... Viên đánh giá về những ứng dụng thực tiễn của sở dữ liệu, cũng tương tự các kỹ năng quan trọng về lập trình, thao tác trên hệ sở dữ liệu. 2. Yêu ước bài tập mập  Bài tập lớn gồm 2 ... 1 bài Tập phệ Môn học Nhập Môn Sở Dữ Liệu 1. Mục tiêu  Thông qua quá trình thực hiện bài tập khủng Môn học “Nhập môn sở dữ liệu , sinh viên được củng cố phần ... Trên các ứng dụng website dữ liệu 6được quản lí lí bằng các hệ cai quản trị sở dữ liệu như SQL Server, My
SQL, Oracle, DB2, Sysbase. 4.4.2 Bài tập béo dạng 4 Đề 6: SQL Injection vào ứng dụng...

Bạn đang xem: Bài tập truy vấn sql có lời giải


*

*

*

... Mỏ dữ liệu. Dữ liệu thể thuộc dạng cấu tạo như trong những sở dữ liệu quan tiền hệ, cũng thể trực thuộc dạng bán cấu trúc hay dữ liệu XML, hoặc thậm chí còn là dạng không kết cấu như dữ liệu ... dữ liệu, trích những tin tức hữu ích tự dữ liệu và sử dụng những tin tức này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định. Chính vì thế những khối hệ thống này bao hàm cả các hệ thống sở dữ liệu, các kho dữ liệu ... Nhu yếu quản trị dữ liệu với thông tin. Bao gồm điều này đã hình thành sự cần thiết cấp bách trong vấn đề bảo đảm an toàn cho những sở dữ liệu, hệ thống thông tin với ứng dụng.Trong bài tập này,Nhóm chúng...
*

*

... 35Tổng kết dữ liệu 1-5 Dữ liệu thể được tổng kết sử dụng những phép toán như like CUBE với ROLLUPSố lượng các cột vào mệnh đề GROUP BY xác minh số lượng của các hàng tổng kết vào tập kết ... Sales.Customer
Address WHERE Address
ID > 900 and Address
Type
ID = 5Session 9Truy cập dữ liệu từ sở dữ liệu ... Phân chia tập kết quả thành một hoặc các tập con Từ khóa GROUP BY được theo bởi vì danh sách các cột, theo thông tin được biết như là các cột đội Cho từng cột nhóm, chỉ một sản phẩm Tuy nhiên, nó thể có...
... thể ñược chia thành các loại: thấp, trung bình, cao. Dữ liệu ko kết cấu thể áp dụng các thuật toán khai thác dữ liệu thường xuyên là dữ liệu hình trạng Text. Khuôn dạng bảng của dữ liệu ... ñược. thể ñưa những hoạt ñộng khai phá dữ liệu vào một trong hai nhiều loại sau:  khai thác dữ liệu dự báo, tạo ra mô hình của khối hệ thống ñược mô tả bởi tập dữ liệu mang lại trước, hoặc  khai thác dữ liệu ... 1.2. Các tính năng bạn dạng khai phá dữ liệu 1.2.1 Phân lớp (Classification) trong bài toán phân lớp, ta dữ liệu lịch sử hào hùng (các ví dụ ñược gán nhãn - trực thuộc lớp nào) và các dữ liệu bắt đầu chưa ñược...

MCI BLOGS

Nơi share về những câu chuyện thú vị cùng những kinh nghiệm về lập trình sẵn phần mềm, đối chiếu dữ liệu, khoa học tài liệu và kĩ sư dữ liệu..Câu chuyện công việc và nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin với khoa học dữ liệu của học tập viện công nghệ MCI giành riêng cho độc giả.


những dạng bài tập SQL cơ bạn dạng bao gồm: Câu lệnh truy nã vấn điều kiện, phân nhóm, lồng nhau, lượng tử, kết cấu tập hợp, lệnh ngã sung, cập nhập với xóa dữ liệu


Các dạng bài bác tập SQL truy vấn cơ bản mà bạn liên tiếp gặp.

Các bạn thắc mắc về những dạng bài tập sql tróc nã vấn bao gồm những dạng bài tập gì, các dạng bài tập sql đó có khó không? và phương pháp giải các bài tập sql, Hãy để MCI cùng bạn giải các bài tập đóó nhé.

bài tập sql câu lệnh truy vấn vấn bao gồm điều kiện

bài tập sql truy hỏi vấn dạng 1:

Bài số 1: Câu lệnh SQL không kết nối

Hiển thị list gồm: Ma
SV, Ho
Ten, Ma
Lop, Ngay
Sinh(dd/mm/yyyy), Gioi
Tinh (Nam, Nữ) , Namsinh của không ít sinh viên bao gồm họ không bước đầu bằng chữ N,L,T

lời giải mang lại bài tập sql truy nã vấn:

*

bài số 2: Câu lệnh SQL có kết nối

1.Hiển thị danh sách gồm Ma
SV, Ho
Tên, Ma
Lop, Diem
HP, Ma
HP của rất nhiều sinh viên bao gồm điểm HP >=

*

Bài tâp sql câu lệnh tầm nã vấn phân nhóm.

Bài số1: Câu lệnh SQL bao gồm từ khoá GROUP BY không điều kiện.

1.Cho biết Ma
Lop, Ten
Lop, tổng số sv của mỗi lớp.

*

Bài số 2: Câu lệnh SQL tất cả từ khóa Group By có đk lọc.

Cho biết Ma
SV, Ho
Ten, Số các học phần thiếu hụt điểm (Diem
HP

*

Bài số 4: Câu lệnh SQL bao gồm từ khoá TOP.

cho thấy thêm Ma
SV, Ho
Ten sinh viên tất cả điểm TBC cao nhất ở học kỳ 1. Cho biết thêm Ma
SV, Ho
Ten sinh viên có số học tập phần điểm HP SELECT vị trí cao nhất 1 SINHVIEN.Ma
SV, Ho
Ten, SUM(Diem
HP*Sodvht)/SUM(Sodvht) AS Diem
TBC

FROM DMHOCPHAN

INNER JOIN DIEMHP ON DMHOCPHAN.Ma
HP=DIEMHP.Ma
HP INNER JOIN SINHVIEN ON SINHVIEN.Ma
SV=DIEMHP.Ma
SV WHERE Hoc
Ky="1"

GROUP BY SINHVIEN.Ma
SV, Ho
Ten

ORDER BYSUM(Diem
HP*Sodvht)/SUM(Sodvht) DESC

SELECT đứng top 1 SINHVIEN.Ma
SV, Ho
Ten, COUNT(Ma
HP) AS "So Hoc phan"

FROM DIEMHP

INNER JOIN SINHVIEN ON SINHVIEN.Ma
SV=DIEMHP.Ma
SV WHERE Diem
HP

GROUP BY SINHVIEN.Ma
SV, Ho
Ten ORDER BY COUNT(Ma
HP) DESC

Bài tập sql câu lệnh tầm nã vấn lồng nhau

Bài tập sql số 1: cấu trúc lồng nhau che định (KHÔNG, CHƯA).

cho thấy thêm Họ tên sinh viên KHÔNG học tập học phần nào. Cho biết Họ tên sv CHƯA học tập học phần có mã ‘001’

Lời giải cho bài bác tập câu lệnh sql truy vấn lồng nhau

SELECT Ma
SV, Hoten FROM SINHVIEN

WHERE Ma
SV NOT IN (SELECT Ma
SV FROM DIEMHP)

SELECT Ma
SV,Ho
Ten FROM SINHVIEN

WHERE Ma
SV NOT IN (SELECT Ma
SV FROM DIEMHP

WHERE Ma
HP="001")

Bài tập sql số 2: cấu tạo câu lệnh sql lồng nhau ko kết nối.

cho thấy thêm Tên lớp gồm sinh viên thương hiệu Hoa. Cho biết Ho
Ten sinh viên bao gồm điểm học phần ‘001’là

Lời giải:

SELECT Ten
Lop FROM DMLOP

WHERE Ma
Lop IN (SELECT Ma
Lop FROM SINHVIEN

WHERE Ho
Ten lượt thích N"% Hoa")

SELECT Ho
Ten FROM SINHVIEN

WHERE Ma
SV IN (SELECT Ma
SV FROM DIEMHP

WHERE Diem
HP.

Bài tập sql câu lệnh truy nã vấn lượng từ

bài tập sql về câu lệnh đựng lượng tự all.

cho biết Ho
Ten sinh viên gồm Diem
HP cao nhất. cho thấy Ho
Ten sinh viên bao gồm tuổi cao nhất.

lời giải mang lại bài tập sql truy nã vấn lượng từ bỏ all:

SELECT SINHVIEN.Ma
SV, Ho
Ten, Ma
HP, Diem
HP FROM DIEMHP

INNER JOIN SINHVIEN ON SINHVIEN.Ma
SV=DIEMHP.Ma
SV WHERE Diem
HP >=ALL(SELECT Diem
HP FROM DIEMHP )

SELECT Ho
Ten, YEAR(GETDATE())-YEAR(Ngay
Sinh)

Bài tập sql về câu lệnh chứa lượng từ bỏ any.

cho thấy thêm Ma
SV, Ma
HP bao gồm điểm HP to hơn bất kỳ các điểm HP của sinh viên mã ‘001’.

2.Cho biết sinh viên có điểm học phần nào đó to hơn gấp rưỡi điểm trung bình thông thường của sinh viên đó.

lời giải mang lại bài tập sql lượng từ bỏ any:

SELECT Ma
SV, Ma
HP FROM DIEMHP WHERE Diem
HP

>ANY(SELECT Diem
HP FROM DIEMHP WHERE Ma
SV="001")

SELECT Ma
SV FROM DIEMTBC

WHERE Diem
TBC*1.5

Bài tập sql về câu lệnh đựng lượng từ exists:

1.Cho biết Ma
SV, Ho
Ten sv đã tối thiểu một lần học học phần làm sao đó.

cho thấy thêm Ma
SV, Ho
Ten sinh viên dường như không học học tập phần nào. SELECT Ma
SV, Ho
Ten FROM SINHVIEN WHERE EXISTS(SELECT

* FROM DIEMHP

WHERE SINHVIEN.Ma
SV=DIEMHP.Ma
SV)

SELECT Ma
SV, Ho
Ten

FROM SINHVIEN WHERE

NOT EXISTS(SELECT * FROM DIEMHP

WHERE SINHVIEN.Ma
SV=DIEMHP.Ma
SV)

Các câu lệnh sql bổ sung, cập nhập, xóa dữ liệu

Bài tập sql số 1: câu Lệnh sql INSERT bổ sung dữ liệu

bổ sung cập nhật một dòng dữ liệu cho bảng DMKHOA bộ giá trị sau: (‘KT’, ‘Kế toán’). Bổ sung cập nhật một sinh viên đến bảng SINHVIEN (dữ liệu làm sao bất kỳ).

Lời giải:

INSERT INTO KHOA(Ma
Khoa,Ten
Khoa) VALUES (‘KT’,N‘Kế toán’)

Hoặc

INSERT INTO KHOA VALUES (‘KT’, N‘Kế toán’, NULL)

INSERT INTO SINHVIEN

Bài tập sql số 2: câu lệnh sql DELETE xoá dữ liệu

Xóa đa số sinh viên tất cả DTBC Xóa số đông sinh viên không học học phần nào. Lời giải:

Trước không còn hãy tính điểm TBC (trung bình chung) của từng sinh viên cùng xuất ra bảng DIEMTBC.

Xem thêm: Giải công nghệ 8 bài 14 : bài tập thực hành (ngắn gọn), công nghệ 8 bài 14

SELECT Ma
SV, SUM(Diem
HP*Sodvht)/SUM(Sodvht) AS Diem
TBC

IN khổng lồ DIEMTBC FROM DMHOCPHAN

INNER JOIN DIEMHP ON DMHOCPHAN.Ma
HP=DIEMHP.Ma
HP GROUP BY Ma
SV

DELETE FROM SINHVIEN

WHERE Ma
SV IN (SELECT Ma
SV FROM DIEMTBC

WHERE Diem
TBC

DELETE FROM SINHVIEN

WHERE Ma
SV NOT IN (SELECT DISTINCT Ma
SV

FROM DIEMHP)

Bài tập sql số 3: câu lệnh sql UPDATE cập nhật dữ liệu

1.Thêm cột Xep
Loai, cập nhật dữ liệu cột Xep
Loai theo yêu cầu sau: nếu Diem
TBC >=8 thì xếp một số loại Giỏi, ngược lại Nếu Diem
TBC >=7 thì xếp nhiều loại Khá, ngược lại

Nếu Diem
TBC >=5 thì xếp một số loại Trung bình, ngược lại là yếu

Lời giải:

Bảng DIEMTBC được tạo ra từ câu lệnh GROUP BY tại vị trí trên. Thêm cột Xep
Loai, Xep
Len
Lop cho bảng DIEMTBC.

ALTER TABLE DIEMTBC địa chỉ Xep
Loai nvarchar(10) ALTER TABLE DIEMTBC showroom Xet
Len
Lop nvarchar(50) UPDATE DIEMTBC phối Xep
Loai = CASE

WHEN Diem
TBC>=8 THEN N"Giỏi" WHEN Diem
TBC>=7 THEN N"Khá"

WHEN Diem
TBC>=5 THEN N"Trung bình" ELSE N"Yếu"

END

UPDATE DIEMTBC phối Xet
Len
Lop= CASE

WHEN Diem
TBC >=5 THEN N"Được lên lớp"

WHEN Diem
TBC>=3 THEN N"Tạm hoàn thành tiến độ "

ELSE N"Buộc thôi học"

END

Trên đó là một số bài tập sql tróc nã vấn cơ bạn dạng mà học viện MCI Việt Nam, trình làng đên những bạn. Phân lớn các bài tập sql nghỉ ngơi trên rất nhiều được ưng dụng nhiều trong quá trình tự học sql với tất cả các bạn,