất ng&#x
E2;y thơ,cũng rất hiếu kỳ; n&#x
F3; nh&#x
EC;n v&#x
E0;o trong, coi xebaigiangdienbien.edu.vn thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục đ&#x
E3; khai baigiangdienbien.edu.vnở chưa, đ&#x
E3; c&#x
F3; thể nh&#x
EC;nđược chưa; n&#x
F3; cũng ng&#x
F3; v&#x
E0;o b&#x
EA;n trong nh&#x
EC;n chư vị. Bấy giờ thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục chư vị cũng vừakhai baigiangdienbien.edu.vnở, n&#x
F3; đang nh&#x
EC;n chư vị; đột nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n thấy n&#x
F3; th&#x
EC; chư vị lại hoảng cả l&#x
EA;n. Thật rađ&#x
F3; ch&#x
ED;nh l&#x
E0; con baigiangdienbien.edu.vnắt của chư vị, sau n&#x
E0;y chư vị c&#x
F3; nh&#x
EC;n g&#x
EC; th&#x
EC; cũng th&#x
F4;ng qua con baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;ybaigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; nh&#x
EC;n; chưa c&#x
F3; con baigiangdienbien.edu.vnắt ấy th&#x
EC; chư vị ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n được, c&#x
F3; khai baigiangdienbien.edu.vnở EA;nbaigiangdienbien.edu.vnục> cũng kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy được.Nh&#x
E2;n tố thứ ba l&#x
E0; đột ph&#x
E1; tầng thứ hiển hiện ra sự kh&#x
E1;c biệt c&#x
E1;c kh&#x
F4;ng gian; n&#x
F3;ch&#x
ED;nh l&#x
E0; vấn đề thật sự quyết định về tầng. <Để> nh&#x
EC;n sự vật, ngo&#x
E0;i đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh,người ta c&#x
F2;n c&#x
F3; nhiều đường th&#x
F4;ng phụ. Phật gia giảng baigiangdienbien.edu.vnỗi lỗ ch&#x
E2;n l&#x
F4;ng đều l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột conbaigiangdienbien.edu.vnắt; Đạo gia giảng tất cả c&#x
E1;c khiếu tr&#x
EA;n th&#x
E2;n thể đều l&#x
E0; con baigiangdienbien.edu.vnắt, nghĩa l&#x
E0;, tất cả c&#x
E1;c huyệtvị đều l&#x
E0; con baigiangdienbien.edu.vnắt. Tất nhi&#x
EA;n điều họ giảng chỉ l&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột dạng h&#x
EC;nh thức diễn biến của Ph&#x
E1;ptr&#x
EA;n th&#x
E2;n thể: kh&#x
F4;ng nơi n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n được.Tầng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng kh&#x
F4;ng giống với điều ấy. Ngo&#x
E0;i đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh ra th&#x
EC; tạihai l&#x
F4;ng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0;y, b&#x
EA;n tr&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vn&#x
ED; baigiangdienbien.edu.vnắt, b&#x
EA;n dưới baigiangdienbien.edu.vn&#x
ED; baigiangdienbien.edu.vnắt v&#x
E0; sơn căn c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột v&#x
E0;i vị tr&#x
ED; c&#x
F3; đườngth&#x
F4;ng phụ chủ yếu. Ch&#x
FA;ng quyết định vấn đề đột ph&#x
E1; về tầng. Tất nhi&#x
EA;n người tu luyệnth&#x
F4;ng thường, nếu baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; tại baigiangdienbien.edu.vnấy vị tr&#x
ED; ấy đều c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n được, th&#x
EC; tầng baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; c&#x
E1; nh&#x
E2;n ấy độtph&#x
E1; l&#x
EA;n đ&#x
E3; rất cao rồi. C&#x
F3; người c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n bằng baigiangdienbien.edu.vnắt , họ đ&#x
E3; luyện được cặp baigiangdienbien.edu.vnắt củahọ, n&#x
F3; cũng trang bị baigiangdienbien.edu.vnột loại h&#x
EC;nh thức c&#x
F4;ng năng. Nhưng nếu con baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y được d&#x
F9;ngkh&#x
F4;ng đ&#x
FA;ng, họ cứ nh&#x
EC;n được c&#x
E1; thể n&#x
E0;y th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thấy c&#x
E1;c c&#x
E1; thể kh&#x
E1;c, vậy cũng kh&#x
F4;ngổn; do vậy c&#x
F3; người thường d&#x
F9;ng baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt để nh&#x
EC;n b&#x
EA;n kia v&#x
E0; baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt E1;c> đểnh&#x
EC;n b&#x
EA;n n&#x
E0;y. C&#x
F2;n chỗ dưới con baigiangdienbien.edu.vnắt n&#x
E0;y (baigiangdienbien.edu.vnắt b&#x
EA;n phải) kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đường th&#x
F4;ng phụ; v&#x
EC; n&#x
F3;c&#x
F3; quan hệ trực tiếp với Ph&#x
E1;p: khi l&#x
E0;baigiangdienbien.edu.vn điều kh&#x
F4;ng tốt người ta thường sử dụng baigiangdienbien.edu.vnắt phải,n&#x
EA;n dưới baigiangdienbien.edu.vnắt phải kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đường th&#x
F4;ng phụ. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; n&#x
F3;i về việc trong khi tu luyện tại thếgian ph&#x
E1;p c&#x
F3; xuất hiện baigiangdienbien.edu.vnột số đường th&#x
F4;ng phụ chủ yếu như vậy.Đến tầng cực cao, sau khi tu luyện xuất khỏi thế gian ph&#x
E1;p, th&#x
EC; c&#x
F2;n xuất hiện baigiangdienbien.edu.vnột loạicon baigiangdienbien.edu.vnắt kiểu như phức nh&#x
E3;n; to&#x
E0;n bộ tr&#x
EA;n nửa khu&#x
F4;n baigiangdienbien.edu.vnặt sẽ sản sinh ra baigiangdienbien.edu.vnột con baigiangdienbien.edu.vnắt đơnlớn baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; trong n&#x
F3; c&#x
F3; v&#x
F4; số con baigiangdienbien.edu.vnắt nhỏ. C&#x
F3; những Đại Gi&#x
E1;c Giả rất cao tu luyện đượcrất nhiều con baigiangdienbien.edu.vnắt, đầy hết cả khu&#x
F4;n baigiangdienbien.edu.vnặt. Tất cả c&#x
E1;c con baigiangdienbien.edu.vnắt đều th&#x
F4;ng qua con baigiangdienbien.edu.vnắt đơnlớn n&#x
E0;y baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; nh&#x
EC;n; baigiangdienbien.edu.vnuốn nh&#x
EC;n g&#x
EC; th&#x
EC; thấy nấy; liếc baigiangdienbien.edu.vnắt baigiangdienbien.edu.vnột c&#x
E1;i l&#x
E0; thấy được tất cả c&#x
E1;c tầng.Hiện nay c&#x
E1;c nh&#x
E0; động vật học, c&#x
E1;c nh&#x
E0; c&#x
F4;n tr&#x
F9;ng học nghi&#x
EA;n cứu nhặng xanh. baigiangdienbien.edu.vnắt nhặngxanh rất lớn; d&#x
F9;ng k&#x
ED;nh hiển vi để nh&#x
EC;n th&#x
EC; trong n&#x
F3; c&#x
F3; v&#x
F4; số con baigiangdienbien.edu.vnắt nhỏ; n&#x
F3;được gọi l&#x
E0; phức nh&#x
E3;n. Đến tận tầng cực cao c&#x
F3; thể xuất hiện trạng th&#x
E1;i n&#x
E0;y; so với Như Lai th&#x
EC; c&#x
F2;n phải l&#x
EA;n cao rất nhiều lần, rất nhiều lần baigiangdienbien.edu.vnới c&#x
F3; thể xuất hiện.Nhưng người thường kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n thấy được; tại tầng th&#x
F4;ng thường cũngkh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy sự tồn tại của E3;n>, chỉ thấy giống như người thường, bởi v&#x
EC; n&#x
F3; ởkh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c. Đến đ&#x
E2;y đ&#x
E3; giảng xong phần đột ph&#x
E1; về tầng; cũng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; vấn đề c&#x
F3; khảnăng đột ph&#x
E1; c&#x
E1;c từng kh&#x
F4;ng gian.N&#x
F3;i chung t&#x
F4;i đ&#x
E3; giảng cho baigiangdienbien.edu.vnọi người về kết cấu của thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i d&#x
F9;ng ngoạilực để khai thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục cho chư vị, như thế nhanh hơn E0;> dễ hơn. Trong khi t&#x
F4;i đang giảngvề thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục, tr&#x
EA;n tr&#x
E1;n của baigiangdienbien.edu.vnỗi người ch&#x
FA;ng ta đều c&#x
F3; cảbaigiangdienbien.edu.vn gi&#x
E1;c căng l&#x
EA;n, thịt tụ lại, tụ lạixo&#x
E1;y v&#x
E0;o trong. C&#x
F3; như thế hay kh&#x
F4;ng? L&#x
E0; như thế. baigiangdienbien.edu.vniễn l&#x
E0; tại đ&#x
E2;y những ai thật sự vứt bỏt&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn đến đ&#x
E2;y học Ph&#x
E1;p Lu&#x
E2;n Đại Ph&#x
E1;p, th&#x
EC; ai cũng đều c&#x
F3; cảbaigiangdienbien.edu.vn gi&#x
E1;c ấy; lựccũng rất lớn, đẩy v&#x
E0;o ph&#x
ED;a trong. T&#x
F4;i xuất ra baigiangdienbien.edu.vnột c&#x
F4;ng chuy&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vn&#x
F4;n khai thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục để khaibaigiangdienbien.edu.vnở cho chư vị; đồng thời cũng xuất những Ph&#x
E1;p Lu&#x
E2;n để tu bổ cho chư vị. Trong khi t&#x
F4;igiảng thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục, chỉ cần l&#x
E0; tu luyện Ph&#x
E1;p Lu&#x
E2;n Đại Ph&#x
E1;p, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đềukhai baigiangdienbien.edu.vnở cho chư vị; nhưng kh&#x
F4;ng phải nhất định ai cũng c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n r&#x
F5;, cũng kh&#x
F4;ng nhất
Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục 25định l&#x
E0; ai cũng c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy; điều n&#x
E0;y c&#x
F3; quan hệ trực tiếp đến tự th&#x
E2;n của chư vị.Kh&#x
F4;ng sao hết, chư vị nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy cũng kh&#x
F4;ng sao, h&#x
E3;y tu luyện dần dần. Thuận theoviệc chư vị kh&#x
F4;ng ngừng đề cao tầng, chư vị sẽ lần lần nh&#x
EC;n thấy được, nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ngr&#x
F5; sẽ lần lần nh&#x
EC;n r&#x
F5;. baigiangdienbien.edu.vniễn l&#x
E0; chư vị tu luyện, khi baigiangdienbien.edu.vn&#x
E0; chư vị dốc l&#x
F2;ng quyết t&#x
E2;baigiangdienbien.edu.vn tuluyện, EC;> những g&#x
EC; của chư vị bị tản baigiangdienbien.edu.vnất sẽ <được> bồi bổ đầy đủ.Tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh khai thi&#x
EA;n baigiangdienbien.edu.vnục kh&#x
F3; khăn hơn. T&#x
F4;i giảng baigiangdienbien.edu.vnột ch&#x
FA;t rằng tự baigiangdienbien.edu.vn&#x
EC;nh khai thi&#x
EA;nbaigiangdienbien.edu.vnục c&#x
F3; baigiangdienbien.edu.vnột v&#x
E0;i h&#x
EC;nh thức. V&#x
ED; như trong l&#x


Xem thêm:

FA;c ch&#x
FA;ng ta đả toạ