Giải bài xích tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 40, 41 giúp các em học sinh lớp 7 xem biện pháp giải các bài tập của Bài 6: Cộng, trừ nhiều thức thuộc chương 4 Đại số 7.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 7

Tài liệu giải các bài tập 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 với nội dung bám đít chương trình sách giáo khoa trang 40, 41 Toán lớp 7 tập 2. Qua đó giúp học viên lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững vàng hơn kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài tại đây


Giải bài bác tập Toán 7 bài xích 6: Cộng, trừ đa thức

Giải bài bác tập toán 7 trang 40 Tập 2Giải bài bác tập toán 7 trang 40 Tập 2: Luyện tập

Lý thuyết bài xích 6: Cộng, trừ nhiều thức

1. Cộng đa thức

Muốn cùng hai đa thức ta hoàn toàn có thể lần lượt triển khai các bước:

- Viết liên tục các hạng tử của hai nhiều thức đó cùng rất dấu của chúng.

- Thu gọn những hạng tử đồng dạng (nếu có).

2. Trừ nhiều thức

Muốn trừ hai đa thức ta rất có thể lần lượt thực hiện các bước:

- Viết những hạng tử của đa thức trước tiên cùng với lốt của chúng.

- Viết tiếp các hạng tử của đa thức đồ vật hai với dấu ngược lại.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).


a) (x + y) + (x - y) = x + y + x - y

= (x + x) + (y - y) = 2x

b) (x + y) - (x - y) = x + y - x + y

= (x - x) + (y + y) = 2y


Bài 30 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính tổng của nhiều thức p = x2y + x3 – xy2 + 3 cùng Q = x3 + xy2 – xy – 6.


P + Q = (x2y + x3 – xy2 + 3) + (x3 + xy2 – xy – 6)

= x2y + x3 – xy2 + 3 + x3 + xy2 – xy – 6

= (x3 + x3) + x2y + (xy2 – xy2) – xy + (3 – 6)

= 2x3 + x2y – xy – 3

Vậy p + Q = 2x3 + x2y – xy – 3.


Bài 31 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y.

Tính M + N; M – N; N – M.


Để làm cho được bài toán này các bạn thực hiện quá trình sau:

Bước 1 : Đặt phép tính.

Bước 2: vứt dấu ngoặc

Bước 3: Áp dụng các tính chất giao hoán và phối hợp để nhóm những đơn thức đồng dạng

Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

M + N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) + (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y

= (3xyz + xyz)+( –3x2 + 5x2) + (5xy – 5xy) – y + ( – 1+3)

= 4xyz + 2x2 – y + 2

M – N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y

= (– 3x2 – 5x2) + (3xyz – xyz) + (5xy + 5xy) + y +(– 1 – 3)

= –8x2 + 2xyz + 10xy + y – 4.

N – M = (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3x2 + 5xy – 1)

= 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3x2 – 5xy +1

= (5x2 + 3x2)+ (xyz – 3xyz)+( – 5xy – 5xy) + (3 + 1 )– y

= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4.

Lưu ý: vì M – N với N – M là hai nhiều thức đối nhau nên

N – M = 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4

(Ta chỉ cần đổi vết mỗi hạng tử của nhiều thức M – N là nhận được N – M).


Bài 32 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2)

Tìm đa thức p và nhiều thức Q, biết:

a) phường + (x2 – 2y2) = x2 - y2 + 3y2 – 1

b) Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5


Xem gợi nhắc đáp án

a) p. + (x2 – 2y2) = x2 - y2 + 3y2 – 1

⇒ p. = (x2 – y2 + 3y2 – 1) – (x2 – 2y2)

= x2 – y2 + 3y2 – 1 – x2 + 2y2

= (x2 – x2) + ( – y2 + 3y2+ 2y2) – 1

= 0+ 4y2 – 1= 4y2 – 1.

Vậy p = 4y2 – 1.

b) Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5

⇒ Q = (xy + 2x2 – 3xyz + 5) + (5x2 – xyz)

= xy + 2x2 – 3xyz + 5 + 5x2 – xyz

= (2x2+ 5x2) + (- 3xyz – xyz) + xy + 5

= 7x2 – 4xyz + xy + 5.


Bài 33 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính tổng của hai đa thức:

a) M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 cùng N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

b) p = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 cùng Q = x2y3 + 5 – 1,3y2


Xem nhắc nhở đáp án

a) Ta có: M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3

và N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

⟹ M + N = (x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3) + (3xy3 – x2y + 5,5x3y2)

= x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3+ 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

= (– 7,5x3y2 + 5,5x3y2) + (x2y – x2y ) + (0,5xy3 + 3xy3)+ x3

= –2x3y2 + 0 + 3,5xy3 + x3

= –2x3y2 + 3,5xy3 + x3.


b) Ta có: p = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2

và Q = x2y3 + 5 – 1,3y2.

⟹ p + Q = (x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2) + (x2y3 + 5 – 1,3y2)

= x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 + x2y3 + 5 – 1,3y2

= x5 +(– x2y3 + x2y3)+ (0,3y2 – 1,3y2)+ xy +(– 2 + 5)

= x5 + 0 – y2 + xy + 3.

= x5 – y2 + xy + 3.


Giải bài xích tập toán 7 trang 40 Tập 2: Luyện tập

Bài 34 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính tổng của các đa thức sau:

a) p. = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 cùng Q = 3xy2 – x2y + x2y2

b) M = x3 + xy + y2 – x2y2 – 2 và N = x2y2 + 5 – y2


Xem nhắc nhở đáp án

a) Ta có: p = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 với Q = 3xy2 – x2y + x2y2

⇒ p. + Q = (x2y + xy2 – 5x2y2 + x3) + (3xy2 – x2y + x2y2)

= x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 + 3xy2 – x2y + x2y2

= x3 +(– 5x2y2 + x2y2)+ (x2y – x2y) + (xy2+ 3xy2)

= x3 – 4x2y2 + 0 + 4xy2

= x3 – 4x2y2 + 4xy2

b) Ta có: M = x3 + xy + y2 – x2y2 – 2 cùng N = x2y2 + 5 – y2

⇒ M + N = (x3 + xy + y2 – x2y2 – 2) + (x2y2 + 5 – y2)

= x3 + xy + y2 – x2y2 – 2 + x2y2 + 5 – y2

= x3 + (– x2y2 + x2y2) + (y2 – y2) + xy + (– 2 + 5)

= x3 + 0 + 0 + xy + 3

= x3 + xy + 3.


Bài 35 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + y2;

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;

b) Tính M – N.


Xem lưu ý đáp án

a) M + N = (x2 – 2xy + y2)+ (y2 + 2xy + x2 + 1)

= x2 – 2xy + y2 + y2 + 2xy + x2 + 1

= (x2+ x2) + (y2 + y2) + (– 2xy+ 2xy) + 1

= 2x2 + 2y2 + 0 + 1

= 2x2 + 2y2 +1

b) M – N = (x2 – 2xy + y2)– (y2 +2xy +x2 + 1)

= x2 – 2xy + y2 – y2 – 2xy – x2 – 1

= (x2– x2) + (y2 – y2) + (– 2xy – 2xy) – 1

= 0 + 0 – 4xy – 1

= – 4xy – 1.


Bài 36 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính cực hiếm của mỗi nhiều thức sau:

a) x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 cùng y = 4

b) xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 trên x = –1 và y = –1


Xem gợi nhắc đáp án

a) gọi A = x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3

Trước hết ta thu gọn nhiều thức :

A = x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3

= (– 3x3+ 3x3) + x2 + 2xy + (2y3– y3)

= 0 + x2 + 2xy + y3.

= x2 + 2xy + y3.

Thay x = 5 ; y = 4 vào A ta được :

A = 52+ 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129.

Vậy giá trị biểu thức x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 trên x = 5 ; y = 4 bằng 129.

b) tất cả 2 bí quyết giải

Cách 1: lúc x = -1, y = -1 thì x.y = (-1).(-1) = 1.

Có : B = xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8

= xy – (xy)2 + (xy)4 – (xy)6 + (xy)8

= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 1

Cách 2 : điện thoại tư vấn B = xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8

Thay x = –1 ; y = –1 vào biểu thức.

B = (–1).(–1) – (–1)2.(–1)2+ (–1)4.(–1)4 – (–1)6.(–1)6 + (–1)8.(–1)8

= + 1 – 1.1 + 1.1 – 1.1+ 1.1

= 1 – 1 + 1 – 1 + 1

= 1


Bài 37 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 2)

Viết một nhiều thức bậc 3 với hai đổi mới x, y cùng có bố hạng tử.


Xem gợi nhắc đáp án

Có vô số cách thức viết, chẳng hạn:

1. X3 + x2y – xy2

2. X3 + xy + 1

3. X + y3 + 1


Bài 38 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho các đa thức:

A = x2 – 2y + xy + 1;

B = x2 + y – x2y2 – 1

Tìm nhiều thức C sao cho:

a) C = A + B;

b) C + A = B.


Xem gợi ý đáp án

Ta gồm : A = x2 – 2y + xy + 1; B = x2 + y – x2y2 – 1

a) C = A + B = (x2 – 2y + xy + 1) + (x2 + y – x2y2 – 1)

C = x2 – 2y + xy + 1 + x2 + y – x2y2 – 1

C = (x2+ x2) + (– 2y + y) + xy – x2y2 + (1 – 1)

C = 2x2 – y + xy – x2y2 + 0

C = 2x2 – y + xy – x2y2

b) C + A = B ⟹ C = B – A

C = (x2 + y – x2y2 – 1) – (x2 – 2y + xy + 1)

C = x2 + y – x2y2 – 1 – x2 + 2y – xy – 1

C = (x2– x2) + (y + 2y) – x2y2 – xy + ( - 1 – 1)

C = 0 + 3y – x2y2 – xy – 2

C = 3y – x2y2 – xy – 2


Chia sẻ bởi:
*
Lê Huyền Trang
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 24.443 Lượt xem: 26.672 Dung lượng: 439,2 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

Giải Toán 7 bài 6: Cộng, trừ nhiều thức download Xem
Sắp xếp theo mặc định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
GDCD 7 - Chân trời sáng sủa tạo
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA
Giải bài tập trang 13 SGK Toán 7 Tập 1, sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường là tài liệu giải các bài tập 1, 2, 3... Của bài học kinh nghiệm Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ. Những em cùng xem thêm để củng cố kiến thức, làm bài bác tập hiệu quả.

Giải Toán lớp 7 trang 13 tập 1 sách liên kết Tri ThứcCộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

1. Giải bài bác 1.7 Trang 13 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Tính.

*
Hướng dẫn giải:Để tính giá trị của các biểu thức trên ta hoàn toàn có thể làm theo 2 bí quyết như sau:Cách 1: Tính giá chỉ trị những biểu thức trong ngoặc trước
Cách 2: Phá ngoặc, nhóm những số hạng bao gồm cùng mẫu sốĐáp án:
*
*

3. Giải bài xích 1.8 Trang 13 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Em hãy tìm phương pháp "nối" những số ở các chiếc lá vào Hình 1.9 bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và vết ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng thông qua số ở bông hoa.

*
Hướng dẫn giải:Từ các số -2; 10; 4; -25, thực hiện phép cộng, trừ, nhân, phân chia và dấu ngoặc để được 1 phép tính có hiệu quả bằng -105.Đáp án:Ta rất có thể nối như sau:Cách 1: (-2).10.4 + (-25)Cách 2: (-25).4 + 10 : (-2) 

4. Giải bài bác 1.10 Trang 13 SGK Toán Lớp 7

Đề bài: Tính một bí quyết hợp lí:

*
Hướng dẫn giải:+ Viết láo số về dạng số thập phân.+ Nhóm những số hạng một bí quyết hợp lí.+ Sử dụng đặc điểm và trưng bày của phép nhân với phép cộng.Đáp án:
*

5. Giải bài 1.11 Trang 13 SGK Toán Lớp 7

https://baigiangdienbien.edu.vn/giai-bai-tap-trang-13-sgk-toan-7-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-71159n.aspx Đề bài: chống đựng sách của một kệ đựng sách trong thư viện nhiều năm 120 cm (xem hình bên). Người ta ý định xếp những cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 cm vào chống này. Hỏi ngăn sách đó hoàn toàn có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*
Hướng dẫn giải:Số quyển sách nhiều nhất ngăn sách đó có thể để được = chiều dài chống sách : chiều dày 1 cuốn sách.

Xem thêm:

Đáp án: Ngăn sách đó rất có thể để được nhiều nhất số cuốn sách vì thế là:120 : 2,4 = 50 (cuốn)Đáp số: 50 cuốn
Giải bài xích tập trang 13 SGK Toán 7 Tập 1, sách Kết nối học thức với cuộc sống: Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ rất chi tiết, giúp các em hoàn toàn có thể giải bài xích tập về nhà dễ dàng.Bài tiếp theo:- Giải Toán lớp 7 trang 14, 15 tập 1 sách liên kết Tri Thức - rèn luyện chung trang 14, 15- Giải Toán lớp 7 trang 18, 19 tập 1 sách kết nối Tri Thức - bài 3: Lũy quá với số mũ tự nhiên của một trong những hữu tỉ