Tải Bài tập Toán 9: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập Toán lớp 9 có lời giải 4 29 1


Bạn đang xem: Bài tập sql quản lý bán hàng có lời giải

MÔ HÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CÁC CÂU LỆNH SQL TABLE KHÁCH HÀNG LÀ CÔNG TY CỦA KHÁCH HÀNG Cho cơ sở dữ diệu sau được sử dụng để quản lý công tác giao hàng trong một công ty kinh doanh. trong dó: • Bảng NHACUNGCAP lưu trữ dữ liệu về các đối tác cung cấp hàng cho công ty. • Bảng MATHANG lưu trữ dữ liệu về các mặt hàng hiện có trong công ty. • Bảng LOAIHANG phân loại các mặt hàng hiện có. • Bảng NHANVIEN có dữ liệu là các thông tin về nhân viên làm việc trong công ty • Bảng KHACHHANG được sử dụng để lưu trữ các thông tin về khách hàng của công ty. • Khách hàng đặt hàng cho công ty thông qua các đơn đặt hàng. Thông tin chung về các đơn đặt hàng được lưu trữ trong bảng DONDATHANG (Mỗi một đơn đặt hàng phải do một nhân viên của công ty lập và do đó bảng này có quan hệ với bảng NHANVIEN) • Thông tin chi tiết của các đơn đặt hàng (đặt mua mặt hàng gì, số lượng, giá cả,…) được lưu trữ trong bảng CHITIETDATHANG, bảng này có quan hệ với hai bảng DONDATHANG và MAHANG. *CÂU LỆNH SQL ĐỂ TẠO BẢNG VÀ NHẬP DỮ LIỆU: CREATE DATABASE QLBH CREATE TABLE KHACHHANG ( Ma
Khach
Hang INT CONSTRAINT PK_KHACHHANG_Ma
Khach
Hang PRIMARY KEY, Ten
Cong
Ty NVARCHAR(50), Ten
Giao
Dich NVARCHAR(20), Dia
Chi NVARCHAR(50), Email VARCHAR(30), Dien
Thoai VARCHAR(15), Fax VARCHAR(15), ) CREATE TABLE NHACUNGCAP ( Ma
Cong
Ty CHAR(3) CONSTRAINT PK_NHACUNGCAP_Ma
Cong
Ty PRIMARY KEY(Ma
Cong
Ty), Ten
Cong
Ty NVARCHAR(50), Ten
Giao
Dich NVARCHAR(20), Dia
Chi NVARCHAR(50), Dien
Thoai VARCHAR(15), Fax VARCHAR(15), Email VARCHAR(30), ) CREATE TABLE LOAIHANG ( Ma
Loai
Hang CHAR(2) CONSTRAINT PK_LOAIHANG_Ma
Loai
Hang PRIMARY KEY(Ma
Loai
Hang), Ten
Loai
Hang NVARCHAR(30), ) CREATE TABLE MATHANG ( Ma
Hang CHAR(4) CONSTRAINT PK_MATHANG_Ma
Hang PRIMARY KEY(Ma
Hang), Ten
Hang NVARCHAR(30), Ma
Cong
Ty CHAR(3), Ma
Loai
Hang CHAR(2), So
Luong INT, Don
Vi
Tinh NVARCHAR(10), Gia
Hang NUMERIC(10,2), CONSTRAINT FK_MATHANG_Ma
Loai
Hang FOREIGN KEY(Ma
Loai
Hang) REFERENCES LOAIHANG(Ma
Loai
Hang) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_MATHANG_Ma
Cong
Ty FOREIGN KEY(Ma
Cong
Ty) REFERENCES NHACUNGCAP(Ma
Cong
Ty) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ) CREATE TABLE NHANVIEN ( Ma
Nhan
Vien CHAR(4) CONSTRAINT PK_NHANVIEN_Ma
Khach
Hang PRIMARY KEY, Ho NVARCHAR(40), Ten NVARCHAR(10), Ngay
Sinh DATETIME, Ngay
Lam
Viec DATETIME, Dia
Chi NVARCHAR(60), Dien
Thoai VARCHAR(15), Luong
Co
Ban NUMERIC(10,2), Phu
Cap NUMERIC(10,2), ) CREATE TABLE DONDATHANG ( So
Hoa
Don INT CONSTRAINT PK_DONDATHANG_So
Hoa
Don PRIMARY KEY, Ma
Khach
Hang INT, Ma
Nhan
Vien CHAR(4), Ngay
Dat
Hang DATETIME, Ngay
Giao
Hang DATETIME, Ngay
Chuyen
Hang DATETIME, Noi
Giao
Hang NVARCHAR(80), CONSTRAINT FK_DONDATHANG_Ma
Khach
Hang FOREIGN KEY(Ma
Khach
Hang) REFERENCES KHACHHANG(Ma
Khach
Hang) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_DONDATHANG_Ma
Nhan
Vien FOREIGN KEY(Ma
Nhan
Vien) REFERENCES NHANVIEN(Ma
Nhan
Vien) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ) CREATE TABLE CHITIETDATHANG ( So
Hoa
Don INT, Ma
Hang CHAR(4), Gia
Ban NUMERIC(10,2), So
Luong INT, Muc
Giam
Gia NUMERIC(10,2), CONSTRAINT PK_CHITIETDATHANG_So
Hoa
Don_Ma
Hang PRIMARY KEY(So
Hoa
Don, Ma
Hang), CONSTRAINT FK_CHITIETDATHANG_So
Hoa
Don FOREIGN KEY(So
Hoa
Don) REFERENCES DONDATHANG(So
Hoa
Don) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_CHITIETDATHANG_Ma
Hang FOREIGN KEY(Ma
Hang) REFERENCES MATHANG(Ma
Hang) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ) INSERT INTO LOAIHANG VALUES('TP', N'Thực phẩm'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('DT', N'Ðiện tử'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('MM', N'May mặc'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('NT', N'Nội thất'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('DC', N'Dụng cụ học tập'); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(1, N'Công ty sữa Việt Nam', 'VINAMILK', N'Hà Nội', 'vinamilk
vietnam.com', '04-891135', ''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(2, N'Công ty may mặc Việt Tiến', 'VIETTIEN', N'Sài Gòn', 'viettien
vietnam.com','08-808803',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(3, N'Tổng công ty thực phẩm dinh dưỡng NUTRIFOOD', 'NUTRIFOOD', N'Sài Gòn', 'nutrifood
vietnam.com','08-809890',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(4, N'Công ty điện máy Hà Nội', 'MACHANOI', N'Hà Nội', 'machanoi
vietnam.om','04-898399',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(5, N'Hãng hàng không Việt Nam','VIETNAMAIRLINES',N'Sài Gòn','vietnamairlines
vietnam.com','08-888888',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(6, N'Công ty dụng cụ học sinh MIC','MIC', N'Hà Nội','mic
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('MVT', N'Công ty may mặc Việt Tiến', 'VIETTIEN', N'Sài Gòn', '08-808803', '', 'viettien
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('SCM', N'Siêu thị Coop-mart', 'COOPMART', N'Quy Nhơn', '056-888666', '', 'coopmart
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('DQV', N'Công ty máy tính Quang Vũ', 'QUANGVU', N'Quy Nhơn', '056-888777', '', 'quangvu
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('DAF', N'Nội thất Đài Loan Dafuco', 'DAFUCO', N'Quy Nhơn', '056-888111', '', 'dafuco
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('GOL', N'Công ty sản xuất dụng cụ học sinh Golden', 'GOLDEN', N'Quy Nhơn', '056-891135', '', 'golden
Đang đọc: Bài tập SQL PDF | Educationuk-vietnam.org in Educationuk-vietnam Tải xuống tệp bài tập SQL .pdf ✓ Tổng hợp bài tập SQL có đáp án, hướng dẫn chi tiết ✓ Các dạng bài tập cho Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL có lời giải, Bài tập truy vấn SQL, Bài tập SQL Server có lời giải ✓ Bài tập SQL Server 2008 có lời giải ✓ Bài tập SQL và lời giải miễn phí ✓ Tải xuống

Bài tập SQL

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Với kiến ​​thức SQL về nhóm lệnh, câu lệnh truy vấn, lập trình SQL…, bạn có thể thực hiện các bài tập quản lý sinh viên SQL, bài tập quản lý bán hàng SQL Server, bài tập quản lý SQL. nhân viên, bài tập thủ tục lưu trữ SQL, bài tập kích hoạt SQL … cùng tham khảo tài liệu bài tập SQL có đáp án chi tiết bên dưới.

Tải xuống bài tập SQL với giải pháp PDF – Bài tập SQL có lời giải PDF

File tài liệu tổng hợp các ví dụ về bài tập SQL có lời giải và hướng dẫn chi tiết. Nội dung của tài liệu đào tạo SQL bao gồm:

Các dạng bài tập nhóm lệnh ngôn ngữ SQL: Nhóm lệnh CREATE, lệnh ALTER, lệnh DROP, nhóm lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Các dạng bài tập SQL cho câu lệnh truy vấn: câu hỏi điều kiện, câu hỏi nhóm, câu hỏi cấu trúc chéo, câu truy vấn ALL, ANY, EXIST, câu lệnh truy vấn có cấu trúc nhóm. Các dạng bài tập lập trình SQL: hàm, thủ tục, chỉ báo. Các dạng bài tập với một số đối tượng hữu ích khác: Giao dịch, Trình kích hoạt. READ Giáo trình triết học PDF | Educationuk-vietnam.org

ƯU ĐÃI 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ TÀI LIỆU BÀI TẬP SQL CÓ CÂU TRẢ LỜI

Tải ngay

➤➤➤ Tham khảo các tài liệu cơ sở dữ liệu SQL khác:

Link tải bài tập SQL quản lý bán hàng có lời giải – Tài liệu SQL cơ bản

Link tải bài tập SQL mới nhất kèm theo lời giải mà bạn không nên bỏ qua. Xem ngay nhé!

Tải ngay

Bài tập SQL quản lý bán hàng có lời giải

Link tổng hợp 10 bài tập truy vấn SQL có lời giải – Bài tập SQL cơ bản

Link tổng hợp 10 bài tập truy vấn SQL hay nhất và có lời giản. Hãy nhấp để tải về ngay.

Download

*
Link tổng hợp 10 bài tập truy vấn SQL có lời giải – Bài tập SQL cơ bản

Trên đây là Tài liệu Bài tập SQL Có Lời Giải File PDF, Viec


Xem thêm: Nhà Hàng Én Tea House Dien Bien Phu, Én Restaurant

Lam
Vui – chuyên trang tìm một công việc nhanh chóng Miễn phí – gửi cho bạn. Hi vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và nghiên cứu của bạn.