Giải bài bác tập trang 28, 29 bài 2 phương trình lượng giác cơ bạn dạng Sách giáo khoa (SGK) Giải tích 11. Câu 1: Giải những phương trình sau...

Bạn đang xem: Giải toán 11 trang 28


Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11

Giải các phương trình sau:

a) ( sin (x + 2) =frac13) 

b) ( sin 3x = 1) 

c) ( sin (frac2x3 -fracpi3) =0)

d) (sin (2x + 20^0) =-fracsqrt32) 

Giải:

a)

(sin (x + 2) =frac13)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x+2=arcsin frac13+k2 pi, k in mathbbZ\ \ x+2=pi -arcsin frac13+k2 pi, k in mathbbZ endmatrix) 

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=arcsin frac13-2+k2 pi, kin mathbbZ\ \ x=pi - arcsin frac13-2+k2 pi, kin mathbbZ endmatrix)

Vậy nghiệm của phương trình là (x=arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ))

và (x=pi - arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ))

b)

(sin 3x = 1 Leftrightarrow sin3x=sinfracpi 2)

(Leftrightarrow 3x=fracpi 2+k2 pi ,kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=fracpi 6+frack2 pi3,(kin mathbbZ))

Vậy nghiệm của phương trình là (x=fracpi 6+frack2 pi3,(kin mathbbZ))

Câu c:

(sinleft ( frac2x3-fracpi 3 ight )=0 Leftrightarrow frac2x3-fracpi 3= kpi, kin mathbbZ)

(Leftrightarrow frac2pi 3=fracpi 3+k pi,kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=fracpi 2+frac3kpi 2, kin Z)

Vậy nghiệm của phương trình là (x=fracpi 2+k.frac3pi 2, kin Z)

d)

(sin(2x+20^0)=-fracsqrt32)

(Leftrightarrow sin (2x +20^0) = sin(-60^0))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x+20^0=-60^0+k360^0, kin mathbbZ\ \ 2x+20^0=240^0+k360^0, kin mathbbZ endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=-40^0+k180^0, kin mathbbZ\ \ x=110^0+k180^0, kin mathbbZ endmatrix)

Vậy nghiệm của phương trình là (x=-40^0+k180^0, (kin mathbbZ)); (x=110^0+k180^0, (kin mathbbZ))

 

Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11

Với rất nhiều giá trị nào của (x) thì giá chỉ trị của những hàm số (y = sin3x) với (y = sin x) bởi nhau?

Giải

 (x) thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài xích ra khi và chỉ khi

(sin 3x = sinx Leftrightarrow left< matrix 3x = x + k2pi hfill cr 3x = pi - x + k2pi hfill cr ight.)

(Leftrightarrow left< matrix x = kpi hfill cr x = pi over 4 + kpi over 2 hfill cr ight.(k inmathbbZ )).

Vậy (left< matrixx = kpi hfill cr x = pi over 4 + kpi over 2 hfill cr ight.(k inmathbbZ )) thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài bác toán.

 

Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11

Giải những phương trình sau:

a) ( cos (x - 1) =frac23)

b) (cos 3x = cos 12^0) 

c) (cos (frac3x2-fracpi4)=-frac12)

d) (cos^22x =frac14)

Trả lời:

 a)

(cos (x - 1) = frac23 Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x - 1 = arccos frac23 + k2pi\ \ x - 1 = - arccos frac23 + k2pi endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x = 1 + arccos frac23 + k2pi , (k in Z) \ \ x = 1 - arccos frac23 + k2pi , (k in Z). endmatrix)

Vậy nghiệm phương trình là (x = 1 + arccos frac23 + k2pi , (k in Z)) hoặc (x = 1 - arccos frac23 + k2pi , (k in Z).)

 b)

(cos 3x = cos 12^0Leftrightarrow 3x = pm 12^0 + k360^0 (kin mathbbZ))

(Leftrightarrow x = pm 4^0 + k120^0 , (k in Z).)

Vậy nghiệm phương trình là (x = pm 4^0 + k120^0 , (k in Z).)

c)

(cosleft ( frac3x2-fracpi 4 ight )=-frac12)

(Leftrightarrow cosleft ( frac3x2-fracpi 4 ight )=cosleft ( pi -fracpi 3 ight ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix frac3x2-fracpi 4=frac2pi 3+k2 pi\ \ frac3x2-fracpi 4=-frac2pi 3+k2 pi endmatrix,(kin mathbbZ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=frac11pi 18+k.frac4pi 3 \ \ x=-frac5pi18+k.frac4pi 3 endmatrix,(kin mathbbZ))

Vậy nghiệm phương trình là (x=frac11pi 18+frac4 kpi 3) và (x=-frac5pi18+frac4 kpi 3 (kin mathbbZ))

d)

(cos^22x =frac14Leftrightarrow)

(Bigg lbrackeginmatrix cos2x=frac12\ \ cos2x=-frac12 endmatrixLeftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix cos2x=cos fracpi 3\ \ cos2x= cosfrac2pi 3 endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x=pm fracpi 3 + k2 pi\ \ 2x=pm frac2pi 3 + k2 pi endmatrix, kin mathbbZ)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x= pm fracpi 6 +k pi\ \ x= pm fracpi 3 +k pi endmatrix, kin mathbbZ)

Vậy nghiệm phương trình là (x= pm fracpi 6 +k pi) và (x= pm fracpi 3 +k pi, kin mathbbZ).

 

Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11

Giải phương trình (2cos 2x over 1 - sin 2x = 0)

Giải:

 Điều kiện (sin2x eq 1Leftrightarrow 2x eq fracpi 2+k2 piLeftrightarrow x eq fracpi 4+k pi(kin mathbbZ))

(2cos 2x over 1 - sin 2x = 0Rightarrow 2cos2x=0) 

Phương trình vẫn cho tương tự với:

(cos2x=0 Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x=fracpi 2+k2pi\ \ 2x=-fracpi 2+k2pi endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=fracpi 4+kpi (loai)\ \ x=-fracpi 4+kpi (kin mathbbZ) endmatrix)

Ta coi biểu thức sau sin như 1 ẩn lớn, giải giống như như pt lượng giác cơ bản.

(sin x = sin alpha Leftrightarrow left< eginarraylx = alpha + k2pi \x = pi - alpha + k2pi endarray ight.,,,left( k in Z ight))

Lời giải chi tiết:

(eginarrayla),,sin left( x + 2 ight) = frac13\Leftrightarrow left< eginarraylx + 2 = arcsin frac13 + k2pi \x + 2 = pi - arcsin frac13 + k2pi endarray ight.\Leftrightarrow left< eginarraylx = arcsin frac13 - 2 + k2pi \x = pi - arcsin frac13 - 2 + k2pi endarray ight.,,left( k in Z ight)endarray)

Vậy nghiệm của phương trình là (x=arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ)) hoặc (x=pi - arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ))


LG b

(eginarrayl ,,sin 3x = 1\endarray)

Phương pháp giải:

Ta coi biểu thức sau sin như một ẩn lớn, giải tựa như như pt lượng giác cơ bản.

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,sin 3x = 1\ Leftrightarrow sin 3x = sin fracpi 2\Leftrightarrow 3x = fracpi 2 + k2pi \Leftrightarrow x = fracpi 6 + frack2pi 3,,left( k in Z ight)endarray)

Vậy nghiệm của phương trình là (x=fracpi 6+frack2 pi3,(kin mathbbZ))


LG c

(eginarrayl ,,sin left( frac2x3 - fracpi 3 ight) = 0\endarray)

Phương pháp giải:

Ta coi biểu thức sau sin như một ẩn lớn, giải tương tự như như pt lượng giác cơ bản.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarraylc),,sin left( frac2x3 - fracpi 3 ight) = 0\Rightarrow frac2x3 - fracpi 3 = kpi \Leftrightarrow frac2x3 = fracpi 3 + kpi \Leftrightarrow x = fracpi 2 + frac3kpi 2,,left( k in Z ight)endarray)

Vậy nghiệm của phương trình là (x=fracpi 2+k.frac3pi 2, kin Z)


LG d

(eginarrayl ,,sin left( 2x + 20^0 ight) = - fracsqrt 3 2endarray)

Phương pháp giải:

Ta coi biểu thức sau sin như 1 ẩn lớn, giải tương tự như như pt lượng giác cơ bản.

Xem thêm: Khám phá bí mật ngôi sao thảm đỏ, 9 điều thú vị về các ngôi sao

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,,sin left( 2x + 20^0 ight) = - fracsqrt 3 2\Leftrightarrow sin left( 2x + 20^0 ight) = sin left( - 60^0 ight)\Leftrightarrow left< eginarrayl2x + 20^0 = - 60^0 + k360^0\2x + 20^0 = 180^0 + 60^0 + k360^0endarray ight.\Leftrightarrow left< eginarrayl2x = - 80^0 + k360^0\2x = 220^0 + k360^0endarray ight.\Leftrightarrow left< eginarraylx = - 40^0 + k180^0\x = 110^0 + k180^0endarray ight.,,,left( k in Z ight)endarray)

Vậy nghiệm của phương trình là (x=-40^0+k180^0, (kin mathbbZ)) hoặc (x=110^0+k180^0, (kin mathbbZ))

 baigiangdienbien.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 132 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp baigiangdienbien.edu.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện baigiangdienbien.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép baigiangdienbien.edu.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.