*Bạn đang xem: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3

• Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số • Cộng, trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ ) • Luyện tập trang 4 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) • Luyện tập trang 6 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) • Luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng chia • Luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ (tiếp theo) • Luyện tập trang 17 • Luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • Luyện tập trang 20 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) • Luyện tập trang 23 • Bảng chia 6 • Luyện tập trang 25 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số • Luyện tập trang 26 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số • Luyện tập trang 28 • Phép chia hết và phép chia có dư • Luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • Luyện tập trang 32 • Gấp một số lên nhiều lần • Luyện tập trang 34 • Bảng chia 7 • Luyện tập trang 36 • Giảm đi một số lần • Luyện tập trang 38 • Tìm số chia • Luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ dài • Luyện tập trang 46 • Thực hành đo độ dài • Thực hành đo độ dài (tiếp theo) • Luyện tập chung trang 49 • Bài toán giải bằng hai phép tính • Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • Luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • Luyện tập trang 54 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số • Luyện tập trang 56 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé • Luyện tập trang 58 • Bảng chia 8 • Luyện tập trang 60 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn • Luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • Luyện tập trang 64 • Gam • Luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • Luyện tập trang 69 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • Giới thiệu bảng nhân • Giới thiệu bảng chia • Luyện tập trang 76 • Luyện tập chung trang 77 • Làm quen với biểu thức • Tính giá trị của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 82 • Luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • Hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • Luyện tập trang 89 • Luyện tập chung trang 90

Chương 3: Các số đến 10 000


• Các số có bốn chữ số • Luyện tập trang 94 • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) • Các số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - Luyện tập • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • Luyện tập trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 105 • Luyện tập chung trang 106 • Tháng - năm • Luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số • Luyện tập trang 114 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 116 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 120 • Luyện tập chung trang 120 • Làm quen với chữ số La Mã • Luyện tập trang 122 • Thực hành xem đồng hồ • Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị • Luyện tập trang 129 phần 1 • Luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền Việt Nam • Luyện tập trang 132 • Làm quen với thống kê số liệu • Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 138

Chương 4: Các số đến 100 000


• Các số có năm chữ số • Luyện tập trang 142 • Các số có năm chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 145 • Số 100 000 - Luyện tập • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • Diện tích hình chữ nhật • Luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông • Luyện tập trang 154 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 156 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 • Tiền Việt Nam • Luyện tập trang 159 • Luyện tập chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số • Luyện tập trang 162 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 165 • Luyện tập chung trang 165 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • Luyện tập trang 167 • Luyện tập trang 167 • Luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • Luyện tập chung trang 177 • Luyện tập chung trang 178 • Luyện tập chung trang 179


Xem thêm:

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: Các số đến 10 000 •Chương 4: Các số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm