Bài giảng "Xã hội học tập đại cương" do một nhóm tập thể tác giả biên soạn, có kết cấu nội dung bao hàm 9 chương: Chương 1 - đối tượng người tiêu dùng và chức năng của buôn bản hội học; chương 2 - cơ cấu tổ chức xã hội; chương 3 - hành vi xã hội và liên hệ xã hội; chương 4 - tổ chức xã hội cùng thiết chế làng hội... Mời chúng ta cùng xem thêm tài liệu cụ thể hơn.
Bạn đang xem: Bài giảng xã hội học đại cương


bài bác giảng“Xã hội học đại cương” MỤC LỤCChương 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC ................ 6 1.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC .............. 6 1.1.1. Tiền đưa ra đời của môn làng mạc hội học tập ................................................... 6 1.1.2 định nghĩa xã hội học ........................................................................ 8 1.1.3. Đóng góp của những nhà gây dựng ra thôn hội học. ................................ 10 1.1.4. Các lý thuyết xã hội học đa số ................................................... 23 1.1.5. Sự cải tiến và phát triển của thôn hội học tập ở Việt nam......................................... 26 1.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC .......................... 27 1.2.1. Đặc điểm của tri thức xã hội học .................................................... 27 1.2.2. Đối tượng nghiên cứu của xóm hội học tập ............................................. 30 1.2.3. Mối contact của xóm hội học với các môn công nghệ khác. ................. 30 1.3. CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC ................................................... 31 1.3.1. Tác dụng nhận thức: .................................................................... 31 1.3.2. Công dụng thực tiễn. ...................................................................... 31 1.3.3 tính năng tư tưởng. ....................................................................... 32Chương 2: CƠ CẤU XÃ HỘI ....................................................................... 32 2.1. CƠ CẤU XÃ HỘI: ............................................................................. 32 2.1.1. Khái niệm cơ cấu tổ chức xã hội: ............................................................... 32 2.1.2. Những phân hệ cơ cấu tổ chức xã hội cơ bản: ................................................. 33 2.1.3. Ý nghĩa của việc phân tích cơ cấu thôn hội: ................................... 36 2.2. VỊ THẾ XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI: ........................................ 36 2.2.1. Vị nạm xã hội: ................................................................................. 36 2.2.2. Vai trò làng mạc hội: ................................................................................ 38 2.2.3. Quan hệ giới tính giữa vị cầm cố xã hội và vai trò xã hội: .................................. 39 2.3. BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI: ............................................................. 40 2.3.1. Bình đẳng xã hội: .......................................................................... 40 2.3.2. Bất bình đẳng xã hội: ..................................................................... 41 2.4. PHÂN TẦNG XÃ HỘI: ..................................................................... 43 2.4.1. Khái niệm: ..................................................................................... 43 2.4.2. Các khối hệ thống phân tầng xã hội: ...................................................... 44 2.4.3. Một số kim chỉ nan về bất bình đẳng xã hội với phân tầng buôn bản hội: ....... 45 2.5. CƠ ĐỘNG XÃ HỘI: .......................................................................... 48 2.5.1. Khái niệm: ..................................................................................... 48 2.5.2. Phân một số loại cơ cồn xã hội: ............................................................... 48 2.5.3. đầy đủ nhân tố ảnh hưởng đến cơ hễ xã hội: .............................. 49Chương 3: HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI VÀ TƯƠNG TÁC XÃ HỘI .................. 52 3.1. HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI...................................................................... 53 3.1.1. Khái niệm hành động xã hội: ........................................................ 53 3.1.2. Yếu tố của hành động xã hội: ................................................. 54 3.1.3. Hiệu quả hành cồn và kết quả không nhà định: ............................. 55 3.1.4. Phân loại hành động xã hội: ........................................................... 56 3.2. TƯƠNG TÁC XÃ HỘI ...................................................................... 57 3.2.1. Khái niệm tác động xã hội: ........................................................... 57 3.2.2. Đặc điểm của địa chỉ xã hội: ...................................................... 57 3.2.3. Phân loại tác động xã hội:............................................................. 58 3.2.4. Một số lí thuyết làng hội học và tác động xã hội: ............................. 58 3.3. Quan tiền HỆ XÃ HỘI:........................................................................... 60 3.3.1 định nghĩa quan hệ làng hội: .............................................................. 60 3.3.2 đơn vị quan hệ xóm hội: .................................................................. 60 3.3.3 Phân loại quan hệ xóm hội: ................................................................ 60Chương 4: TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI ........................... 61 4.1. NHÓM XÃ HỘI ................................................................................. 62 4.1.1. Khái niệm: ..................................................................................... 62 4.1.2. Những đặc thù cơ phiên bản của nhóm: ............................................... 62 4.1.3. Phân nhiều loại nhóm: ............................................................................. 63 4.2. CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI: .................................................................... 63 4.2.1. Khái niệm: ..................................................................................... 63 4.2.2. Đặc trưng của cộng đồng xã hội:.................................................... 64 4.2.3. Phân loại cộng đồng xã hội: ........................................................... 65 4.2.4. Phạm vi nghiên cứu xã hội xã hội của làng hội học: ................... 65 4.3. TỔ CHỨC XÃ HỘI: .......................................................................... 66 4.3.1. Khái niệm: ..................................................................................... 66 4.3.2. Phân loại: ...................................................................................... 67 4.3.3. Một vài dạng của tổ chức triển khai xã hội:..................................................... 68 4.4. THIẾT CHẾ XÃ HỘI: ....................................................................... 69 4.4.1. Khái niệm: ..................................................................................... 69 4.4.2. Đặc điểm của thiết chế xã hội: ....................................................... 70 4.4.3. Công dụng của thiết chế làng hội: ..................................................... 71 4.4.4. Các loại thiết chế xóm hội cơ bản: .................................................... 72 4.4.5. Một trong những quan niệm về thiết chế làng hội: ............................................ 72Chương 5: VĂN HOÁ VÀ LỐI SỐNG ......................................................... 73 5.1. KHÁI NIỆM VĂN HOÁ:................................................................... 74 5.2. LOẠI HÌNH VĂN HOÁ: ................................................................... 75 5.2.1. Văn hoá vật hóa học (văn hoá trang bị thể): ................................................ 75 5.2.2. Văn hoá niềm tin (văn hoá phi đồ vật thể):......................................... 75 5.3. CƠ CẤU VĂN HOÁ: ......................................................................... 76 5.3.1. Chân lý: ......................................................................................... 76 5.3.2. Giá chỉ trị: ........................................................................................... 76 5.3.3. Mục tiêu: ....................................................................................... 77 5.3.4. Chuẩn chỉnh mực: ................................................................................... 78 5.3.5. Biểu tượng: .................................................................................... 79 5.3.6. Ngôn ngữ: ..................................................................................... 79 5.4. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HOÁ: ....................................................... 80 5.5. LỐI SỐNG VÀ VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG CÓ VĂN HOÁ: .... 80 5.5.1. Tư tưởng lối sống: ....................................................................... 80 5.5.2. Phân nhiều loại lối sống: ......................................................................... 81 5.5.3. đa số vấn đề phân tích chủ yếu đuối về lối sống: .............................. 81 5.5.4. đều phương thức ra đời lối sống tất cả văn hoá:...................... 82Chương 6: XÃ HỘI HOÁ .............................................................................. 84 6.1. KHÁI NIỆM:...................................................................................... 84 6.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH XÃ HỘI HOÁ: .................... 86 6.2.1. Phân đoạn quá trình xã hội hóa của G.Mead ( bên xã hội học tín đồ Mỹ) ......................................................................................................... 86 6.2.2. Phân đoạn quy trình xã hội hóa của G. Andreeva ( nhà xã hội học bạn Nga) .............................................................................................. 86 6.3. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI HOÁ: ........................................................ 88 6.3.1. Môi trường xung quanh gia đình: ...................................................................... 88 6.3.2. Môi trường xung quanh trường học: ................................................................. 91 6.3.3. Các nhóm thành viên: .................................................................... 91 6.3.4. Thông tin đại chúng: ...................................................................... 92Chương 7: BIẾN ĐỔI XÃ HỘI...................................................................... 93 7.1. KHÁI NIỆM BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ..................................................... 93 7.1.1. Tư tưởng ...................................................................................... 93 7.1.2. Đặc điểm của biến hóa xã hội ......................................................... 95 7.1.3. Thay đổi xã hội và những khái niệm tương quan .................................... 95 7.2. CÁC quan tiền ĐIỂM VỀ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ..................................... 97 7. 2.1 biện pháp tiếp cận theo chu kỳ .............................................................. 97 7.2.2. Quan điểm tiến hóa ........................................................................ 97 7.2.3. ý kiến xung đột nhiên ...................................................................... 98 7.2.4. Những quan điểm hiện đại về đổi khác xã hội ................................ 99 7.3. NHỮNG NHÂN TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI ................................................................................................................. 102 7.3.1. Những nhân tố phía bên trong ............................................................. 102 7.3.2. Hầu như nhân tố bên ngoài của sự biến đổi..................................... 106 7.3.3. Điều kiện biến hóa xã hội ............................................................. 107Chương 8 : XÃ HỘI HỌC CHUYÊN BIỆT ............................................... 108 8.1. XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN......................................................... 109 8.1.1. Khái niệm nông làng ................................................................... 110 8.1.2. Đặc trưng của nông xã .............................................................. 110 8.1.3. Nội dung nghiên cứu và phân tích của làng hội học nông thôn:........................... 111 8.2. XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ .................................................................... 121 8.2.1. Khái niệm city .......................................................................... 123 8.2.2. Đặc trưng của đô thị .................................................................... 123 8.2.3. Cấu tạo của đô thị....................................................................... 123 8.2.4. Sự hiện ra và trở nên tân tiến của thành phố .......................................... 124 8.2.5. Nội dung chủ yếu của làng hội học thành phố ....................................... 126 8.2.6. Quy trình đô thị hóa ở việt nam ................................................... 128 8.3. XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH: .............................................................. 130 8.3.1. định nghĩa gia đình: ..................................................................... 130 8.3.2. Nội dung phân tích của xã hội học gia đình: .............................. 131Chương 9: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC .................... 135 9.1. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC ............ 136 9.1.1. Sẵn sàng ...................................................................................... 136 9.1.2. Thu thập thông tin đơn nhất ............................................................ 139 9.1.3. Giải pháp xử lý và so sánh thông tin......................................................... 140 9.2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC......................................................................................................... 141 9.2.1. So sánh tài liệu .......................................................................... 141 9.2.2. Quan sát ...................................................................................... 142 9.2.3. Phỏng vấn.................................................................................... 143 9.2.4. Phương pháp trưng cầu ký kết kiến bởi bảng hỏi (Ankét) ................ 146 9.2.5. Tạo ra bảng hỏi ...................................................................... 147 9.3. CHỌN MẪU ..................................................................................... 149 9.3.1. Phân tích trường phù hợp (case study) ............................................ 149 9.3.2. Phân tích chọn mẫu .................................................................. 150 Chương 1: ĐỐI T ƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC Nội dung chủ yếu của chương này là giới thiệu lịch sử hiện ra và pháttriển của buôn bản hội học trong các số đó nhấn bạo dạn tiền đặt ra đời của thôn hội học cũng nhưnhững góp phần chủ yếu của các nhà sáng sủa lập làng mạc hội học. Trên cửa hàng đó,chương này đề cập một cách tổng quan các kim chỉ nan xã hội học chính hiện nayvà sự hình thành trở nên tân tiến của buôn bản hội học tập ở Việt nam. Giữa trung tâm của chươngnày là trình diễn cuộc tranh cãi về định nghĩa xã hội học, đối tượng người dùng nghiên cứucủa buôn bản hội học cũng tương tự tính chất “nước đôi” của các tri thức xóm hội học cùng mốiliên hệ của thôn hội học với các khoa học xã hội khác. Cuối cùng, chương này môtả bao hàm những công dụng cơ phiên bản của buôn bản hội học tập với bốn cách là 1 trong những mônkhoa học xã hội.1.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI HỌC 1.1.1. Tiền đặt ra đời của môn thôn hội học con người, ngay từ khi mới xuất hiện thêm trên trái đất đã bao gồm khao khát tìmhiểu phần lớn hiện tượng, sự khiếu nại xã hội đang diễn ra trong đời sống xã hội với tìmhiểu về chính phiên bản thân bé người. ước mong t ìm phát âm về cuộc sống xã hội củaloài người đã hình thành nên các giải thích xã hội khác nhau, trong buổi lúc đầu cóthể là nguyên sơ mộc mạc xuất xắc mang màu sắc thần thoại. Đa số những nhà làng mạc hội họccho rằng khoác dù cho đến những năm 30 của rứa kỷ 19, làng mạc hội học new đượchình thành như một công nghệ độc lập, các t ư tưởng về xã hội đã gồm từ thời cổđại1. Cơ mà trước nạm kỉ 19, nghiên cứu và phân tích xã hội với bốn cách là 1 chỉnh thể vẫnthuộc địa bàn riêng của triết học, khi đó bị tách bóc khỏi đời sống thực tiễn chứa đầynhững lập luận trừu tượng, không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Sự khiếu nại đánhdấu sự thành lập và hoạt động của xóm hội học như môn khoa học hòa bình là sự xuất hiện thêm của thuậtngữ “xã hội học” vị August Comte, nhà xã hội học người Pháp chỉ dẫn vào năm1838. Bối cảnh xã hội mang đến sự lộ diện của làng mạc hội học tập là những biến rượu cồn to lớntrong cuộc sống kinh tế, chủ yếu trị cùng xã hội ở châu Âu vào núm kỉ lắp thêm 18 với 19.Thực tiễn làng hội đã đưa ra những nhu yếu mới so với nhận thức buôn bản hội. Vấn đề xãhội học xuất hiện thêm ở châu Âu cố kỉ 19 được coi như như là một tất yếu lịch sử hào hùng xãhội, thể hiện nhu yếu và sự cách tân và phát triển chín muồi các điều kiện và đông đảo tiền đềbiến đổi của nhận thức đời sống xã hội. A. Chi phí đề kinh tế - buôn bản hội Vào gắng kỷ 19, sự trở nên tân tiến của chủ nghĩa t ư bản và nền cung ứng cơ khíở Châu Âu đã tạo nên những biến hóa mạnh mẽ. Trước hết, trong nghành kinh tế,các cuộc bí quyết mạng công nghiệp đã khắc ghi bước biến đổi của làng mạc hội
Phương Tây tự một khối hệ thống xã hội nông nghiệp truyền thống cuội nguồn sang một hệthống làng mạc hội công nghiệp hiện tại đại; kiểu tiếp tế phong loài kiến bị sụp đổ tr cầu sứcmạnh của thương mại dịch vụ và công nghệ; lao động bằng tay thủ công được sửa chữa thay thế bằng laođộng sản phẩm công nghệ móc; khối hệ thống tổ chức tài chính truyền thống được thay thế sửa chữa bằng những tổchức tài chính của làng mạc hội hiện đại... Biến đổi kinh tế kéo theo những biến đổi về làng hội: dân cày bị xua đuổi rakhỏi ruộng đất biến người phân phối sức lao động, di cư 1 loạt vào vào cácthành phố kiếm tìm kiếm bài toán làm với bị đam mê vào những nhà máy, công xưởng bốn bản;của cải càng ngày được triệu tập vào trong tay thống trị tư sản; thừa tr ình đô thịhoá ra mắt ngày càng cấp tốc chóng, số lượng các thành phố tăng lên, qui môcủa những thành phố được mở rộng; vai trò của các tổ chức tôn giáo trở đề xuất mờnhạt; tổ chức cơ cấu của gia đình, khối hệ thống các cực hiếm văn hoá truyền thống có sự biếnđổi; quy định ngày càng suy nghĩ việc điều tiết các quan hệ kinh tế; cácthiết chế làng hội và tổ chức hành chủ yếu cũng dần biến hóa theo phía thị dân hoávà công dân hoá... Sự xuất hiện thêm và trở nên tân tiến mạnh mẽ hệ thống kinh tế t ư bản chủ nghĩa đãphá vỡ lẻ loi tự làng mạc hội phong kiến sẽ tồn trên từ trước đó. Bối cảnh tài chính xã hộilúc bấy giờ sẽ làm nảy sinh nhu cầu phân tích và lý giải các hiện tại t ượng bắt đầu trong làng mạc hội,lập lại đơn chiếc tự và định hình xã hội, là đại lý để xã hội học ra đời, tách bóc khỏi triết họcđể nghiên cứu và phân tích xã hội một cách rõ ràng hơn.1 xem Phan Trọng Ngọ (1997); bình thường Á cùng Nguyễn Đình Tấn (1997); Phạm vớ Dong cùng Lê
Ngọc Hùng (2001) b. Nền móng về khoa học thoải mái và tự nhiên và công nghệ xã hội vậy kỷ 18, 19 quả đât đã tận mắt chứng kiến sự cải cách và phát triển vượt bậc của cáckhoa học tự nhiên. Chính vì sự phát triển khỏe khoắn của công nghệ và đặc biệt quan trọng làphương pháp luận nghiên cứu khoa học cũng là nhân tố đặc biệt cho sự ra đờicủa làng mạc hội học. Lần trước tiên trong lịch sử dân tộc khoa học tập nhân loại, thế giới hiện thựcđược coi như là một trong những thể thống nhất có trật tự, bao gồm qui cơ chế và vị vậy rất có thể hiểuđược, giải thích được bằng các khái niệm, phạm trù và phương thức nghiên cứukhoa học. Các khoa học tự nhiên (sinh học, hoá học, đồ lý học), đặc biệt là ba phátkiến vĩ đại: thuyết tiến hoá, thuyết tế bào, định luật pháp bảo toàn và đưa hoánăng lượng, là các đại lý cho sự ra đời và vạc triển của đa số ngành khoa học khác,trong đó gồm xã hội học. Trong thời gian đầu cải tiến và phát triển của xã hội học, nhiều quátrình và qui điều khoản của thoải mái và tự nhiên đã được vận dụng trong nghiên cứu và phân tích các vấn đề xãhội. Nguời ta mong muốn có một môn làng hội học hiện đại theo sau những thànhcông của vật dụng lý học cùng sinh học. ở bên cạnh sự trở nên tân tiến của khoa học tự nhiên, những khoa học tập xã hội cũngcó bước phát triển đáng nói như tài chính chính trị, pháp luật, sử học…Tuy nhiên,triết học tập xã hội lại sở hữu sự lạc hậu tương đối. Lối tứ duy đồ vật móc, phiến diện,siêu hình, xa rời thực tế sinh động của cuộc sống vẫn còn tương đối phổ biến, làmcho các nhà khoa học khiếp sợ khi nhìn nhận các vấn đề làng mạc hội. Để bao gồm một cáinhìn bắt đầu về xóm hội, nghiên cứu các hiện tượng – quá trình xã hội một phương pháp khoahọc, xóm hội học đã bóc khỏi triết học, vươn lên là một ngành khoa học nắm thể, dựatrên phần đông thành tựu của khoa học tự nhiên và kỹ thuật xã hội. C. Tiền đề về bao gồm trị (Ảnh hưởng của những cuộc giải pháp mạng tư sản) những cuộc cách mạng bốn sản (đặc biệt là cuộc cách mang tư sản Pháp) đãtạo ra sự chuyển đổi lớn, đánh dấu sự thành lập và hoạt động của một chế độ xã hội mới. Tác độngcủa những cuộc bí quyết mạng này một mặt tạo ra những hiệu quả tích cực trong sựphát triển của xã hội, ngoài ra nó cũng nhằm lại đầy đủ hậu trái tiêu cực đối với xãhội. Nhưng bao gồm những tác động tiêu rất lại là những nhân tố thu hút sự chú ýcủa các nhà làng hội học, làm nảy sinh nhu cầu nghiên cứu và phân tích sự lếu độn, vô độc thân tựcủa buôn bản hội lúc này và ước vọng vãn hồi đơn lẻ tự mang đến xã hội, tìm kiếm nền tảngtrật trường đoản cú mới trong các xã hội đã biết thành đảo lộn. Những nhà buôn bản hội học vẫn ra mức độ miêu tả,tìm hiểu các quá tr ình, hiện tượng lạ xã hội để phản chiếu và giải thích đầy đủnhững biến động chính trị xã hội ra mắt quanh họ, đôi khi chỉ ra con đườngvà phương án để lập lại lẻ tẻ tự và gia hạn sự văn minh xã hội. Bởi vì đó những cuộc cáchmạng tư sản là yếu tố gần nhất so với việc tạo ra các định hướng xã hội học. 1.1.2 tư tưởng xã hội học tập Về thuật ngữ: làng mạc hội học tập (Sociology) có gốc ghép trường đoản cú chữ La tinh sociushay societas tức là xã hội với chữ Hi lạp ology hay logos tức là họcthuyết tuyệt nghiên cứu. Bởi vậy xã hội học được phát âm là đạo giáo về buôn bản hộihay nghiên cứu và phân tích về thôn hội. Về mặt định kỳ sử: August Comte- người Pháp là người đầu tiên đưa rathuật ngữ xóm hội học vào năm 1838. Ông công ty trương áp dụng mô hình phươngpháp luận của khoa học tự nhiên và thoải mái và công ty nghĩa thực triệu chứng vào nghiên cứu cácqui cơ chế của sự thay đổi xã hội từ bỏ khi xuất hiện đến nay thôn hội học tập trải trải qua không ít giai đoạn cách tân và phát triển ởnhiều giang sơn khác nhau và có khá nhiều định nghĩa không giống nhau về xã hội học. Cácđịnh nghĩa này hoàn toàn có thể khái quát mắng thành ba xu hướng như sau: a. Định nghĩa làng mạc hội học là công nghệ về khối hệ thống xã hội Ví dụ định nghĩa xã hội học tập của V. Đôbơrianốp (Viện làng hội học tập Liên xô):“Xã hội học tập Mác - Lênin là khoa học phân tích những quá trình và hiện nay tượngxã hội xét theo ý kiến tác động cho nhau một cách bao gồm qui cách thức giữa những lĩnhvực hoặc những mặt cơ bản của xóm hội”2. Xu thế này bị phê phán là chỉ triệu tập vào chiếc xã hội mà bỏ quên conngười, chỉ triệu tập vào cái bao hàm mà quên dòng cụ thể, nhấn mạnh cái to ànbộ bỏ lỡ cái bộ phận… t ương tự như bạn ta chỉ “thấy rừng mà không thấycây”. B. Định nghĩa làng mạc hội học là khoa học nghiên cứu về hành vi xã hội Ví dụ quan niệm xã hội học của J.H.Phichtơ (Loyola Univeristy-Mỹ): “Xãhội học là công cuộc phân tích một bí quyết khoa học hồ hết con tín đồ trong mốitương quan với những người dân khác”3. Xu thế này cũng trở thành phê phán là quá nhấn mạnh đến con bạn mà quêncái xóm hội, triệu tập vào cái cụ thể mà quên dòng khái quát, chỉ chú ý đến cái bộphận mà bỏ qua cái tổng thể… t ương từ như fan ta chỉ “thấy cây cơ mà khôngthấy rừng”. C. Khuynh hướng phối hợp định nghĩa làng mạc hội học như thể khoa học tập về hệthống buôn bản hội với về hành vi xã hội Ví dụ quan niệm xã hội học tập của V.A. Jađốp (Viện hàn lâm khoa học xãhội Liên Xô): “Xã hội học tập là khoa học về sự việc hình thành, phát triển và sự vậnhành của các xã hội xã hội, những tổ chức với các quy trình xã hội với tứ cáchlà các bề ngoài tồn trên của chúng, là khoa học về những quan hệ thôn hội với tínhcách là những cơ chế tương tác và tác động qua lại giữa những cộng đồng, giữa các cánhân và các cộng đồng, là khoa học về tính qui luật pháp của các hành vi xã hội vàcác hành động của chúng”4. Hay khái niệm của trần Thị Kim Xuyến: “Xã hội học là kỹ thuật về qui luậtphát triển của các hệ thống xã hội tất cả tính chất tổng thể (to àn làng mạc hội) cũng nhưbộ phận. Thôn hội học nghiên cứu và phân tích mối quan hệ qua lại giữa những hiện t ượng làng mạc hộikhác nhau và nghiên cứu và phân tích những qui luật phổ biến trong hành động xã hội củacon người”5.2 Xem chung Á cùng Nguyễn Đình Tấn (1997)3 Sdd4 Sdd5 Xem è Thị Kim Xuyến (2002) Đây là xu hướng định nghĩa làng mạc hội học được nhiều người tán đồng. Tuynhiên nó cũng trở nên phê phán là do đó thì xóm hội học là một trong môn khoa học gồm đốitượng nghiên cứu và phân tích không rõ ràng và thừa rộng. Bên trên thực tế, điểm sáng khách thểnghiên cứu của xóm hội học đựng nhiều cặp phạm trù có đặc điểm “nướcđôi”6: con người – buôn bản hội, vi tế bào – vĩ mô, bao hàm – nắm thể, chất –lượng…Điều này gây trở ngại cho gần như người bước đầu tìm hiểu cùng nghiêncứu thôn hội học tuy vậy cũng chính nó làm cho sự lý thú của môn công nghệ này. Trên cửa hàng phân tích những định nghĩa khác biệt về xã hội học, chúng ta cóthể chỉ dẫn định nghĩa phổ biến nhất về xóm hội học như sau: buôn bản hội học là khoa họcnghiên cứu qui luật của sự việc nảy sinh, đổi khác và trở nên tân tiến mối quan hệ nam nữ giữacon người và làng mạc hội. 1.1.3. Đóng góp của những nhà gây dựng ra xóm hội học. A. August Comte (1798-1857) August Comte là nhà định hướng xã hội, đơn vị thực hội chứng luận bạn Pháp.August Comte sinh vào năm 1798 vào một mái ấm gia đình Giatô giáo và theo xu hướngquân chủ, tuy nhiên ông phát triển thành một người có tư tưởng tự do và bí quyết mạng rấtsớm. Năm 1814, ông học trường Bách khoa. Năm 1817 có tác dụng thư cam kết cho Saint
Simon. Comte là tín đồ sáng lập ra “chủ nghĩa thực chứng”. Năm 1826, ông bắtđầu giảng giáo trình triết học thực chứng. Comte chịu tác động của triết họcÁnh sáng và bệnh kiến những biến động chủ yếu trị thôn hội, các cuộc giải pháp mạngcông nghiệp và xung tự dưng giữa kỹ thuật và tôn giáo ỏ Pháp. Comte là bạn đầutiên giới thiệu thuật ngữ “xã hội học” vào khoảng thời gian 1838. Dự án công trình cơ bạn dạng của August
Comte là “Triết học thực chứng” (1830 – 1842) với “Hệ thống thiết yếu trị học tập thựcchứng” (1851 – 1854). Đóng góp hầu hết của Comte là về phương pháp luận xãhội học, ý niệm về cơ cấu của làng hội học, với về biến đổi xã hội Về cách thức luận buôn bản hội học Trong toàn cảnh có nhiều chuyển đổi lớn lao về chính trị, tài chính xã hội,August Comte cho rằng xã hội học phải bao gồm nhiệm vụ đóng góp thêm phần tổ chức lại làng hộivà lập lại cô đơn tự xã hội dựa vào các qui luật tổ chức triển khai và chuyển đổi xã hội vị xã hộihọc nghiên cứu, phát hiện được. Theo Comte, làng hội học phải hướng về việc t ìm ra những qui dụng cụ khái quátphản ánh mối quan hệ căn bản nhất của việc vật, hiện tượng kỳ lạ của buôn bản hội bằngphương pháp luận của chủ nghĩa thực chứng hệt như các công nghệ tự nhiên(vật lý học, sinh học). Vì vậy, Comte còn gọi xã hội học là đồ gia dụng lý học tập xã hội(Social Physics) Comte đưa ra yêu cầu nên sử dụng cách thức thực chứng trong nghiêncứu buôn bản hội học. Phương pháp thực chứng bao hàm việc tích lũy và cách xử lý thôngtin, bình chọn giả thuyết, kiến tạo lý thuyết, so sánh và tổng phù hợp cứ liệu.6 coi Pham vớ Dong cùng Lê Ngọc Hùng (2001)Phương pháp thực hội chứng được Comte phân nhiều loại thành những nhóm sau đây: quan liêu sát: Để lý giải các hiện tượng lạ xã hội rất cần phải quan sát các sựhiện làng hội, thu thập các dẫn chứng xã hội. Mong muốn vậy, người quan sát phải tựgiải phóng tứ tưởng, ra khỏi sự buộc ràng của chủ nghĩa giáo điều. Comtekhông chỉ ra các bước, những thủ tục tuyệt qui trình rõ ràng để tiến hành quan sát,nhưng ông đưa ra một số qui tắc cho tới bây giờ vẫn có mức giá trị và quan trọng phải ápdụng vào nghiên cứu. Lấy ví dụ qui tắc quan cạnh bên phải tất cả mục đích, nên gắn với lýluận, đề nghị tuân theo qui biện pháp của hiện nay t ượng. Thực nghiệm: Comte đồng ý rằng khó hoàn toàn có thể và thậm chí còn không thểtiến hành thực nghiệm trong chống thí nghiêm so với các một hệ thống xã hội.Nhưng hoàn toàn có thể tiến hành thực nghiệm tự nhiên và thoải mái vào bất kỳ lúc nào, khitrong quy trình xảy ra hiện tượng lạ xã hội, công ty xã hội học chủ định can thiệp, tácđộng vào hiện tượng nghiên cứu. Như vậy, trong buôn bản hội học, phương pháp thựcnghiệm được gọi là tạo thành những điều kiện nhân tạo, các t ình huống bao gồm thểquan gần cạnh được để xem xét ảnh hưởng của chúng tới đa số hiện t ượng, sự kiệnxã hội khác. Phân tích các trường đúng theo “không bình thường” để hiểu các sựkiện “bình thường”. So sánh: Theo Comte, trên đây là phương pháp rất quan trọng đặc biệt đối với làng mạc hộihọc. Cũng giống như so sánh trong sinh trang bị học, việc đối chiếu xã hội lúc này với làng hộitrong quá khứ hay so sánh các hình thức, những dạng, các loại xóm hội với nhau đểphát hiện ra sự tương tự và khác nhau giữa những xã hội đó. Trên cơ sở các thông tinthu được, rất có thể khái quát các điểm lưu ý chung, những thuộc tính cơ bạn dạng của thôn hội. Phân tích định kỳ sử: ban sơ Comte coi phương pháp phân tích lịch sử dân tộc làmột dạng của phương pháp so sánh: đối chiếu xã hội bây giờ với làng hội quá khứ,nhưng sau đó Comte chỉ ra tầm quan lại trọng đặc trưng của phương pháp này.Phương pháp phân tích lịch sử vẻ vang được đọc là bài toán quan gần cạnh tỉ mỉ, khía cạnh sự vậnđộng lịch sử của các xã hội, các sự kiện, các hiện tượng thôn hội để chỉ ra rằng xuhướng, tiến trình biến đổi xã hội. Như vậy về phương thức luận nghiên cứu, Comte chưa đã cho thấy đầy đủ,chính xác theo tiêu chuẩn khoa học ngày này về các đặc điểm, thủ tục, các quitắc rõ ràng của các phương pháp nghiên cứu vớt xã hội học. Tuy vậy vậy, quan tiền điểmphương pháp luận của Comte là rất đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc đặt cơ sở choxã hội học trong bối cảnh lý luận và cách thức khoa học xã hội đầu cố kỉnh kỷ
XIX. Comte đã bắt đầu cho 1 thời kỳ xây đắp và trở nên tân tiến một khoa họcmới mẻ là làng mạc hội học. Về cơ cấu của xóm hội học tập Comte chịu tác động của những khoa học tự nhiên và thoải mái như đồ lý học cùng sinhhọc không chỉ về phương thức nghiên cứu cùng còn về quan lại niệm tổ chức cơ cấu của xãhội học. Điều này thể hiện rất rõ qua biện pháp Comte phân loại và gọi tên các bộphận cấu thành xóm hội học. Theo Comte, làng mạc hội học tập gồm bao gồm 2 thành phần chính là
Tĩnh học tập xã hội cùng Động học tập xã hội Tĩnh học xã hội (Social Statics): là phần tử xã hội học phân tích về chơ vơ tự buôn bản hội, tổ chức cơ cấu xã hội, những thành phần và các mối tương tác của bọn chúng (Gia đình, nhà nước…). Đầu tiên Comte phân tích các cá nhân với tư cách là 1 trong đơn vị xóm hội cơ bản. Tiếp đến quan điểm xóm hội học tập của ông ráng đổi. Theo ông, đơn vị xã hội cơ bạn dạng nhất, sơ đẳng duy nhất trong tất cả các đơn vị chức năng xã hội là gia đình. Khi nghiên cứu và phân tích về gia đình, Comte nhà yếu nghiên cứu và phân tích cơ cấu gia đình, sự phân công trạng động nam phụ nữ trong gia đ ình cùng quan hệ giữa những thành viên vào gia đình. Động học xã hội (Social Dynamics): Đó là lĩnh vực nghiên cứu những qui luật biến đổi xã hội trong thừa trình lịch sử hào hùng xã hội. Comte đặc trưng quan trung tâm đến bộ phận xã hội học tập này. Trên cơ sở t ìm đọc sự vận tải và thay đổi của xóm hội, Comte chỉ dẫn qui luật thay đổi và cách tân và phát triển của xã hội. Về qui luật cải cách và phát triển của làng hội. Theo Comte, làng mạc hội luôn luôn luôn vận tải và trở nên tân tiến chứ ko ở trạngthái đứng im. Vì sao của quá trình vận đụng và cách tân và phát triển của thôn hội, theo
Comte, là do quan điểm, bốn tưởng, ý chí của bé người. Đây là ý kiến vừathể hiện sự tiến bộ vừa xuất hiện hạn chế. Bên trên cơ sở cách nhìn này, Comte gửi raqui pháp luật ba quá trình về trí thức để lý giải sự trở nên tân tiến của các khối hệ thống t ưtưởng và cơ cấu xã hội. Theo Comte, lịch sử dân tộc loài người cải cách và phát triển theo bố giaiđoạn: thần học, vô cùng hình, và thực chứng. quy trình tiến độ thần học tập (từ lúc loài người mở ra đến trước ráng kỷ 18) quá trình này trí thức loài người còn nông cạn. Hệ bốn tưởng bao gồm của loài fan là tôn vinh niềm tin cậy rằng các lực lượng rất nhiên là cỗi nguồn của hầu hết sự vật. Quả đât xã hội là do thượng đế sáng tạo ra. Con tín đồ hoàn toàn nhờ vào vào tự nhiên, cùng bất lực trước sức khỏe của nó. quy trình siêu hình (Thế kỷ XIII -XIX): nhận thức của con fan ở giai đoạn này đã cải cách và phát triển hơn trước. Mặc dù trong khi lý giải các hiện nay tượng tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội, con bạn tin vào các lực lượng trừu tượng như “tự nhiên”, vấn đề xem xét những sự vật hiện tượng kỳ lạ vẫn dựa trên cách nhìn siêu hình, sản phẩm công nghệ móc, và giáo điều. tiến trình thực triệu chứng (Từ ráng kỷ XIX trở đi): tiến trình của sức khỏe khoa học, tri thức khoa học và trí tuệ của con tín đồ đủ sức mạnh để phân tích, chế ngự thoải mái và tự nhiên và xây dựng những trật tự làng hội vừa lòng lý. Con người đã phụ thuộc vào các học thức khoa học để giải thích thế giới. Nhờ vào qui luật bố giai đoạn, Comte nhận định rằng việc thôn hội học ra đời ởgiai đoạn cuối của quy trình tiến hóa là 1 tất yếu định kỳ sử, cùng xã hội học làkhoa học tập đứng trên toàn bộ các công nghệ khác. Comte phân tích và lý giải điều này là vìrằng giới vô cơ đơn giản hơn giới hữu cơ cần tư tưởng phát âm biết về giới trường đoản cú nhiênvô cơ sớm đạt tới mức giai đoạn thực chứng. Cụ thể là, đạt mức trình độ thực chứngtrước tiên là thiên văn học, sau đến vật lý học, rồi hóa học. Sau các khoa họcnày là các khoa học tập về giới hữu cơ như sinh thiết bị học, sinh lý học. Xã hội học tập rađời ở tiến độ cuối của thừa tr ình tiến hóa, tiến độ thực bệnh và chính là khoahọc tinh vi nhất, phải dựa vào nền tảng của những khoa học khác. V ì ra đờimuộn buộc phải xã hội học ngay lập tức đã phải là một khoa học thực triệu chứng và chiếmvị trí cao nhất trong khối hệ thống thứ bậc những khoa học.Tóm lại, góp phần xã hội học của Comte rất có thể khái quát tháo như sau: vật dụng nhất: Comte là người trước tiên chỉ ra yêu cầu và thực chất của 1 khoahọc về các qui luật tổ chức xã hội nhưng ông điện thoại tư vấn là buôn bản hội học. Theo Comte, xã hộihọc bao gồm nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu được yêu cầu nhận thức, nhu cầu giải thích nhữngbiến đổi xã hội, và đóng góp thêm phần vào việc lập lại chơ vơ tự định hình xã hội. Lắp thêm hai: Comte chuyển ra thực chất của xóm hội học tập là sử dụng các phươngpháp khoa học để xây dựng kim chỉ nan và kiểm bệnh giả thuyết. Vật dụng ba: mặc dù quan niệm của Comte về cách thức luận, về cơ cấucủa buôn bản hội học và về qui cách thức ba quy trình còn sơ lược, tuy vậy Comte sẽ chỉ racác trách nhiệm và sự việc cơ bản của làng hội học. B. Karl Marx (1818-1883) Karl Marx, đơn vị triết học và tài chính học Đức, sinh năm 1818 trên Trier,miền nam giới nước Đức và mất năm 1883 trên London. Karl Marx xuất hiện trong mộtgia đình vì Thái, phụ thân làm khí cụ sư. Đầu tiên Marx theo nghề cha, học điều khoản ở Đạihọc tổng hợp Bonn, kế tiếp học triết học ở đại học Tổng vừa lòng Berlin. Sau thời điểm tốtnghiệp năm 1841, Karl Marx bắt đầu viết báo và cai quản bút của tờ Sông
Gianh. Năm 1843 Marx đem Jenny Von Wesphaler cùng chuyển gia đình tới Paris.Tại kia ông kết chúng ta với Friedrich Engels, vẫn làm quản lý trong một công ty máy.Cả nhị người đang trở thành người các bạn chiến đấu thân thương của nhau, thuộc viết
Tuyên ngôn của Đảng cùng sản và cùng hoàn thành xong học thuyết Marx. Hệ thống quan điểm của Marx làm phản ánh sâu sắc những biến động củathế kỷ XIX với các cuộc cách mạng chính trị, công nghiệp hóa và chủ nghĩa tưbản đang có tác dụng tan rã chính sách phong loài kiến và các trật tự buôn bản hội đang tồn tại mặt hàng ngànnăm trước đó. Cuộc đời của Marx là quá trình kết hợp những vận động nghiêncứu công nghệ và những hoạt động cách mạng thực tiễn. Cùng với t ư biện pháp là đơn vị khoahọc thôn hội, Mác đang phân tích sự vận chuyển của xóm hội và nhà nghĩa tư bạn dạng và chỉra qui luật cải tiến và phát triển của lịch sử vẻ vang xã hội chủng loại người. Marx vẫn để lại rất nhiều tácphẩm đồ sộ như cỗ “Tư bản”, “Bản thảo kinh tế - triết học”, “Gia đình thầnthánh”, “Hệ bốn tưởng Đức”…. Marx ko tự xem bản thân là nhà xã hội học, nhưng công trình của ôngquá rộng lớn để rất có thể bao hàm phạm vi làng mạc hội học, những dự án công trình của Marxđã từng là 1 trong những vấn đề hầu hết trong việc đánh giá nhiều triết lý xã hội học.Các sản phẩm của Marx chứa đựng khối hệ thống lý luận xã hội học hoàn hảo chophép áp dụng để nghiên cứu ngẫu nhiên xã hội nào. Với Herbert Spencer,Emile Durkheim cùng Max Weber, Kark Marx là tín đồ đặt nền móng phát triểnxã hội học văn minh Chủ nghĩa duy vật kế hoạch sử: trình bày và phương pháp luận xã hội học Marx chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng được các nhà làng mạc hội học tập mácxit xem là xã hộihọc đại cương cứng mácxit, trong đó thể hiện rõ lý luận làng mạc hội học với phương phápluận xóm hội học của Marx. Công ty nghĩa duy vật kế hoạch sử yên cầu việc nghiên cứu và phân tích xã hội phải phân tíchtừ góc độ chuyển động vật hóa học của con người, (từ góc độ cơ sở kinh tế của làng hội).Sự kiện định kỳ sử thứ nhất và quan trọng nhất là hành động sản xuất ra những phươngtiện thỏa mãn yêu cầu vật hóa học để trường thọ của nhỏ người. Cung ứng ra của cải vậtchất là vận động cơ bạn dạng nhất của buôn bản hội loài người. Phép biện chứng yên cầu phải chu đáo sự trang bị hiện t ượng trong côn trùng liênhệ và ảnh hưởng qua lại, trong xích míc và vận động, cách tân và phát triển không ngừngcủa lịch sử dân tộc xã hội. Khi phân tích xã hội, công ty nghĩa duy vật lịch sử xem xét buôn bản hội với tưcách là tổ chức cơ cấu xã hội (hệ thống xã hội). Làng hội được xem là một chỉnh thể gồmcác bộ phận có mối liên hệ qua lại cùng nhau (giai cấp, thiết chế, chuẩn chỉnh mực, giátrị, văn hoá..) trong những số đó cơ cấu kẻ thống trị được Mác dấn mạnh. Biến hóa xã hội là ở trong tính vốn gồm của phần lớn xã hội vị con tín đồ khôngngừng tạo nên sự lịch sử trong quy trình hoạt động, nhằm thoả mãn các nhu cầungày càng tăng của mình. Sự vận động, biến đổi xã hội tuân theo những qui luậtmà nhỏ người hoàn toàn có thể nhận thức được. Vị vậy con người dân có thể có tác dụng vậndụng các qui luật đã nhận thức được để cải tạo xã hội cho cân xứng lợi ích củamình. Việc vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử với t ư phương pháp là cơ sở lý luận vàphương pháp luận trong làng hội học yên cầu nghiên cứu vớt xã hội học cần tập trungvào phân tích quan hệ giữa con bạn và thôn hội. Quan niệm về bản chất của thôn hội và bé người: Theo Mác, bản chất của làng mạc hội với của con bạn bị phương pháp bởi hoạtđộng thêm vào ra của cải vật chất. Vì đó phân tích xã hội học cần phân t íchcác cách tổ chức triển khai mối quan hệ nam nữ giữa con người với nhỏ người, giữa con bạn vàxã hội trong việc sản xuất ra các phương nhân tiện để sống sót và phạt triển. Marx mang đến rằng thực chất của con người là tổng hòa những mối quan hệ giới tính xãhội cùng rằng con fan không ngừng nâng cao các nhu cầu mới. Làng mạc hội học tập cầnvạch ra hồ hết cơ chế, đk xã hội cản ngăn hay thúc đẩy cải cách và phát triển nhữngnăng lực phẩm hóa học của con người trong quá trình lao hễ xã hội. Theo Marx, chế tạo của xã hội nhờ vào vào phân lao động động. Phâncông lao cồn dựa vào hình thức sở hữu bốn nhân về bốn liệu cung cấp và vị đósinh ra cơ cấu phân tầng làng mạc hội. Như vậy, về mặt thực tiễn cần phải xóa khỏi thaythế chế độ sở hữu tư nhân bởi sở hữu toàn xóm hội. Về phương diện lý luận, nghiên cứuxã hội học cần triệu tập phân tích cơ cấu xã hội để chỉ ra rằng ai là người hữu dụng và ailà bạn bị thiệt trong cách tổ chức triển khai xã hội và cơ cấu tổ chức xã hội hiện có. Bất bìnhđẳng xã hội phải là 1 chủ đề nghiên cứu cơ bản của xóm hội học. Ở phần đông xã hội, ý thức buôn bản hội bị hiệ tượng bởi tồn t ại làng mạc hội. Trình bày xã hộihọc đề nghị tập trung nghiên cứu và phân tích mối quan hệ giới tính giữa cơ cấu vật chất và cơ cấu tổ chức tinhthần làng hội. Qui luật cải tiến và phát triển của lịch sử hào hùng xã hội. Theo Marx, lịch sử dân tộc phát triển của xóm hội loài fan là lịch sử vẻ vang thay nắm kếtiếp các hình thái kinh tế tài chính xã hội mà thực tế là những phương thức sản xuất. Loàingười đã và đang trải qua năm cách làm sản xuất tương xứng với 5 hình tháikinh tế buôn bản hội và năm thời đại: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm dụng nô lệ, Phongkiến, Tư phiên bản chủ nghĩa, và cùng sản công ty nghĩa. Lịch sử thay thế kế tiếp các cách tiến hành sản xuất tuân theo qui luậtquan hệ cung cấp phải phù hợp với đặc điểm và trình độ trở nên tân tiến của lực lượngsản xuất. Sự cải cách và phát triển này theo đúng quy chính sách khách quan, không nhờ vào vàoý ý muốn chủ quan liêu của nhỏ người. Công ty nghĩa duy vật lịch sử dân tộc có tầm đặc trưng to lớn đối với xã hội họchiện đại, là cơ sở lý luận và cách thức luận nghiên cứu xã hội học theo nhiềuhướng không giống nhau: lý luận phê phán, giải thích về mâu thuẫn xã hội, lý luận về hệthống thay giới, nhà nước, văn hoá, tư tưởng, tổ chức cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội,biến đổi xã hội, sự tác động của các chính sách xã hội…Xã hội học tiến bộkhông những giải thích thế giới mà còn góp phần vào cải vươn lên là xã hội nhằm xâydựng làng hội công bình văn minh. C. Herbert Spencer (1820 - 1903) « làng hội như là khung người sống » Herbert Spencer, đơn vị triết học, nhà xã hội học tín đồ Anh, sinh nghỉ ngơi Derby,Anh năm 1820 với mất năm 1903. Spencer phần đông không theo học ở trường lớpchính qui mà nhà yểu học tập ở trong nhà dước sự dạy dỗ của thân phụ và người thântrong gia đình. Tuy nhiên Spencer bao gồm kiến thức vững chắc về toán học, khoa họctự nhiên và quan tâm nghiên cứu và phân tích khoa học tập xã hội. Spencer thực sự chú ý tới xãhội học từ thời điểm năm 1873. Sinh thời các nghiên cứu và phân tích của Spencer không chỉ nổi tiếngtrong giới khoa học hàn lâm nhiều hơn trong đông đảo bạn đọc. Toàn cảnh chính trị, kinh tế tài chính xã hội thuộc với môi trường khoa học tập Anh đãcó tác động nhất định cho xã hội học tập Spencer. Spencer đã thấy một sốkhía cạnh tích cực và lành mạnh của chủ nghĩa t ư bản như tính hiệu quả, môi trường xung quanh tự docạnh tranh và tự do thoải mái buôn bán. Bị tác động của công ty sinh vật dụng học Charles Darwin (1809 – 1882),Spencer đã chuyển ra quan điểm tiến hóa làng mạc hội. Spencer giải thích rằng chỉ những cánhân nào, hệ thống xã hội nào có tác dụng thích nghi nhất với môi trường thiên nhiên xungquanh mới có thể tồn tại được trong cuộc chống chọi sinh tồn. Spencer cũng chorằng xã hội học phải nhắm tới t ìm ra các qui qui định và nguyên tắc chung, cơ bảnđể phân tích và lý giải hiện thực buôn bản hội. Những tác phẩm cơ bạn dạng của Spencer là «Tĩnh học xã hội » (Social
Statics), « nghiên cứu và phân tích xã hội học » (the Study of Sociology), « các nguyên lýcủa làng mạc hội học tập » ( Principles of Sociology), « làng mạc hội học diễn đạt » ( Descriptive
Sociology). Quan niệm về thôn hội học của Spencer Theo Spencer thôn hội được hiểu như thể các cơ thể siêu hữu cơ. Làng mạc hộihọc là công nghệ về những qui mức sử dụng và các nguyên lý tổ chức của thôn hội. Tương tựnhư mọi hiện tượng tự nhiên, xóm hội vận tải và phát triển theo qui luật. Xã hộihọc có nhiệm vụ phát hiện ra qui luật, nguyên tắc của cấu tạo của xóm hội và củaquá trình làng mạc hội. Buôn bản hội học không nên sa đà vào phân tích những tính chất lịchsử của làng hội nhưng mà nên triệu tập vào việc tìm kiếm gần như thuộc tính, quánh điểmchung, phổ biến, phổ quát, và rất nhiều mối contact nhân quả giữa các sự đồ gia dụng hiệntượng xã hội. Cũng như Comte, Spencer mang lại rằng rất có thể vận dụng các nguyên lý vàkhái niệm của sinh đồ vật học về tổ chức cơ cấu và tính năng để nghiên cứu khung người xã hội(nguyên lý tiến hoá). Theo Spencer, những xã hội loại người trở nên tân tiến tuân theoqui vẻ ngoài tiến hóa từ làng mạc hội có cơ cấu nhỏ, đối kháng giản, trình độ hóa thấp, khôngổn định, dễ dàng phân rã mang đến xã hội có tổ chức cơ cấu lớn hơn, phức tạp, trình độ hóacao, liên kết chắc chắn và ổn định định. Ngoài nguyên tắc tiến hóa, Spencer đưa ra những nguyên lý khác. Ví dụ
Spencer nhận định rằng qui mô của khung người xã hội ảnh hưởng tỉ lệ thuận so với nhucầu về sự phân hóa dẫn đến hình thành và trở nên tân tiến các thừa tr ình buôn bản hội. Vị đóxã hội học tập có trọng trách chỉ ra các loại nhân tố hay những biến số tác động ảnh hưởng tới xuhướng nhịp độ và bản chất của các quy trình đó. Theo Spencer tác nhân (biến)của hiện tượng xã hội bao gồm: Tác nhân (biến) nhà quan mặt trong: Các điểm lưu ý về trí tuệ, thể lực, và các trạng thái xúc cảm. Tác nhân (biến) khách quan mặt ngoài: Các điểm sáng khí hậu, đất đai, sông ngòi… Tác nhân (biến) trường đoản cú sinh bắt nguồn từ các điều kiện phía bên trong và bên ngoài: Qui tế bào và mật độ dân số, các mối contact giữa những xã hội cùng với nhau. Spencer mang lại rằng, giống như như các khung người sống, làng mạc hội có một loạt cácnhu mong tồn tại yên cầu phải xuất hiện các cơ quan vận động theo nguyên tắcchuyên môn để đáp ứng nhu cầu các nhu cầu của khung người xã hội. Xóm hội chỉ hoàn toàn có thể pháttriển an lành khi những cơ quan tính năng của xã hội kia thoả mãn những nhu cầucủa xã hội. Thực chất đó là tư tưởng công dụng luận thứ nhất trong buôn bản hội học. So sánh khung người sống với xóm hội, Spencer chỉ ra rằng những đặc điểm giống vàkhác nhau rất quan trọng đặc biệt giữa chúng. Đặc điểm khác biệt là buôn bản hội gồm những bộphận có tác dụng ý thức và tích cực tác động lẫn nhau một giải pháp gián tiếp thôngqua ngôn ngữ, ký kết hiệu. Đặc điểm tương đương nhau là cả cơ thể sinh học tập và cơ thể xãhội đều có khả năng sinh tồn với phát triển. Cả nhì loại cơ thể này đa số tuân theonhững qui cơ chế như tăng kích cỡ khung người làm tăng đặc điểm và trình độ chuyên môn chuyênmôn hóa chức năng. …Giống như các khung người sống, với tư bí quyết là cơ thể siêuhữu cơ, làng hội liên tục trải qua các giai đoạn tiến hóa, suy thoái, sau đó nhau. đa số khái niệm với các nguyên tắc xã hội học của Spencer có ý nghĩa rấtquan trọng so với xã hội học: là gốc rễ hình thành nên xu hướng chức năngluận và phương pháp tiếp cận hệ thống trong làng mạc hội học. Mặc dù Spencer bị phê phánlà đã quá đề cao phương thức luận “quy đồng” tức là coi xóm hội giống hệt như cơthể sống.Vấn đề phương thức nghiên cứu giúp của xóm hội học. Spencer đã cho thấy rằng, khác với các khoa học t ự nhiên, xóm hội học gồm hàngloạt những vấn đề trở ngại về phương pháp luận. Các khó khăn xuất phát điểm từ đặcthù của đối tượng người dùng nghiên cứu. Các hiện tượng thôn hội nối sát với những cá nhânvới toàn bộ những đặc điểm về đụng cơ, nhu cầu, tình cảm, trí tuệ cùng hành độngphức tạp, đa dạng. Trở ngại khách quan liên quan t ới vấn đề số liệu (khó đo lường và thống kê cáctrạng thái chủ quan của đối t ượng nghiên cứu và phân tích trong lúc đó các hiện t ượng làng hộikhông kết thúc biến đổi). Vì đó nghiên cứu và phân tích xã hội học phải áp dụng nhiều nhiều loại sốliệu, phải tích lũy số liệu vào các thời điểm, nghỉ ngơi nhiều địa điểm khác nhau.Spencer mang đến rằng, ráng vững các tri thức và phương thức nghiên cứu vớt của sinhvật học tập và tư tưởng học là rất cần thiết và quan trọng đặc biệt đối với nghiên cứu và phân tích xã hộihọc. Khó khăn chủ quan liên quan tới người nghiên cứu và phân tích (tình cảm cá nhân, vàcác khó khăn về khía cạnh trí tuệ như trình độ chuyên môn tri thức, kỹ năng, tay nghề của nhà xãhội học)Xã hội học tập về loại hình xã hội với thiết chế làng mạc hội. Spencer cũng áp dụng khái niệm Tĩnh học xã hội và Động học xã hộicủa Comte, nhưng mà ông triển khai các khái niệm đó với ý nghĩa sâu sắc giá trị học. Theo


Xem thêm: Hóa học 12 bài 2: lipit giải bài tập hóa 12 trang 7, giải bài tập hóa lơp 12

Spencer, T ĩnh học xã hội nghiên cứu và phân tích trạng thái thăng bằng của một xã hội hoànhảo, cồn học xã hội nghiên cứu và phân tích quá tr ình tiến tới sự tuyệt vời của làng hội. Theoông, sự tiến hoá làng hội thế tất sẽ chuyển xã hội phát lên từ xóm hội thuần nhất, đơngiản mang đến xã hội đa dạng mẫu mã phức tạp; tự trạng thái không ổn định định ko ho àn hảo đếntrạng thái cân bằng hoàn hảo. Căn cứ vào các đặc điểm của quá trình điều chỉnh, quản lý và vận hành và phânphối, tức là các quá trình t iến hóa, Spencer phân các xã hội thành những loại hìnhsau: làng hội quân sự: vẻ ngoài tổ chức, điều chỉnh mang ý nghĩa tập trung, độc đoán cao độ để phục vụ các phương châm quốc phòng và chiến tranh. Buổi giao lưu của các tổ chức cơ cấu xã hội cùng các cá thể bị bên nước kiểm soát chặt chẽ. Cơ chế phân phối diễn ra theo chiều dọc củ và mang tính tập trung cao. làng hội công nghiệp: Cơ chế tổ chức ít triệu tập và ít độc đoán để ship hàng các mục tiêu xã hội là cung cấp hàng hoá và dịch vụ. Cường độ kiểm soát ở trong phòng nước và chính quyền đối với các cá thể và cơ cấu tổ chức xã hội thấp. Chế độ phân phối diễn ra hai chiều: chiều ngang giữa những tổ chức buôn bản hội với nhau với giữa các cá nhân với nhau, chiều dọc củ giữa những tổ chức và các cá nhân.Về sự tiến hóa của các loại hình xã hội, theo Spencer làng hội tiến hoá từ: buôn bản hội đơn giản dễ dàng (săn bắn, hái lượm) buôn bản hội tất cả hổn hợp bậc 1 (xã hội nông nghiệp) buôn bản hội tất cả hổn hợp bậc 2 (xã hội nông nghiệp trồng trọt có sự phân công phu động) làng hội hỗn hợp bậc 3 (xã hội công nghiệp).Tương ứng với mỗi loại xã hội là tập hợp những đặc trưng của khối hệ thống điều chỉnh,hệ thống quản lý (gồm các cơ cấu kinh tế, tôn giáo, gia đ ình, văn hóa truyền thống nghệthuật, phong tục và hình thức pháp) và khối hệ thống phân phối.Xã hội học tập về thiết chế làng mạc hội Thiết chế làng mạc hội là khuôn mẫu, kiểu tổ chức triển khai xã hội bảo đảm đáp ứng cácnhu cầu, yêu thương cầu công dụng cơ bản của hệ thống xã hội, đồng thời điều hành và kiểm soát cáchoạt đụng của cá nhân và các nhóm trong xóm hội. Spencer nhận định rằng thiết chế thôn hội nào giúp xã hội mê thích nghi, trường thọ vàphát triển được thì thiết chế đó được duy tr ì và củng cổ, trong những các thiết chếxã hội, Spencer đặc biệt chăm chú đến thiết chế gia đ ình và loại họ, thiết chế chínhtrị, thiết chế tôn giáo cùng thiết chế kinh tế. Cầm lại, Spencer vẫn để lại những ý tưởng đặc biệt được thường xuyên pháttriển vào các định hướng xã hội học tân tiến như bí quyết tiếp cận tổ chức cơ cấu chức năng,mối liên hệ giữa đặc điểm dân số học tập về qui tế bào và mật độ dân số, phân bố dâncư và các quy trình xã hội như cạnh tranh và lối sống thành thị, cách tiếp cận hệthống, định hướng tổ chức xóm hội, kim chỉ nan phân tầng làng mạc hội với các nghiên cứu và phân tích xãhội học tập về chính trị, tôn giáo và thiết chế làng hội. D. Emile Durkheim (1858-1917) Emile Durkheim, đơn vị xã hội học người Pháp, fan đặt cơ sở chochủ nghĩa công dụng và nhà nghĩa cơ cấu. Ông sinh vào năm 1858 sinh sống Epinal, nước
Pháp trong một gia đình Do Thái, mất năm 1917. Năm 1879, ông được nhậnvào học tại ngôi trường Ecole Normal sinh sống Paris, tại đó ông ho àn thành luận án tiến sĩ“Nghiên cứu vớt về tổ chức của những xã hội tiên tiến”. Durkhiem ban đầu giảng dạytại ngôi trường Đại học tập