Tính. Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?


Tính:

a) \(683 × 35;\) \(1954 × 425 ;\) \(2438 × 306 ;\)

b) \( \dfrac {7}{9} \times \dfrac {3}{35};\) \( \dfrac{9}{22} \times 55;\) \( \dfrac {11}{17} : \dfrac {33}{34};\)

c) \(36,66 : 7,8 ;\) \(15,7 : 6,28 ;\) \(27,63 : 0,45 ;\)

d) \(16\) giờ \(15\) phút \(: 5\); \(14\) phút \(36\) giây \(: 12\).

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 176

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép nhân hoặc phép chia số thập phân.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

*

b) \( \dfrac {7}{9} \times \dfrac {3}{35} = \dfrac {7 \times 3}{9 \times 35}\) \(=\dfrac {7 \times 3}{3 \times 3\times 7 \times 5}=\dfrac {1}{15};\)

\( \dfrac{9}{22} \times 55 =\dfrac {9\times 55}{22}\) \(=\dfrac {9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}=\dfrac {45}{2} ;\)

\( \dfrac {11}{17} : \dfrac {33}{34} = \dfrac {11}{17} \times \dfrac {34}{33}\) \(=\dfrac {11 \times 34}{17 \times 33}=\dfrac {11 \times 2 \times 17}{17 \times 3\times 11 }=\dfrac {2}{3}; \)

*

*


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Tìm \(x\):

\(a)\; 0,12 \times x = 6\) ; \(b) \;x : 2,5 = 4\) ;

\(c) \;5,6 : x = 4\) ; \(d) \;x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\) .

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a) \(0,12 \times x = 6 \)

\(x = 6 : 0,12\)

\(x = 50\).

b) \(x : 2,5 = 4\)

\(x = 4 \times 2,5\)

\(x = 10\).

c) \(5,6 : x = 4 \)

\(x = 5,6 : 4\)

\(x = 1,4\)

d) \( x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\)

\(x =\dfrac{2}{5}: 0,1 \)

\(x = \dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{10}\)

\(x =\dfrac{2}{5} \times \dfrac{10}{1} \) 

\(x = 4\)


Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số đường bán ngày thứ nhất

- Số đường bán ngày thứ ba = số đường bán trong ba ngày \(-\) số đường bán ngày thứ nhất \(-\) số đường bán ngày thứ hai. 

Cách 2 :

- Tìm tỉ số phần trăm của số đường bán ngày thứ ba so với tổng số đường bán trong ba ngày.

- Tìm số đường bán ngày thứ ba.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba ngày: 2400 kg đường

Ngày thứ nhất: 35% số đường

Ngày thứ hai: 40% số đường

Ngày thứ 3: ... kg đường?

Bài giải

Cách 1 :

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

2400 : 100 × 35 = 840 (kg)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

2400 : 100 × 40 = 960 (kg)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

Cách 2 :

Số đường bán được ngày thứ ba chiếm số phần trăm số đường bán được trong cả ba ngày là:

b)\(\dfrac{7}{9} \times \dfrac{3}{35}\); \(\dfrac{9}{22} \times 55\); \(\dfrac{11}{17} : \dfrac{33}{34}\).

c)\(36,66 : 7,8\); \(15,7 : 6,28\); \(27,63 : 0,45\).

Xem thêm: 25 Địa Điểm Du Lịch Gần Sài Gòn Đỉnh Của Chóp, Top 10 Khu Du Lịch Gần Sài Gòn Vừa Rẻ, Vừa Đẹp

d)\(16 \, \text{giờ} \, 15 \, \text{phút} : 5\); \(14 \, \text{phút} \, 36 \, \text{giây} : 12\)


a) (Đặt tính rồi tính ta được kết quả)

\(683 \times 35 = \bf 23\, 905\)

\(1\, 954 \times 425 = \bf 830 \, 450\)

\(2\, 438 \times 306 = \bf 746 \, 028\)

b)

\(\dfrac{7}{9} \times \dfrac{3}{35} = \dfrac{7 \times 3}{9 \times 35} = \bf \dfrac{1}{15}\)

\(\dfrac{9}{22} \times 55 = \dfrac{9 \times 55}{22} = \bf \dfrac{45}{2} = 22 \dfrac{1}{2}\)

\(\dfrac{11}{17} : \dfrac{33}{34} =\dfrac{11}{17} \times \dfrac{34}{33} = \bf \dfrac{2}{3}\)

c) (Đặt tính rồi tính ta được kết quả như sau:)

\(36,66 : 7,8 = \bf 4,7\)

\(15,7 : 6,28 = \bf 2,5\)

\(27,63 : 0,45 = \bf 61,4\)

d)

\(16 \, \text{giờ} \, 15 \, \text{phút} : 5 = 15 \, \text{giờ} \, 75 \, \text{phút} : 5 = \bf 3 \, \text{giờ} \, 15 \, \text{phút}\)

\(14 \, \text{phút} \, 36 \, \text{giây} : 12 = 12 \, ​​\text{phút} \, 156 \, \text{giây} : 12 = \bf 1 \, \text{phút} \, 13 \, \text{giây}\)

Nhận xét: Khi chia số đo thời gian, nếu phép chia không chia hết ta có thể đổi ra số đo thời gian nhỏ hơn rồi thực hiện phép tính.

 


*

Tham khảo lời giải các bài tập Luyện tập chung trang 176 phần 1 khác • Giải bài 1 trang 176 - SGK Toán lớp 5 Tính:a)\(683 \times... • Giải bài 2 trang 176 - SGK Toán lớp 5 Tìm\(x:\)\(... • Giải bài 3 trang 176 - SGK Toán lớp 5 Trong ba ngày một cửa... • Giải bài 4 trang 176 - SGK Toán lớp 5 Một cửa hàng bán hoa...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Luyện tập chung trang 176 phần 1
• Giải bài 1 trang 176 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 2 trang 176 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 3 trang 176 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 4 trang 176 - SGK Toán lớp 5
Giải bài tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. bảng đơn vị đo diện tích Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều Chương 5: Ôn tập
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12