&#x


Bạn đang xem: Chuyển pháp luân bài giảng thứ 2

A0; C&#x
F3; nhiều kh&#x
ED; c&#x
F4;ng sư cũng b&#x
E0;n về một số t&#x
EC;nh huống EA;n quan> đến 'thi&#x
EA;n mục';nhưng Ph&#x
E1;p tại c&#x
E1;c tầng kh&#x
E1;c nhau c&#x
F3; c&#x
E1;c h&#x
EC;nh thức hiển hiện kh&#x
E1;c nhau. Người tu luyệnđến tầng n&#x
E0;o, họ chỉ thấy được cảnh tượng trong tầng đ&#x
F3;; ch&#x
E2;n tướng vượt tr&#x
EA;n tầng đ&#x
F3;EC;> họ kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy, cũng kh&#x
F4;ng tin; vị vậy, họ đến rằng chỉ những g&#x
EC; tự m&#x
EC;nh nh&#x
EC;nthấy tại tầng n&#x
E0;y mới l&#x
E0; đ&#x
FA;ng. Lúc họ chưa tu luyện đến một tầng cao n&#x
E0;o đ&#x
F3;, EC;> họ chorằng những thứ ấy F3;> kh&#x
F4;ng tồn tại, cũng kh&#x
F4;ng thể tin; đ&#x
E2;y l&#x
E0; bởi tầng quyếtđịnh; tư tưởng của họ cũng kh&#x
F4;ng thể thăng hoa l&#x
EA;n tr&#x
EA;n được. N&#x
EA;n cũng n&#x
F3;i, về vấn đềthi&#x
EA;n mục của con người, th&#x
EC; c&#x
F3; người giảng thế n&#x
E0;y, c&#x
F3; người giảng thế kia; kết quả giảngđến loạn cả l&#x
EA;n; rốt cuộc cũng kh&#x
F4;ng ai c&#x
F3; thể giải th&#x
ED;ch về EA;n mục> đến r&#x
F5; r&#x
E0;ngcả; thật ra, thi&#x
EA;n mục ấy cũng kh&#x
F4;ng thể từ tầng thấp m&#x
E0; giảng mang lại r&#x
F5; được đ&#x
E2;u.Trong qu&#x
E1; khứ, v&#x
EC; kết cấu của thi&#x
EA;n mục thuộc về b&#x
ED; mật vào những b&#x
ED; mật, kh&#x
F4;ng chongười thường biết được, đến n&#x
EA;n lịch sử xưa ni cũng kh&#x
F4;ng hề c&#x
F3; ai giảng về n&#x
F3;. Vả lạitại đ&#x
E2;y ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i cũng kh&#x
F4;ng luân chuyển quanh l&#x
FD; luận trong qu&#x
E1; khứ m&#x
E0; giảng EA;n mục>;ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ d&#x
F9;ng khoa học hiện đại, d&#x
F9;ng ng&#x
F4;n ngữ hiện đại n&#x
F4;ng cạn nhất để giảng vềEA;n mục> n&#x
E0;y, v&#x
E0; giảng về vấn đề căn bản của n&#x
F3;.Thi&#x
EA;n mục m&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i n&#x
F3;i, thực chất l&#x
E0; tại chỗ giữa hai l&#x
F4;ng m&#x
E0;y của con người dịchl&#x
EA;n tr&#x
EA;n một ch&#x
FA;t nối đến vị tr&#x
ED; thể t&#x
F9;ng quả; đ&#x
F3; l&#x
E0; đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh1. Th&#x
E2;n thể c&#x
F2;nc&#x
F3; rất nhiều nhỏ mắt E1;c nữa>; Đạo gia giảng mỗi một khiếu ch&#x
ED;nh l&#x
E0; một con mắt. Đạogia gọi huyệt vị của th&#x
E2;n thể l&#x
E0; 'khiếu', c&#x
F2;n Trung Y gọi l&#x
E0; 'huyệt vị'. Phật gia giảng mỗi lỗch&#x
E2;n l&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; một con mắt; vậy n&#x
EA;n c&#x
F3; người d&#x
F9;ng tai m&#x
E0; học chữ; c&#x
F3; d&#x
F9;ngtay, d&#x
F9;ng g&#x
E1;y m&#x
E0; nh&#x
EC;n; lại c&#x
F3; d&#x
F9;ng ch&#x
E2;n m&#x
E0; nh&#x
EC;n, d&#x
F9;ng bụng m&#x
E0; nh&#x
EC;n; tất cả đềuc&#x
F3; thể .Giảng đến thi&#x
EA;n mục, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i trước hết n&#x
F3;i một ch&#x
FA;t về cặp mắt thịt n&#x
E0;y của conngười ch&#x
FA;ng ta. Hiện nay c&#x
F3; một số người mang đến rằng cặp mắt n&#x
E0;y c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy bất kểvật chất n&#x
E0;o, bất kể vật thể n&#x
E0;o trong thế giới ch&#x
FA;ng ta. Vì chưng vậy, c&#x
F3; một số người đ&#x
E3; h&#x
EC;nhth&#x
E0;nh một thứ quan lại niệm cố chấp; họ cho rằng chỉ những g&#x
EC; nh&#x
EC;n thấy được th&#x
F4;ng quacon mắt n&#x
E0;y mới đ&#x
FA;ng l&#x
E0; điều thực tại; c&#x
F2;n điều họ nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thể tin.Trước đ&#x
E2;y người như thế được coi l&#x
E0; 'ngộ t&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng tốt'; cũng c&#x
F3; người giảng kh&#x
F4;ng r&#x
F5;r&#x
E0;ng v&#x
EC; sao ngộ t&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng tốt. 'Kh&#x
F4;ng thấy th&#x
EC; kh&#x
F4;ng tin', c&#x
E2;u n&#x
E0;y thoạt nghe rất hợp l&#x
FD;.Nhưng từ một tầng hơi cao hơn một ch&#x
FA;t m&#x
E0; x&#x
E9;t, EC;> n&#x
F3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n hợp l&#x
FD; nữa. Bất kểmột thời-kh&#x
F4;ng n&#x
E0;o đều vị vật chất cấu th&#x
E0;nh; tất nhi&#x
EA;n c&#x
E1;c thời-kh&#x
F4;ng kh&#x
E1;c nhau c&#x
F3; kếtcấu vật chất kh&#x
E1;c nhau, c&#x
F3; c&#x
E1;c chủng h&#x
EC;nh thức hiển hiện của c&#x
E1;c thể sinh mệnh kh&#x
E1;cnhau.T&#x
F4;i dẫn v&#x
ED; dụ n&#x
E0;y cho mọi người; vào Phật gi&#x
E1;o giảng rằng hết thảy hiện tượng củax&#x
E3; hội nh&#x
E2;n loại đều l&#x
E0; huyễn tượng, kh&#x
F4;ng thật. Huyễn tượng l&#x
E0; sao? Vật thể n&#x
E0;y thực tạir&#x
E0;nh r&#x
E0;nh b&#x
E0;y đặt ở đ&#x
E2;y, ai c&#x
F3; thể bảo l&#x
E0; giả được? H&#x
EC;nh thức tồn tại của vật thể l&#x
E0; thế n&#x
E0;y;nhưng h&#x
EC;nh thức biểu hiện của n&#x
F3; lại kh&#x
E1;c. C&#x
F2;n nhỏ mắt ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; một c&#x
F4;ng năng: F3;>c&#x
F3; thể từ vật thể của kh&#x
F4;ng gian vật chất ch&#x
FA;ng ta m&#x
E0; đưa đến một trạng th&#x
E1;i EC;nh tướng>cố định m&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta nh&#x
EC;n thấy hiện nay. Thực ra n&#x
F3; kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; trạng th&#x
E1;i ấy; tạikh&#x
F4;ng gian của ch&#x
FA;ng ta n&#x
F3; cũng kh&#x
F4;ng phải trạng th&#x
E1;i như vậy. V&#x
ED; như nh&#x
EC;n qua k&#x
ED;nhhiển baigiangdienbien.edu.vn th&#x
EC; thấy nhỏ người ra sao? To&#x
E0;n bộ th&#x
E2;n thể tr&#x
F4;ng thật lơi lỏng; bởi vì những ph&#x
E2;n tửnhỏ cấu th&#x
E0;nh; như những hạt c&#x
E1;t, như những dạng hạt, lu&#x
F4;n vận động; điện tử lu&#x
F4;nchuyển động xung quanh hạt nh&#x
E2;n nguy&#x
EA;n tử; to&#x
E0;n bộ th&#x
E2;n thể lu&#x
F4;n lay động, lu&#x
F4;n vận động.Bề mặt th&#x
E2;n thể kh&#x
F4;ng trơn nhẵn, kh&#x
F4;ng đều đặn. Bất kể loại vật thể n&#x
E0;o vào vũ1 Chủ th&#x
F4;ng đạo: đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh. Ph&#x
F3; th&#x
F4;ng đạo: đường th&#x
F4;ng phụ.Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n mục 21trụ, th&#x
E9;p, sắt, đ&#x
E1; đều như vậy; th&#x
E0;nh phần ph&#x
E2;n tử b&#x
EA;n vào ch&#x
FA;ng đều lu&#x
F4;n vậnđộng; chư vị kh&#x
F4;ng thể thấy được to&#x
E0;n bộ h&#x
EC;nh thức của ch&#x
FA;ng; thực ra ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng ổnđịnh. Chiếc b&#x
E0;n n&#x
E0;y cũng đang lay động, nhưng nhỏ mắt nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy được ch&#x
E2;ntướng; cặp mắt n&#x
E0;y l&#x
E0;m đến người ta nh&#x
EC;n không nên như thế.Kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta kh&#x
F4;ng thể thấy được c&#x
E1;c thứ ở baigiangdienbien.edu.vn quan, kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; conngười kh&#x
F4;ng c&#x
F3; bản sự ấy; m&#x
E0; nguy&#x
EA;n con người xuất hiện được trang bị đầy đủ bản sự đ&#x
F3;,E0;> c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy được những thứ đến một baigiangdienbien.edu.vn quan nhất định. Ch&#x
ED;nh l&#x
E0; từ khicon người ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3; cặp mắt tại kh&#x
F4;ng gian vật chất n&#x
E0;y, m&#x
E0; nhỏ người mới thấy giảtướng, l&#x
E0;m đến người ta nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy E2;n tướng>. Bởi vì đ&#x
F3; ng&#x
E0;y xưa giảng rằng, nhữngai kh&#x
F4;ng thấy l&#x
E0; kh&#x
F4;ng thừa nhận, th&#x
EC; trong giới tu luyện xưa nay lu&#x
F4;n mang lại rằng ngột&#x
ED;nh loại người ấy kh&#x
F4;ng tốt, đ&#x
E3; bị giả tướng của người thường l&#x
E0;m m&#x
EA; hoặc, đ&#x
E3; m&#x
EA; trongngười thường; t&#x
F4;n gi&#x
E1;o xưa nay vẫn giảng c&#x
E2;u ấy; E0;> ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i thấy rằng n&#x
F3; cũng c&#x
F3; l&#x
FD;.Cặp mắt n&#x
E0;y c&#x
F3; thể từ những thứ trong kh&#x
F4;ng gian vật chất hiện hữu m&#x
E0; cố địnhđến một trạng th&#x
E1;i; ngo&#x
E0;i đ&#x
F3; ra, n&#x
F3; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng g&#x
EC; đ&#x
E1;ng kể. người ta nh&#x
EC;n mộtvật, EC;> cũng kh&#x
F4;ng phải trực tiếp từ cặp mắt m&#x
E0; l&#x
EA;n h&#x
EC;nh; con mắt cũng giống như ốngk&#x
ED;nh m&#x
E1;y ảnh, chỉ c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng của loại c&#x
F4;ng cụ ấy th&#x
F4;i. nh&#x
EC;n xa, ống k&#x
ED;nh sẽ k&#x
E9;o d&#x
E0;ira, E0;> bé mắt của ch&#x
FA;ng ta cũng lại c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng như thế; nh&#x
EC;n v&#x
E0;o chỗ tối, đồng tử cần mở to lớn ra, E0; khi> m&#x
E1;y ảnh chụp h&#x
EC;nh tại chỗ tối, EC;> lỗ ống k&#x
ED;nh cũng cầnmở to lớn hơn; nếu kh&#x
F4;ng như thế th&#x
EC; lượng phơi s&#x
E1;ng kh&#x
F4;ng đủ, <ảnh thu được> sẽ bị tối; đi ra nơi rất nhiều &#x
E1;nh s&#x
E1;ng ở b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i, đồng tử cần lập tức thu nhỏ, nếukh&#x
F4;ng như thế th&#x
EC; lo&#x
E1; mắt, nh&#x
EC;n g&#x
EC; cũng kh&#x
F4;ng r&#x
F5;; m&#x
E1;y ảnh cũng nguy&#x
EA;n l&#x
FD; ấy, lỗống k&#x
ED;nh cũng cần thu nhỏ lại. N&#x
F3; chỉ c&#x
F3; thể th&#x
E2;u nhận EC;nh ảnh> vật thể, n&#x
F3; chỉ l&#x
E0; mộtthứ c&#x
F4;ng cụ. Ch&#x
FA;ng ta thật sự nh&#x
EC;n thấy được một thứ g&#x
EC;, thấy một người thấy mộth&#x
EC;nh thức tồn tại của một vật thể, th&#x
EC; đ&#x
F3; l&#x
E0; bởi vì h&#x
EC;nh ảnh h&#x
EC;nh th&#x
E0;nh tr&#x
EA;n đại n&#x
E3;o của conngười. Như vậy, th&#x
F4;ng qua nhỏ mắt n&#x
E0;y nh&#x
EC;n, rồi lại th&#x
F4;ng qua d&#x
E2;y thần ghê thị gi&#x
E1;ctruyền dẫn đến thể t&#x
F9;ng quả ở nửa phần sau đại n&#x
E3;o; tại khu vực ấy n&#x
F3; phản &#x
E1;nh h&#x
EC;nh ảnhl&#x
EA;n đ&#x
F3;. Nghĩa l&#x
E0; phản &#x
E1;nh h&#x
EC;nh ảnh thật sự nh&#x
EC;n thấy được, l&#x
E0; một bộ phận của thể t&#x
F9;ngquả vào đại n&#x
E3;o của ch&#x
FA;ng ta; y học hiện đại cũng nhận thức điểm n&#x
E0;y.Khai thi&#x
EA;n mục m&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; tr&#x
E1;nh baigiangdienbien.edu.vnệc mở d&#x
E2;y thần ghê thị gi&#x
E1;ccủa bé người; ở chỗ giữa nhì l&#x
F4;ng m&#x
E0;y FA;ng t&#x
F4;i> sẽ đ&#x
E1;nh th&#x
F4;ng ra một đường, cho ph&#x
E9;pthể t&#x
F9;ng quả c&#x
F3; thể trực tiếp nh&#x
EC;n ra ngo&#x
E0;i; đ&#x
F3; gọi l&#x
E0; 'khai thi&#x
EA;n mục'. C&#x
F3; người nghĩ: Điềun&#x
E0;y cũng kh&#x
F4;ng thực tế, cặp mắt n&#x
E0;y rốt cuộc cũng c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng l&#x
E0;m c&#x
F4;ng cụ ấy, n&#x
F3; c&#x
F3; thểth&#x
E2;u nhận EC;nh ảnh> vật thể, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nhỏ mắt n&#x
E0;y th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thể được. Giải phẫu y họchiện đại cũng đ&#x
E3; ph&#x
E1;t hiện rằng, nửa bộ phận ph&#x
ED;a trước thể t&#x
F9;ng quả, n&#x
F3; đ&#x
E3; đượctrang bị một kết cấu tổ chức đầy đủ của con mắt người. V&#x
EC; n&#x
F3; đặt ở vị tr&#x
ED; b&#x
EA;n trongsọ n&#x
E3;o, n&#x
EA;n người ta giảng rằng n&#x
F3; l&#x
E0; một nhỏ mắt tho&#x
E1;i ho&#x
E1;. F9;> đ&#x
F3; c&#x
F3; đ&#x
FA;ng l&#x
E0; nhỏ mắttho&#x
E1;i ho&#x
E1; giỏi kh&#x
F4;ng, giới tu luyện ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i vẫn bảo lưu EC;nh>. V&#x
E0; d&#x
F9; saoth&#x
EC; y học hiện đại cũng đ&#x
E3; c&#x
F4;ng nhận rằng tại vị tr&#x
ED; ấy trong sọ n&#x
E3;o người c&#x
F3; một nhỏ mắt.Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đ&#x
E1;nh th&#x
F4;ng ra một đường nhắm v&#x
E0;o ch&#x
ED;nh điểm ấy; F3;> ch&#x
ED;nh l&#x
E0; tương hợp vớinhận thức của y học hiện đại. Con mắt n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng g&#x
E2;y mang lại người ta giả tướng như cặp mắtthịt kia của ch&#x
FA;ng ta, n&#x
F3; c&#x
F3; thể thấy được bản chất của sự vật, thấy được bản chất của vậtchất. Bởi đ&#x
F3;, với người c&#x
F3; thi&#x
EA;n mục tầng rất cao, họ c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n xuy&#x
EA;n qua kh&#x
F4;ng gianch&#x
FA;ng ta m&#x
E0; thấy được những thời-kh&#x
F4;ng kh&#x
E1;c, c&#x
F3; thể thấy được những cảnh tượng m&#x
E0;người thường kh&#x
F4;ng thấy; người ở tầng kh&#x
F4;ng cao c&#x
F3; thể c&#x
F3; lực xuy&#x
EA;n thấu, c&#x
E1;ch tườngkh&#x
E1;n vật, thấu thị nh&#x
E2;n thể; n&#x
F3; c&#x
F3; đầy đủ c&#x
F4;ng năng như thế.Phật gia giảng ngũ th&#x
F4;ng: nhục nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, thi&#x
EA;n nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, huệ nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, Ph&#x
E1;pnh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, Phật nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng. Đ&#x
F3; l&#x
E0; năm tầng lớn của thi&#x
EA;n mục; mỗi một tầng lại ph&#x
E2;nth&#x
E0;nh thượng, trung, hạ. Đạo gia giảng ch&#x
ED;n lần ch&#x
ED;n l&#x
E0; t&#x
E1;m mươi mốt tầng Ph&#x
E1;p nh&#x
E3;n. Tạiđ&#x
E2;y ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i khai thi&#x
EA;n mục đến mọi người; nhưng kh&#x
F4;ng khai mở tại thi&#x
EA;n nh&#x
E3;nth&#x
F4;ng hoặc thấp hơn. Tại sao? mặc dù rằng chư vị ngồi đ&#x
E2;y đ&#x
E3; bắt đầu tu luyện rồi, nhưng chư22 Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n mụcvị rốt r&#x
E1;o cũng mới vừa từ người thường m&#x
E0; bước l&#x
EA;n, c&#x
F2;n c&#x
F3; nhiều t&#x
E2;m chấp trước củangười thường chưa hề vứt bỏ. Nếu khai mở tại thi&#x
EA;n nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng hoặc thấp hơn, th&#x
EC;chư vị sẽ xuất hiện c&#x
E1;i m&#x
E0; người thường coi l&#x
E0; c&#x
F4;ng năng đặc dị, chư vị sẽ c&#x
E1;ch tườngkh&#x
E1;n vật, thấu thị nh&#x
E2;n thể. Nếu ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i truyền c&#x
F4;ng năng như thế n&#x
E0;y tr&#x
EA;n diện rộng, aiai cũng được khai mở đến tr&#x
EC;nh độ ấy, th&#x
EC; sẽ can nhiễu nghi&#x
EA;m trọng đến x&#x
E3; hội ngườithường, ph&#x
E1; hoại trạng th&#x
E1;i x&#x
E3; hội người thường. Quốc gia cơ mật chẳng thể giữđược; người ta c&#x
F3; mặc quần &#x
E1;o xuất xắc kh&#x
F4;ng th&#x
EC; cũng như nhau; người ở trong ph&#x
F2;ng, chư vịở ngo&#x
E0;i cũng nh&#x
EC;n thấy được; đi ngo&#x
E0;i đường thấy v&#x
E9; số th&#x
EC; v&#x
E9; giải nhất c&#x
F3; thể bị chư vị lấytrước; kh&#x
F4;ng thể như thế được! Mọi người thử nghĩ xem, ai ai cũng được khai thi&#x
EA;nmục đến thi&#x
EA;n nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, EC;> c&#x
F3; c&#x
F2;n l&#x
E0; x&#x
E3; hội nh&#x
E2;n loại kh&#x
F4;ng? Can nhiễunghi&#x
EA;m trọng đến h&#x
EC;nh thức của x&#x
E3; hội nh&#x
E2;n loại l&#x
E0; điều tuyệt đối kh&#x
F4;ng được ph&#x
E9;p. Nếut&#x
F4;i m&#x
E0; thật sự gi&#x
FA;p chư vị khai mở đến tầng n&#x
E0;y, th&#x
EC; chư vị c&#x
F3; thể lập tức trở th&#x
E0;nh kh&#x
ED;c&#x
F4;ng sư. C&#x
F3; người trước đ&#x
E2;y chỉ ước ao muốn l&#x
E0;m kh&#x
ED; c&#x
F4;ng sư; giờ thi&#x
EA;n mục <được> khaimở, EC; họ> c&#x
F3; thể coi bệnh đến người kh&#x
E1;c. T&#x
F4;i sao lại dẫn chư vị lạc lịch sự đường t&#x
E0; nhưvậy được?
Vậy t&#x
F4;i sẽ khai mở EA;n mục> cho chư vị đến tầng n&#x
E0;o? T&#x
F4;i khai mở EA;n mục> chochư vị trực tiếp đến tận tầng huệ nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng. Khai mở tại tầng cao hơn, th&#x
EC; t&#x
E2;m t&#x
ED;nh chưvị kh&#x
F4;ng đủ; khai mở tại tầng thấp hơn, th&#x
EC; ph&#x
E1; hoại nghi&#x
EA;m trọng trạng th&#x
E1;i của x&#x
E3; hộingười thường. Khai mở đến huệ nh&#x
E3;n th&#x
F4;ng, EC;> chư vị kh&#x
F4;ng c&#x
F3; bản sự như c&#x
E1;ch tườngkh&#x
E1;n vật, thấu thị nh&#x
E2;n thể, nhưng chư vị lại c&#x
F3; thể thấy được cảnh tượng tồn tại nơikh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c. Vậy n&#x
F3; c&#x
F3; lợi &#x
ED;ch g&#x
EC;? N&#x
F3; c&#x
F3; thể tăng cường t&#x
ED;n t&#x
E2;m luyện c&#x
F4;ng của chư vị; chư vị thấy r&#x
E0;nh r&#x
E0;nh những điều m&#x
E0; người thường nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy, EC;> chư vịhiểu rằng ch&#x
FA;ng thật sự tồn tại. B&#x
E2;y giờ th&#x
EC; d&#x
F9; chư vị nh&#x
EC;n được r&#x
F5; cũng vậy, kh&#x
F4;ng đượcr&#x
F5; cũng vậy, EA;n mục> sẽ được khai mở đến tầng n&#x
E0;y; đối với baigiangdienbien.edu.vnệc luyện c&#x
F4;ng của chư vịđều c&#x
F3; lợi &#x
ED;ch. Người thật sự tu Đại Ph&#x
E1;p, tu&#x
E2;n theo chặt chẽ y&#x
EA;u cầu đề cao t&#x
E2;mt&#x
ED;nh, EC;> đọc cuốn s&#x
E1;ch n&#x
E0;y c&#x
F3; hiệu quả như vậy.Điều g&#x
EC; quyết định tầng của thi&#x
EA;n mục con người? Kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; sau khoản thời gian khai thi&#x
EA;nmục mang đến chư vị th&#x
EC; c&#x
E1;i g&#x
EC; cũng c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy; kh&#x
F4;ng phải thế; n&#x
F3; c&#x
F2;n c&#x
F3; sự ph&#x
E2;nchia tầng thứ. Vậy tầng ấy l&#x
E0; bởi điều g&#x
EC; quyết định? C&#x
F3; bố nh&#x
E2;n tố: nh&#x
E2;n tố thứ nhất ch&#x
ED;nhl&#x
E0; thi&#x
EA;n mục bé người cần phải c&#x
F3; từ vào ra đến ngo&#x
E0;i một trường, m&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i gọi l&#x
E0;'kh&#x
ED; tinh hoa'. N&#x
F3; đ&#x
F3;ng vai tr&#x
F2; g&#x
EC;? N&#x
F3; tương tự như m&#x
E0;n huỳnh quang của TV: nếu chẳngđược tr&#x
E1;ng huỳnh quang quẻ phosphor th&#x
EC; sau thời điểm bật TV l&#x
EA;n n&#x
F3; TV chỉ l&#x
E0; b&#x
F3;ng đ&#x
E8;n điện:chỉ c&#x
F3; &#x
E1;nh s&#x
E1;ng m&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; h&#x
EC;nh ảnh. Ch&#x
ED;nh l&#x
E0; nhờ c&#x
F3; tr&#x
E1;ng huỳnh quang, n&#x
F3; mới c&#x
F3; thểhiển thị h&#x
EC;nh ảnh được. Tất nhi&#x
EA;n, v&#x
ED; dụ n&#x
E0;y cũng kh&#x
F4;ng thật khớp lắm. V&#x
EC; ch&#x
FA;ng ta nh&#x
EC;ntrực tiếp, c&#x
F2;n n&#x
F3; TV phải th&#x
F4;ng qua lớp huỳnh quang để hiển h&#x
EC;nh; đại kh&#x
E1;i ngụ&#x
FD; l&#x
E0; vậy. Ch&#x
FA;t x&#x
ED;u kh&#x
ED; sắc xảo n&#x
E0;y v&#x
F4; c&#x
F9;ng tr&#x
E2;n qu&#x
FD;; F3;> l&#x
E0; cấu th&#x
E0;nh từ một thứ rất tinhhoa được tinh luyện từ đức. Th&#x
F4;ng thường kh&#x
ED; lung linh n&#x
E0;y tồn tại trong mỗi c&#x
E1; nh&#x
E2;n đềukh&#x
E1;c nhau; c&#x
F3; lẽ trong một vạn người mới c&#x
F3; thể t&#x
EC;m thấy nhì người ở c&#x
F9;ng một tầng.Tầng của thi&#x
EA;n mục trực tiếp l&#x
E0; thể hiện của Ph&#x
E1;p trong vũ trụ n&#x
E0;y của ch&#x
FA;ng ta. N&#x
F3; l&#x
E0;điều si&#x
EA;u thường, v&#x
E0; c&#x
F3; quan liêu hệ khăng kh&#x
ED;t với t&#x
E2;m t&#x
ED;nh của người ta; t&#x
E2;m t&#x
ED;nh một ngườim&#x
E0; thấp, th&#x
EC; tầng của vị ấy cũng thấp. V&#x
EC; t&#x
E2;m t&#x
ED;nh thấp, n&#x
EA;n kh&#x
ED; tinh hoa vị n&#x
E0;y tản mấtnhiều; c&#x
F2;n nếu t&#x
E2;m t&#x
ED;nh người kia rất cao; vị ấy từ b&#x
E9; đến lớn vào x&#x
E3; hội ngườithường, đối với danh, lợi, m&#x
E2;u thuẫn giữa bé người, lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n, v&#x
E0; <đối với> thất t&#x
EC;nhlục dục đều coi rất nhẹ, EC;> kh&#x
ED; sắc xảo c&#x
F3; thể được bảo tồn tốt hơn; vày đ&#x
F3; sau khoản thời gian khaithi&#x
EA;n mục, E0;y> nh&#x
EC;n thấy được r&#x
F5; r&#x
E0;ng hơn. Với đứa trẻ s&#x
E1;u tuổi trở xuống, th&#x
EC; sau khikhai EA;n mục> sẽ nh&#x
EC;n hết sức r&#x
F5; r&#x
E0;ng; E0;> khai mở cũng dễ d&#x
E0;ng, F4;i n&#x
F3;i> một c&#x
E2;u liềnc&#x
F3; thể khai mở ngay.EC;> sự &#x
F4; nhiễm của d&#x
F2;ng chảy lớn, của th&#x
F9;ng thuốc nhuộm lớn x&#x
E3; hội người thường,E0;> điều người ta mang lại rằng đ&#x
FA;ng, tr&#x
EA;n thực tế rất nhiều khi lại l&#x
E0; sai. Nhỏ người ai chẳngmuốn sống tốt? ước ao muốn sống tốt ấy, c&#x
F3; thể phải l&#x
E0;m tổn hại đến lợi &#x
ED;ch người kh&#x
E1;c, c&#x
F3;Vấn đề li&#x
EA;n quan liêu đến thi&#x
EA;n mục 23thể l&#x
E0;m tăng trưởng t&#x
E2;m l&#x
FD; tự tư của con người, c&#x
F3; thể chiếm đoạt lợi &#x
ED;ch người kh&#x
E1;c, nạtdối người kh&#x
E1;c, g&#x
E2;y thiệt hại người kh&#x
E1;c. Chỉ v&#x
EC; lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n, ở chốn người thường m&#x
E0;tranh m&#x
E0; đấu, vậy chẳng phải tương phản với đặc t&#x
ED;nh của vũ trụ l&#x
E0; g&#x
EC;? vì chưng vậy, điều conngười cho l&#x
E0; đ&#x
FA;ng, n&#x
F3; lại kh&#x
F4;ng nhất định l&#x
E0; đ&#x
FA;ng. Khi gi&#x
E1;o dục mang đến trẻ nhỏ, v&#x
EC; muốntương lai sau n&#x
E0;y c&#x
F3; thể x&#x
E1;c lập chỗ đứng vào x&#x
E3; hội người thường n&#x
EA;n người lớnthường hay dạy bảo ngay lập tức từ tấm b&#x
E9;: "con phải biết sống kh&#x
F4;n kh&#x
E9;o". Từ vũ trụ ch&#x
FA;ng tam&#x
E0; x&#x
E9;t th&#x
EC; thấy "kh&#x
F4;n kh&#x
E9;o" ấy đ&#x
E3; sai qu&#x
E1; rồi; bởi v&#x
EC; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng tuỳ kỳ tự nhi&#x
EA;n, đốivới lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n cần coi nhẹ. N&#x
F3; m&#x
E0; kh&#x
F4;n kiểu ấy, ch&#x
ED;nh l&#x
E0; chạy theo lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n."Đứa n&#x
E0;o nạt dối con, nhỏ h&#x
E3;y t&#x
EC;m thầy gi&#x
E1;o n&#x
F3;, t&#x
EC;m phụ vương mẹ n&#x
F3;"; "thấy tiền bé h&#x
E3;ynhặt FA;i>", to&#x
E0;n gi&#x
E1;o dục trẻ như thế. Từ b&#x
E9; đến lớn đứa trẻ tiếp thụ những thứ nhưthế rất nhiều, dần dần tại x&#x
E3; hội người thường t&#x
E2;m l&#x
FD; tự tư của n&#x
F3; c&#x
E0;ng ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng lớn; n&#x
F3;chỉ muốn chiếm lợi ri&#x
EA;ng mang lại m&#x
EC;nh, v&#x
E0; n&#x
F3; sẽ tổn đức.Chủng vật chất đức ấy khi tổn thất rồi kh&#x
F4;ng tản đi mất, n&#x
F3; chuyển lịch sự người kh&#x
E1;c;nhưng loại kh&#x
ED; tinh hoa cơ th&#x
EC; sẽ tản đi mất. Nếu một c&#x
E1; nh&#x
E2;n từ b&#x
E9; đến lớn sống rất'kh&#x
F4;n kh&#x
E9;o' như thế, rất coi trọng lợi &#x
ED;ch c&#x
E1; nh&#x
E2;n, chỉ chạy theo lợi, EC;> th&#x
F4;ng thườngthi&#x
EA;n mục của loại người n&#x
E0;y sau khoản thời gian khai mở rồi cũng kh&#x
F4;ng d&#x
F9;ng được, nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng r&#x
F5;r&#x
E0;ng; nhưng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; &#x
FD; n&#x
F3;i rằng từ ni trở đi vĩnh baigiangdienbien.edu.vnễn kh&#x
F4;ng d&#x
F9;ng được. Tại sao? V&#x
EC;ch&#x
FA;ng ta trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh tu luyện l&#x
E0; phản bổn quy ch&#x
E2;n, kh&#x
F4;ng ngừng luyện c&#x
F4;ng, cũngkh&#x
F4;ng ngừng b&#x
F9; đắp, b&#x
F9; đắp trở lại. Bởi vì vậy cần giảng t&#x
E2;m t&#x
ED;nh, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng đề caoto&#x
E0;n bộ, thăng hoa to&#x
E0;n bộ. T&#x
E2;m t&#x
ED;nh n&#x
E2;ng cao l&#x
EA;n, c&#x
E1;c điều kh&#x
E1;c cũng theo đ&#x
F3; m&#x
E0; l&#x
EA;n; t&#x
E2;mt&#x
ED;nh chẳng n&#x
E2;ng l&#x
EA;n, th&#x
EC; ch&#x
FA;t kh&#x
ED; tinh hoa của thi&#x
EA;n mục kia cũng chẳng thể b&#x
F9; đắp lạiđược; đạo l&#x
FD; l&#x
E0; như vậy.Nh&#x
E2;n tố thứ nhị ch&#x
ED;nh l&#x
E0; trong khi tự luyện c&#x
F4;ng, nếu như căn cơ tốt, c&#x
F3; thể khiếnthi&#x
EA;n mục khai mở. Th&#x
F4;ng thường một số người lúc thi&#x
EA;n mục vừa mới khai mở th&#x
EC; hoảngcả l&#x
EA;n. Tại sao lại hoảng cả l&#x
EA;n? Bởi v&#x
EC; m&#x
F4;n luyện c&#x
F4;ng thường chọn l&#x
FA;c canh khuya giờ t&#x
FD;,đ&#x
EA;m th&#x
E2;u tịch lặng <để luyện c&#x
F4;ng>. Vị ấy đang luyện đang luyện, đột nhi&#x
EA;n tr&#x
F4;ng thấy mộtcon mắt lớn tức thì trước mặt, l&#x
E0;m vị ấy ph&#x
E1;t hoảng cả l&#x
EA;n. Lần ph&#x
E1;t hoảng n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng phảithường đ&#x
E2;u, đến nỗi từ đ&#x
F3; trở đi vị n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m luyện F4;ng> nữa. N&#x
F3; l&#x
E0;m người tahoảng sợ lắm! Một bé mắt to lớn như thế đang chớp chớp nh&#x
EC;n, thật r&#x
F5; r&#x
E0;ng r&#x
E0;nh r&#x
E0;nh. Vậyn&#x
EA;n c&#x
F3; người gọi đ&#x
F3; l&#x
E0; 'mắt ma', cũng c&#x
F3; người gọi l&#x
E0; 'mắt Phật', v.v.; kỳ thực n&#x
F3; ch&#x
ED;nh l&#x
E0;con mắt của chư vị. Tất nhi&#x
EA;n, tu tại tự kỷ, c&#x
F4;ng tại sư phụ. To&#x
E0;n bộ qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh diễn ho&#x
E1;c&#x
F4;ng của một người tu luyện, l&#x
E0; một qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh rất phức tạp tại c&#x
E1;c kh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c; kh&#x
F4;ngphải chỉ ở một kh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c, m&#x
E0; tại tất cả c&#x
E1;c kh&#x
F4;ng gian; th&#x
E2;n thể tại c&#x
E1;c từng kh&#x
F4;nggian tất cả đều biến h&#x
F3;a. Chư vị c&#x
F3; tự m&#x
EC;nh l&#x
E0;m được điều ấy kh&#x
F4;ng? Kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m được.Điều ấy l&#x
E0; bởi vì sư phụ an b&#x
E0;i, sư phụ l&#x
E0;m cho; bởi vì đ&#x
F3; mới n&#x
F3;i l&#x
E0; tu tại tự kỷ, c&#x
F4;ng tại sư phụ.Chư vị chỉ cần tự m&#x
EC;nh c&#x
F3; nguyện vọng như thế, hy vọng muốn như vậy; F2;n> sự baigiangdienbien.edu.vnệc ch&#x
E2;nthực l&#x
E0; vì sư phụ l&#x
E0;m gi&#x
FA;p.C&#x
F3; người tự m&#x
EC;nh luyện khai thi&#x
EA;n mục, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng đ&#x
F3; l&#x
E0; con mắt của chư vị, dẫurằng chư vị tự m&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng diễn ho&#x
E1; ra n&#x
F3; được. C&#x
F3; vị c&#x
F3; sư phụ; sư phụ thấy thi&#x
EA;n mụccủa chư vị đ&#x
E3; khai mở, liền diễn ho&#x
E1; ra một nhỏ mắt mang lại chư vị; gọi l&#x
E0; 'ch&#x
E2;n nh&#x
E3;n'. Tấtnhi&#x
EA;n c&#x
F3; vị kh&#x
F4;ng c&#x
F3; sư phụ, nhưng lại c&#x
F3; một sư phụ qua đường. Phật gia giảng: 'Phật v&#x
F4;xứ bất tại'; nơi n&#x
E0;o cũng c&#x
F3;, nhiều đến mức độ như vậy; cũng c&#x
F3; người giảng: 'tr&#x
EA;n đầu bathước c&#x
F3; thần linh', nghĩa l&#x
E0; c&#x
F3; rất nhiều. Sư phụ qua đường một khi thấy chư vị tu tốtlắm, thi&#x
EA;n mục đ&#x
E3; khai mở nhưng c&#x
F2;n thiếu một nhỏ mắt, liền diễn ho&#x
E1; một cấp mang đến chư vị; c&#x
E1;i đ&#x
F3; được coi như chư vị tự m&#x
EC;nh luyện được. Bởi v&#x
EC; độ nh&#x
E2;n kh&#x
F4;ngn&#x
F3;i điều kiện, kh&#x
F4;ng t&#x
ED;nh c&#x
F4;ng, kh&#x
F4;ng kể thưởng, cũng kh&#x
F4;ng kể danh tiếng; so với nhữngnh&#x
E2;n vật mẫu mực nơi người thường th&#x
EC; cao hơn hẳn; n&#x
F3; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n ph&#x
E1;t xuất từ t&#x
E2;m từbi.Sau lúc thi&#x
EA;n mục người ta khai mở rồi, th&#x
EC; xuất hiện một loại trạng th&#x
E1;i: bị &#x
E1;nh s&#x
E1;ngch&#x
F3;i lo&#x
E1; mắt rất gh&#x
EA; gớm, cảm gi&#x
E1;c như k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch E0;o> mắt. Thật ra kh&#x
F4;ng phải cặp mắt24 Vấn đề li&#x
EA;n quan đến thi&#x
EA;n mụccủa chư vị bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch, m&#x
E0; l&#x
E0; thể t&#x
F9;ng quả của chư vị bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch; chư vị cảmthấy giống như mắt bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch. Đ&#x
F3; l&#x
E0; v&#x
EC; chư vị chưa c&#x
F3; một con mắt; cấp cho chư vị mộtcon mắt xong, th&#x
EC; chư vị kh&#x
F4;ng cảm thấy mắt bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch nữa. Một số ch&#x
FA;ng ta sẽ c&#x
F3; thểcảm thấy, nh&#x
EC;n thấy con mắt n&#x
E0;y. V&#x
EC; n&#x
F3; c&#x
F3; c&#x
F9;ng bản t&#x
ED;nh vũ trụ, n&#x
EA;n n&#x
F3; rất ng&#x
E2;y thơ,cũng rất hiếu kỳ; n&#x
F3; nh&#x
EC;n v&#x
E0;o trong, coi coi thi&#x
EA;n mục đ&#x
E3; khai mở chưa, đ&#x
E3; c&#x
F3; thể nh&#x
EC;nđược chưa; n&#x
F3; cũng ng&#x
F3; v&#x
E0;o b&#x
EA;n trong nh&#x
EC;n chư vị. Bấy giờ thi&#x
EA;n mục chư vị cũng vừakhai mở, n&#x
F3; đang nh&#x
EC;n chư vị; đột nhi&#x
EA;n nh&#x
EC;n thấy n&#x
F3; th&#x
EC; chư vị lại hoảng cả l&#x
EA;n. Thật rađ&#x
F3; ch&#x
ED;nh l&#x
E0; bé mắt của chư vị, sau n&#x
E0;y chư vị c&#x
F3; nh&#x
EC;n g&#x
EC; th&#x
EC; cũng th&#x
F4;ng qua nhỏ mắt n&#x
E0;ym&#x
E0; nh&#x
EC;n; chưa c&#x
F3; bé mắt ấy th&#x
EC; chư vị ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n được, c&#x
F3; khai mở EA;nmục> cũng kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy được.Nh&#x
E2;n tố thứ tía l&#x
E0; đột ph&#x
E1; tầng thứ hiển hiện ra sự kh&#x
E1;c biệt c&#x
E1;c kh&#x
F4;ng gian; n&#x
F3;ch&#x
ED;nh l&#x
E0; vấn đề thật sự quyết định về tầng. <Để> nh&#x
EC;n sự vật, ngo&#x
E0;i đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh,người ta c&#x
F2;n c&#x
F3; nhiều đường th&#x
F4;ng phụ. Phật gia giảng mỗi lỗ ch&#x
E2;n l&#x
F4;ng đều l&#x
E0; một conmắt; Đạo gia giảng tất cả c&#x
E1;c khiếu tr&#x
EA;n th&#x
E2;n thể đều l&#x
E0; nhỏ mắt, nghĩa l&#x
E0;, tất cả c&#x
E1;c huyệtvị đều l&#x
E0; nhỏ mắt. Tất nhi&#x
EA;n điều họ giảng chỉ l&#x
E0; một dạng h&#x
EC;nh thức diễn biến của Ph&#x
E1;ptr&#x
EA;n th&#x
E2;n thể: kh&#x
F4;ng nơi n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n được.Tầng m&#x
E0; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng kh&#x
F4;ng giống với điều ấy. Ngo&#x
E0;i đường th&#x
F4;ng ch&#x
ED;nh ra th&#x
EC; tạihai l&#x
F4;ng m&#x
E0;y, b&#x
EA;n tr&#x
EA;n m&#x
ED; mắt, b&#x
EA;n dưới m&#x
ED; mắt v&#x
E0; sơn căn c&#x
F3; một v&#x
E0;i vị tr&#x
ED; c&#x
F3; đườngth&#x
F4;ng phụ chủ yếu. Ch&#x
FA;ng quyết định vấn đề đột ph&#x
E1; về tầng. Tất nhi&#x
EA;n người tu luyệnth&#x
F4;ng thường, nếu m&#x
E0; tại mấy vị tr&#x
ED; ấy đều c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n được, th&#x
EC; tầng m&#x
E0; c&#x
E1; nh&#x
E2;n ấy độtph&#x
E1; l&#x
EA;n đ&#x
E3; rất cao rồi. C&#x
F3; người c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n bằng mắt , họ đ&#x
E3; luyện được cặp mắt củahọ, n&#x
F3; cũng trang bị một loại h&#x
EC;nh thức c&#x
F4;ng năng. Nhưng nếu nhỏ mắt n&#x
E0;y được d&#x
F9;ngkh&#x
F4;ng đ&#x
FA;ng, họ cứ nh&#x
EC;n được c&#x
E1; thể n&#x
E0;y th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thấy c&#x
E1;c c&#x
E1; thể kh&#x
E1;c, vậy cũng kh&#x
F4;ngổn; vày vậy c&#x
F3; người thường d&#x
F9;ng một nhỏ mắt để nh&#x
EC;n b&#x
EA;n tê v&#x
E0; một con mắt E1;c> đểnh&#x
EC;n b&#x
EA;n n&#x
E0;y. C&#x
F2;n chỗ dưới con mắt n&#x
E0;y (mắt b&#x
EA;n phải) kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đường th&#x
F4;ng phụ; v&#x
EC; n&#x
F3;c&#x
F3; quan tiền hệ trực tiếp với Ph&#x
E1;p: khi l&#x
E0;m điều kh&#x
F4;ng tốt người ta thường sử dụng mắt phải,n&#x
EA;n dưới mắt phải kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đường th&#x
F4;ng phụ. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; n&#x
F3;i về baigiangdienbien.edu.vnệc trong khi tu luyện tại thếgian ph&#x
E1;p c&#x
F3; xuất hiện một số đường th&#x
F4;ng phụ chủ yếu như vậy.Đến tầng cực cao, sau thời điểm tu luyện xuất khỏi thế gian ph&#x
E1;p, th&#x
EC; c&#x
F2;n xuất hiện một loạicon mắt kiểu như phức nh&#x
E3;n; to&#x
E0;n bộ tr&#x
EA;n nửa khu&#x
F4;n mặt sẽ sản hình thành một bé mắt đơnlớn m&#x
E0; trong n&#x
F3; c&#x
F3; v&#x
F4; số con mắt nhỏ. C&#x
F3; những Đại Gi&#x
E1;c Giả rất cao tu luyện đượcrất nhiều nhỏ mắt, đầy hết cả khu&#x
F4;n mặt. Tất cả c&#x
E1;c con mắt đều th&#x
F4;ng qua nhỏ mắt đơnlớn n&#x
E0;y m&#x
E0; nh&#x
EC;n; muốn nh&#x
EC;n g&#x
EC; th&#x
EC; thấy nấy; liếc mắt một c&#x
E1;i l&#x
E0; thấy được tất cả c&#x
E1;c tầng.Hiện nay c&#x
E1;c nh&#x
E0; động vật học, c&#x
E1;c nh&#x
E0; c&#x
F4;n tr&#x
F9;ng học nghi&#x
EA;n cứu nhặng xanh. Mắt nhặngxanh rất lớn; d&#x
F9;ng k&#x
ED;nh hiển baigiangdienbien.edu.vn để nh&#x
EC;n th&#x
EC; vào n&#x
F3; c&#x
F3; v&#x
F4; số con mắt nhỏ; n&#x
F3;được gọi l&#x
E0; phức nh&#x
E3;n. Đến tận tầng cực cao c&#x
F3; thể xuất hiện trạng th&#x
E1;i n&#x
E0;y; so với Như Lai th&#x
EC; c&#x
F2;n phải l&#x
EA;n cao rất nhiều lần, rất nhiều lần mới c&#x
F3; thể xuất hiện.Nhưng người thường kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n thấy được; tại tầng th&#x
F4;ng thường cũngkh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy sự tồn tại của E3;n>, chỉ thấy giống như người thường, bởi v&#x
EC; n&#x
F3; ởkh&#x
F4;ng gian kh&#x
E1;c. Đến đ&#x
E2;y đ&#x
E3; giảng xong xuôi phần đột ph&#x
E1; về tầng; cũng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; vấn đề c&#x
F3; khảnăng đột ph&#x
E1; c&#x
E1;c từng kh&#x
F4;ng gian.N&#x
F3;i bình thường t&#x
F4;i đ&#x
E3; giảng đến mọi người về kết cấu của thi&#x
EA;n mục. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i d&#x
F9;ng ngoạilực để khai thi&#x
EA;n mục mang lại chư vị, như thế nhanh hơn E0;> dễ hơn. Trong những lúc t&#x
F4;i đang giảngvề thi&#x
EA;n mục, tr&#x
EA;n tr&#x
E1;n của mỗi người ch&#x
FA;ng ta đều c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c căng l&#x
EA;n, thịt tụ lại, tụ lạixo&#x
E1;y v&#x
E0;o trong. C&#x
F3; như thế xuất xắc kh&#x
F4;ng? L&#x
E0; như thế. Miễn l&#x
E0; tại đ&#x
E2;y những ai thật sự vứt bỏt&#x
E2;m đến đ&#x
E2;y học Ph&#x
E1;p Lu&#x
E2;n Đại Ph&#x
E1;p, th&#x
EC; ai cũng đều c&#x
F3; cảm gi&#x
E1;c ấy; lựccũng rất lớn, đẩy v&#x
E0;o ph&#x
ED;a trong. T&#x
F4;i xuất ra một c&#x
F4;ng chuy&#x
EA;n m&#x
F4;n khai thi&#x
EA;n mục để khaimở mang lại chư vị; đồng thời cũng xuất những Ph&#x
E1;p Lu&#x
E2;n để tu bổ mang lại chư vị. Trong những lúc t&#x
F4;igiảng thi&#x
EA;n mục, chỉ cần l&#x
E0; tu luyện Ph&#x
E1;p Lu&#x
E2;n Đại Ph&#x
E1;p, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đềukhai mở mang lại chư vị; nhưng kh&#x
F4;ng phải nhất định ai cũng c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n r&#x
F5;, cũng kh&#x
F4;ng nhất
Vấn đề li&#x
EA;n quan liêu đến thi&#x
EA;n mục 25định l&#x
E0; ai cũng c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy; điều n&#x
E0;y c&#x
F3; quan lại hệ trực tiếp đến tự th&#x
E2;n của chư vị.Kh&#x
F4;ng sao hết, chư vị nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ng thấy cũng kh&#x
F4;ng sao, h&#x
E3;y tu luyện dần dần. Thuận theobaigiangdienbien.edu.vnệc chư vị kh&#x
F4;ng ngừng đề cao tầng, chư vị sẽ lần lần nh&#x
EC;n thấy được, nh&#x
EC;n kh&#x
F4;ngr&#x
F5; sẽ lần lần nh&#x
EC;n r&#x
F5;. Miễn l&#x
E0; chư vị tu luyện, lúc m&#x
E0; chư vị dốc l&#x
F2;ng quyết t&#x
E2;m tuluyện, EC;> những g&#x
EC; của chư vị bị tản mất sẽ <được> bồi bổ đầy đủ.Tự m&#x
EC;nh khai thi&#x
EA;n mục kh&#x
F3; khăn hơn. T&#x
F4;i giảng một ch&#x
FA;t rằng tự m&#x
EC;nh khai thi&#x
EA;nmục c&#x
F3; một v&#x
E0;i h&#x
EC;nh thức. V&#x
ED; như vào l&#x
FA;c ch&#x
FA;ng ta đả toạ c&#x
F3; người quan liêu s&#x
E1;t trướctr&#x
E1;n, quan tiền s&#x
E1;t thi&#x
EA;n mục, th&#x
EC; thấy trước tr&#x
E1;n l&#x
E0; một đống đen đen, cũng chẳng c&#x
F3; g&#x
EC;.Qua một thời gian, họ nhận thấy trước tr&#x
E1;n lần lần trắng ra. Tu luyện một thời gian, họph&#x
E1;t hiện rằng trước tr&#x
E1;n lần lần s&#x
E1;ng l&#x
EA;n, s&#x
E1;ng dần l&#x
EA;n th&#x
E0;nh m&#x
E0;u đỏ. Đến l&#x
FA;c n&#x
E0;y th&#x
EC; n&#x
F3;như hoa nở; n&#x
F3; tương tự như vào điện ảnh, tr&#x
EA;n TV: nụ hoa nh&#x
E1;y mắt một c&#x
E1;i l&#x
E0; khai nở;sẽ xuất hiện cảnh ấy. M&#x
E0;u hồng n&#x
E0;y ban đầu l&#x
E0; b&#x
EC;nh phẳng, sau đ&#x
F3; ở giữa chuyển sangdạng ống, F3;> kh&#x
F4;ng ngừng nở, kh&#x
F4;ng ngừng nở. Chư vị muốn tự m&#x
EC;nh khiến n&#x
F3; nởthấu ho&#x
E0;n to&#x
E0;n, th&#x
EC; 10 năm 8 năm cũng kh&#x
F4;ng đủ, v&#x
EC; to&#x
E0;n bộ thi&#x
EA;n mục đ&#x
E3; tắc nghẽnhẳn rồi.Thi&#x
EA;n mục của một số người kh&#x
F4;ng bị tắc nghẽn, n&#x
F3; đ&#x
E3; được trang bị đường th&#x
F4;ng;nhưng v&#x
EC; họ kh&#x
F4;ng luyện c&#x
F4;ng, EA;n> cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3; năng lượng; vày vậy khi họ luyện c&#x
F4;ngth&#x
EC; đột nhi&#x
EA;n xuất hiện trước mắt một thứ h&#x
EC;nh tr&#x
F2;n đen đen. Luyện c&#x
F4;ng một thời gian,n&#x
F3; lần lần trắng ra, từ trắng rồi lần lần s&#x
E1;ng l&#x
EA;n, cuối c&#x
F9;ng ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng s&#x
E1;ng hơn, cảm gi&#x
E1;c k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch con mắt. C&#x
F3; người n&#x
F3;i: T&#x
F4;i thấy được Mặt Trời, t&#x
F4;i thấy được Mặt
Trăng. Thật ra, chư vị kh&#x
F4;ng thấy được Mặt Trời, kh&#x
F4;ng thấy được Mặt Trăng. Vậyđiều m&#x
E0; chư vị nh&#x
EC;n thấy l&#x
E0; g&#x
EC;? Ch&#x
ED;nh l&#x
E0; đường th&#x
F4;ng của chư vị. C&#x
F3; người đột ph&#x
E1; EA;n>tầng kh&#x
E1; l&#x
E0; nhanh, ngay sau khi F3; được> bé mắt n&#x
E0;y, họ c&#x
F3; thể trực tiếp nh&#x
EC;n ngay. c&#x
F3; người lại v&#x
F4; c&#x
F9;ng kh&#x
F3; khăn, họ theo đường th&#x
F4;ng ấy,giống như một đường hầm, hoặc giống như một c&#x
E1;i giếng; cứ lúc n&#x
E0;o luyện c&#x
F4;ng lạihướng ngo&#x
E0;i m&#x
E0; chạy; thậm ch&#x
ED; cả khi ngủ cũng thấy cảm gi&#x
E1;c như tự m&#x
EC;nh đang chạy rab&#x
EA;n ngo&#x
E0;i. C&#x
F3; người cảm gi&#x
E1;c như phi ngựa, c&#x
F3; người đang bay, c&#x
F3; người đang chạy, c&#x
F3; người như l&#x
E0; đang ngồi vào xe m&#x
E0; x&#x
F4;ng thẳng ra ngo&#x
E0;i; nhưng x&#x
F4;ng m&#x
E3;i ram&#x
E0; chẳng đến đầu bởi v&#x
EC; tự m&#x
EC;nh khai thi&#x
EA;n mục thật rất kh&#x
F3;. Đạo gia coi th&#x
E2;n thểngười ta như một tiểu vũ trụ; nếu như đ&#x
F3; l&#x
E0; một tiểu vũ trụ, EC;> mọi người thử nghĩ xem,từ trước tr&#x
E1;n mang lại đến thể t&#x
F9;ng quả l&#x
E0; mười vạn t&#x
E1;m ngh&#x
EC;n dặm vẫn chưa hết; vì chưng đ&#x
F3; lu&#x
F4;nthấy x&#x
F4;ng ra ngo&#x
E0;i m&#x
E0; vẫn chưa đến đầu.Đạo gia xem th&#x
E2;n thể người như một tiểu vũ trụ, <điều ấy> rất c&#x
F3; l&#x
FD;. Kh&#x
F4;ng phải &#x
FD; n&#x
F3;irằng kết cấu tổ chức của n&#x
F3; rất tương tự với vũ trụ, kh&#x
F4;ng phải giảng về h&#x
EC;nh thứctồn tại của c&#x
E1;i th&#x
E2;n thể trong kh&#x
F4;ng gian vật chất n&#x
E0;y của ch&#x
FA;ng ta. Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i giảng rằng,theo chỗ khoa học hiện ni nh&#x
EC;n nhận th&#x
EC; th&#x
E2;n thể vật chất n&#x
E0;y từ tế b&#x
E0;o trở xuống c&#x
F3;trạng th&#x
E1;i thế n&#x
E0;o? C&#x
E1;c loại th&#x
E0;nh phần ph&#x
E2;n tử, dưới ph&#x
E2;n tử l&#x
E0; nguy&#x
EA;n tử, proton, hạtnh&#x
E2;n nguy&#x
EA;n tử, điện tử, hạt quark; lạp tử nhỏ nhất m&#x
E0; hiện nay nghi&#x
EA;n cứu đến l&#x
E0;neutrino. Vậy đến baigiangdienbien.edu.vn lạp hết sức nhỏ hết sức nhỏ nữa l&#x
E0; g&#x
EC;? Muốn nghi&#x
EA;n cứu th&#x
EC; v&#x
F4; c&#x
F9;ngkh&#x
F3;. Những năm về sau, Th&#x
ED;ch Ca M&#x
E2;u Ni đ&#x
E3; giảng một c&#x
E2;u như thế n&#x
E0;y, &#x
D4;ng n&#x
F3;i: "Kỳ đạiv&#x
F4; ngoại, kỳ tiểu v&#x
F4; nội". Nghĩa l&#x
E0; g&#x
EC;? ngay tại tầng Như Lai E0; x&#x
E9;t>, n&#x
F3; lớn qu&#x
E1;, nh&#x
EC;nkh&#x
F4;ng tới bi&#x
EA;n giới của vũ trụ; n&#x
F3; nhỏ qu&#x
E1;, kh&#x
F4;ng tới được baigiangdienbien.edu.vn lạp vật chất nhỏ nhất; bởi đ&#x


Xem thêm: Top 20 Địa Điểm Du Lịch Việt Nam Hot Nhất Việt Nam, Top 16 Địa Điểm Du Lịch Hấp Dẫn Nhất Việt Nam

F3;&#x
D4;ng giảng: "Kỳ đ