10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)


Bài 1

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)


Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Bạn đang xem: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

7 ngày: 10 người

5 ngày: … người?

Giải

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là :

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

Bài 2

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

120 người: 20 ngày

150 người: … ngày?

Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

\(20 × 120 = 2400\) (ngày)

\(150\) người sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

\(2400 : 150 = 16\) (ngày)

Đáp số: \(16\) ngày.

Bài 3

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp tìm tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

3 máy bơm: 4 giờ

6 máy bơm: … giờ?

Giải:

Cách 1: Phương pháp tìm tỉ số

\(6\) máy bơm gấp \(3\) máy bơm số lần là :

\(6 : 3 = 2\) (lần)

\(6\) máy bơm hút hết nước hồ sau số giờ là:

\(4 : 2 = 2\) (giờ)

Đáp số: 2 giờ.

Cách 2: Phương pháp rút về đơn vị

1 máy bơm hút hết nước ở hồ trong số giờ là

4 x 3 = 12 (giờ)

6 máy bơm hút hết nước ở hồ trong số giờ là

12 : 6 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

Lý thuyết

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Bài 1

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

7 ngày: 10 người

5 ngày: … người?

Giải

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là :

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

Bài 2

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị.

Xem thêm:

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

120 người: 20 ngày

150 người: … ngày?

Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

\(20 × 120 = 2400\) (ngày)

\(150\) người sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

\(2400 : 150 = 16\) (ngày)

Đáp số: \(16\) ngày.

Bài 3

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài tập Toán 5I - Số thập phân
II - Các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép chia