Thư viện bài xích giảng năng lượng điện tử Văn 10 mới nhất, bài giảng E-Learning Văn 10, bài xích giảng Power
Point Văn 10, bài xích giảng trực tuyến Văn 10. Tuyển chọn tập Giáo án điện tử Văn 10, bài bác giảng power point, hy vọng giúp thày cô trong quá trình giảng dạy. Bởi trình săn sóc không hiểu được fonts chữ bắt buộc xem online bị lỗi font, Thày cô tải về nhằm dùng không bị lỗi ah


# tài liệu Views Downloads
1 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 96. On tap van hoc.ppt 378 29 tải về
2 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 93. Noi dung va hinh thuc cua van ban van hoc.ppt 150 11 tải về
3 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng nguồn point Văn 10 Tiet 92. Cac thao tac nghi luan.ppt 76 4 tải về
4 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 91. Cac thao tac nghi luan.ppt 71 5 download
5 Giáo án điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 90. Lap luan trong van nghi luan.ppt 73 11 tải về
6 Giáo án điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 89 Van ban van hoc.ppt 95 9 tải về
7 Giáo án điện tử, bài xích giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 86. Lap dan y đến bai van nghi luan.ppt 48 7 download
8 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng nguồn point Văn 10 Tiet 85. Bỏ ra khi anh hung.ppt 120 17 tải về
9 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 84. Phong cach ngon ngu nghe thuat.ppt 258 17 tải về
10 Giáo án điện tử, bài giảng nguồn point Văn 10 Tiet 83. Noi thuong minh - Trich Truyen Kieu.ppt 147 11 tải về
11 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng nguồn point Văn 10 Tiet 82. Trao duyen.ppt 675 68 tải về
12 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 81. Nguyen Du.ppt 240 38 download
13 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 80. Nguyen Du.ppt 94 5 tải về
14 Giáo án điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 78. Tom tat va ban thuyet minh.ppt 56 3 download
15 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 77. Tinh canh le loi cua nguoi Chinh Phu.ppt 166 17 tải về
16 Giáo án điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 76. Tinh canh le loi cua nguoi Chinh Phu.ppt 147 16 download
17 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 75. Tao Thao uong ruou luan anh hung.ppt 52 3 download
18 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 74. Hoi trong teo thanh.ppt 98 12 download
19 Giáo án điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 73. Nhung yeu cau su dung Tieng Viet.ppt 68 3 download
20 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 72. Chuyen chuc phan su den chảy vien.ppt 115 60 tải về
21 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 71. Chuyen chuc phan su den rã vien.ppt 118 12 tải về
22 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng nguồn point Văn 10 Tiet 70. Luyen tap phuong phap thuyet minh.ppt 62 4 download
23 Giáo án điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 68. Phuong phap thuyet minh.ppt 335 18 tải về
24 Giáo án điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 66. Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan va thai Su Tran Thu Do.ppt 41 5 download
25 Giáo án điện tử, bài xích giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 65. Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan va thai Su Tran Thu Do.ppt 50 5 download
26 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 64. Khai quat lich su Tieng Viet.ppt 319 28 tải về
27 Giáo án điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 63. Hien tai la nguyen khi Quoc gia.ppt 231 29 download
28 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 62. Tinh chuan xac hap dan cua van ban thuyet minh.ppt 54 14 tải về
29 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng nguồn point Văn 10 Tiet 59. Dai cao binh ngo.ppt 1347 148 tải về
30 Giáo án điện tử, bài bác giảng nguồn point Văn 10 Tiet 58. Tac gia Nguyen Trai.ppt 1426 171 tải về
31 Giáo án điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 57. Phu tuy nhiên Bach Dang.ppt 1267 106 tải về
32 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 56. Lap dan y cho bai van thuyet minh.ppt 96 3 tải về
33 Giáo án điện tử, bài bác giảng nguồn point Văn 10 Tiet 53. Trinh cất cánh mot van de.ppt 89 3 download
34 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 50. Tho hai-cu cua cha So.ppt 166 9 tải về
35 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 49. Lap ke hoach ca nhan.ppt 54 2 download
36 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 47. Cam xuc download thu.ppt 166 7 download
37 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 45. Thuc khô cứng phep tu tu hoan du va an du.ppt 183 3 download
38 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 44. Hoang Hac lau tong Manh Hao Nhien bỏ ra Quang Lang.ppt 143 5 download
39 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 42. Van nuoc.ppt 81 1 download
40 Giáo án điện tử, bài bác giảng nguồn point Văn 10 Tiet 41. Doc Tieu Thanh Ki.ppt 270 3 tải về
41 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 40. Nhan - Nguyen Binh Khiem.ppt 266 2 download
42 Giáo án điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 39. Tom tat van ban tu su.ppt 370 8 tải về
43 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 38. Canh ngay lập tức he.ppt 297 6 download
44 Giáo án điện tử, bài giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 37. Khổng lồ Long.ppt 308 3 tải về
45 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 36. Phong cach ngon dở hơi sinh hoat.ppt 202 4 tải về
46 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 33. Khai quat van hoc Viet nam tu the ki X den hat the ki XIX.ppt 295 5 download
47 Giáo án điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 32. On tap van hoc dan gian.ppt 728 19 tải về
48 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 31. Luyen tap viet doan van tu su.ppt 113 4 download
49 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 30. Loi tien dan.ppt 65 2 download
50 Giáo án điện tử, bài xích giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 29. Ca dao nhì huoc.ppt 507 3 tải về
51 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 28. Ca dao than than yeu thuong tinh nghia.ppt 924 18 download
52 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 27. Ca dao than than yeu thuong tinh nghia.ppt 263 4 tải về
53 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng nguồn point Văn 10 Tiet 26. Dac diem ngon đần độn noi va ngon dở hơi viet.ppt 124 7 tải về
54 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 25. Doc van Tam dai con ga-Nhung no phai bang hai may.ppt 155 3 download
55 Giáo án điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 24. Mieu ta va bieu cam trong bai van tu su.ppt 134 5 download
56 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 23. Tam Cam.ppt 1653 18 tải về
57 Giáo án điện tử, bài giảng nguồn point Văn 10 Tiet 20. Chon su viec đưa ra tiet tieu bieu vào bai van tu su.ppt 166 8 download
58 Giáo án năng lượng điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 18. Rama buoc toi.ppt 79 4 download
59 Giáo án điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 17. Rama buoc toi.ppt 94 6 tải về
60 Giáo án điện tử, bài bác giảng power nguồn point Văn 10 Tiet 14. Uy-lit-xo tro ve.ppt 796 13 download
61 Giáo án năng lượng điện tử, bài giảng power point Văn 10 Tiet 12. Truyen An Duong Vuong va ngươi Chau trong Thuy.ppt 631 17 tải về
62 Giáo án điện tử, bài xích giảng power point Văn 10 Tiet 11. Truyen An Duong Vuong va mi Chau trong Thuy.ppt 549 22 download
63 Giáo án năng lượng điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 09. Chien thang Mtao-Mxay.ppt 380 11 download
64 Giáo án điện tử, bài giảng nguồn point Văn 10 Tiet 08. Chien thang Mtao-Mxay.ppt 1378 48 download
65 Giáo án điện tử, bài giảng nguồn point Văn 10 Tiet 04. Khai quat van hoc dan gian Viet Nam.ppt 319 11 tải về
66 Giáo án điện tử, bài bác giảng power point Văn 10 Tiet 03. Hoat dong giao tiep bang ngon ngu.ppt 912 20 tải về

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Thư viện pháp luật _ tra cứu, nắm bắt pháp luật việt nam


*
Danh mục
*
Sơ đồ dùng Web
Site
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

Tra cứu nhanh : thời khắc Áp dụng Tình trạng hiệu lực hiện hành Lĩnh vực, Ngành Thời gian phát hành Lịch sử coi
*
khai quật hơn 421.000 văn bản Pháp chế độ
*
Nhận email văn bạn dạng mới sản phẩm tuần
*
Được cung ứng tra cứu vãn trực đường
*
Tra cứu chủng loại hợp đồng, bảng báo giá đất
*
*
Hỗ trợ dịch vụ thương mại
*
(028) 3930 3279
*
Hỗ trợ trực con đường
*

thông báo Văn phiên bản Mới


*

Chính sách mới rất nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 03/2023 (18/03 15:40)

Tiêu chuẩn chỉnh thành viên hội đồng làm chủ tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính; Quy ...


Chính sách pháp luật mới


Tội vận chuyển trái phép chất ma túy: mức án cao nhất là xử tử (29/08 10:43)
thủ tục đăng ký kết xếp hạng tiêu chuẩn chỉnh khách sạn (18/03 18:00)
Điều khiếu nại được quay trở lại quốc tịch nước ta (18/03 17:23)
Mức phát hành chính đối với xây dựng công trình không có giấy ... (18/03 17:00)
truy thuế kiểm toán nhà nước tuyển chọn dụng công chức năm 2023 (18/03 16:58)

đoạn phim Pháp phương tiện


Hàng Triệu mướn Bao sẽ ảnh hưởng Khóa Liên Lạc từ thời điểm ngày 31/3?

khí cụ Sư bốn Vấn


*

Yêu cầu chứng từ CDNN tủ sách viên khi thăng hạng?


PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP


phiên bản án trực tuyến

*
tư vấn pháp luật


Giải Đáp Pháp
Luật


Đang xem nhiỀu nhẤt


Bình chọn


Văn bản và Tra cứu vãn tin tức và bài viết

chia SẺ THÀNH CÔNG


*
*

THỐNG KÊ

13. Tổng số văn bạn dạng (453024)
1

tiếng Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ dùng | Liên quan hiệu lực hiện hành | download về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

thông tin 79/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi thao tác làm việc về đảm bảo an toàn nguồn đồ vật liệu cho các dự án trọng yếu ngành giao thông vận tải vận tải khoanh vùng Đồng bởi sông Cửu Long vì Văn phòng chủ yếu phủ phát hành

giờ Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực thực thi | tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

đưa ra quyết định 255/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt công ty trương đầu tư chi tiêu Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng đường hcm đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, đụn Quao - Vĩnh Thuận vì Thủ tướng chủ yếu phủ phát hành

giờ đồng hồ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ gia dụng | Liên quan hiệu lực hiện hành | mua về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

ra quyết định 07/2023/QĐ-TTg mức sử dụng về thí điểm phân cấp cho thẩm quyền phê duyệt, trình tự, giấy tờ thủ tục phê phê duyệt điều chỉnh toàn thể quy hoạch tầm thường xây dựng khu vực chức năng, điều chỉnh toàn bộ quy hoạch chung tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bởi vì Thủ tướng chủ yếu phủ ban hành

giờ đồng hồ Anh | Văn bản gốc | Lược trang bị | Liên quan hiệu lực hiện hành | mua về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

đưa ra quyết định 258/QĐ-TTg năm 2023 phê chu đáo Lộ trình áp dụng quy mô thông tin công trình xây dựng (BIM) trong hoạt động xây dựng bởi vì Thủ tướng thiết yếu phủ phát hành

giờ đồng hồ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ dùng | Liên quan hiệu lực | mua về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


xem tiếp »


1

Công văn 1742/VPCP-QHQT năm 2023 về tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp nước ta thường niên bởi Văn phòng chính phủ phát hành

giờ đồng hồ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược trang bị | Liên quan hiệu lực | download về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Công văn 1663/BTNMT-TTTT về phía dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước cố gắng giới, Ngày Khí tượng cố giới, Chiến dịch giờ đồng hồ trái đất năm 2023 do bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành

giờ Anh | Văn bản gốc | Lược thiết bị | Liên quan hiệu lực hiện hành | cài về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Công văn 1707/VPCP-CN năm 2023 về report tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP vì Văn phòng chính phủ phát hành

giờ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ vật | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | cài về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Công văn 211/LĐLĐ-CSPL năm 2023 thực hiện rà soát, đánh giá việc tiến hành mức lương tối thiểu bởi vì Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh phát hành

tiếng Anh | Văn phiên bản gốc | Lược vật | Liên quan hiệu lực | mua về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Công văn 912/LĐTBXH-BĐG về phía dẫn triển bắt đầu khởi công tác đồng đẳng giới năm 2023 do bộ Lao đụng - thương binh và Xã hội ban hành

giờ đồng hồ Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược đồ vật | Liên quan hiệu lực | download về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


xem tiếp »


1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2023/BTNMT về quality nước biển lớn

| Văn phiên bản gốc | Lược thứ | Liên quan hiệu lực thực thi | tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước QCVN 09:2023/BTNMT về quality nước dưới khu đất

| Văn phiên bản gốc | Lược thiết bị | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Quy chuẩn kỹ thuật non sông QCVN 08:2023/BTNMT về chất lượng nước khía cạnh

| Văn phiên bản gốc | Lược thiết bị | Liên quan hiệu lực thực thi | cài về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước QCVN 05:2023/BTNMT về unique không khí

| Văn bản gốc | Lược thứ | Liên quan hiệu lực | cài đặt về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Quy chuẩn kỹ thuật non sông QCVN 03:2023/BTNMT về unique đất

| Văn bạn dạng gốc | Lược thứ | Liên quan hiệu lực thực thi | cài đặt về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


xem tiếp »


1

Dự thảo Thông tư cơ chế về cấp, tịch thu đăng ký, biển số xe cơ giới do bộ trưởng Bộ Công an phát hành

tiếng Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược đồ dùng | Liên quan hiệu lực | cài đặt về


Tình trạng: Đã biết


2

Dự thảo Nghị định về tinh giảm biên chế

tiếng Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ gia dụng | Liên quan hiệu lực hiện hành | cài về


Tình trạng: Đã biết


3

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

giờ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược vật dụng | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | cài về


Tình trạng: Đã biết


4

Dự thảo Nghị lý thuyết dẫn vẻ ngoài Thi đua, tán thưởng

giờ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực thực thi | download về


Tình trạng: Đã biết


5

Dự thảo Luật bảo đảm xã hội

giờ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ vật | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | cài về


Tình trạng: Đã biết


xem tiếp »


1

quyết định 486/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục và các bước nội bộ thủ tục hành chủ yếu mới, sửa đổi, bổ sung trong nghành hộ tịch tiến hành tại cơ quan đk hộ tịch ở trong phạm vi chức năng thống trị của ngành tư pháp trên địa phận tỉnh Bình Thuận

tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược trang bị | Liên quan hiệu lực | cài về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

giờ Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược vật | Liên quan hiệu lực thực thi | download về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

thông tin 79/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi thao tác làm việc về bảo đảm nguồn vật liệu cho những dự án trọng yếu ngành giao thông vận tải khoanh vùng Đồng bởi sông Cửu Long vì chưng Văn phòng chủ yếu phủ phát hành

giờ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ dùng | Liên quan hiệu lực hiện hành | thiết lập về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

quyết định 255/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt chủ trương chi tiêu Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng đường hồ chí minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, đống Quao - Vĩnh Thuận bởi Thủ tướng bao gồm phủ ban hành

giờ đồng hồ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ gia dụng | Liên quan hiệu lực hiện hành | cài đặt về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

đưa ra quyết định 07/2023/QĐ-TTg dụng cụ về thử nghiệm phân cung cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, giấy tờ thủ tục phê để mắt tới điều chỉnh toàn bộ quy hoạch thông thường xây dựng khu vực chức năng, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tp Buôn Ma Thuột, thức giấc Đắk Lắk do Thủ tướng chính phủ ban hành

tiếng Anh | Văn phiên bản gốc | Lược vật dụng | Liên quan hiệu lực hiện hành | thiết lập về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


xem tiếp »


1

Thông tứ 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê chăm sóc và ra mắt danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ đề xuất trong đấu thầu tuyển lựa nhà chi tiêu công trình thương mại dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ do bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải phát hành

giờ đồng hồ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ vật | Liên quan hiệu lực thực thi | cài đặt về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi và ngưng hiệu lực hiện hành thi hành một số trong những điều tại các Nghị định hình thức về chào bán, giao dịch thanh toán trái phiếu doanh nghiệp trơ trẽn tại thị phần trong nước và rao bán trái phiếu doanh nghiệp lớn ra thị phần quốc tế

giờ đồng hồ Anh | Văn bản gốc | Lược thứ | Liên quan hiệu lực hiện hành | sở hữu về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

quyết nghị 30/NQ-CP năm 2023 về liên tục thực hiện tại giải pháp bảo vệ thuốc, trang trang bị y tế do chủ yếu phủ phát hành

tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược thiết bị | Liên quan hiệu lực | mua về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2021/NĐ-CP về thống trị trang sản phẩm y tế

giờ đồng hồ Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược thiết bị | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | thiết lập về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Thông tứ 05/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của trường trung học thêm chuyên do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

tiếng Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ vật | Liên quan hiệu lực | download về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


coi tiếp »


1

ra quyết định 02/2023/QĐ-UBND phương tiện về tổ chức, quản lí lý buổi giao lưu của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang

giờ đồng hồ Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược đồ gia dụng | Liên quan hiệu lực | sở hữu về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

ra quyết định 09/2023/QĐ-UBND bổ sung các định mức tài chính - kỹ thuật vào Định mức tài chính - nghệ thuật về đào tạo chuyên môn sơ cấp, huấn luyện và giảng dạy dưới 03 tháng vận dụng trong nghành giáo dục nghề nghiệp và công việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kèm theo ra quyết định 11/2022/QĐ-UBND

giờ Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược vật | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

ra quyết định 08/2023/QĐ-UBND phép tắc về nút độ khôi phục lại tình trạng lúc đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại phạm luật hành chủ yếu về đất đai trên địa bàn tỉnh tỉnh nghệ an

tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ dùng | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | cài đặt về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

đưa ra quyết định 14/2023/QĐ-UBND quy định các tiêu chí bảo đảm an toàn yêu cầu phòng, phòng thiên tai trong thực hiện công trình, công ty ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tp.hcm

giờ Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược vật | Liên quan hiệu lực hiện hành | mua về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

đưa ra quyết định 22/2023/QĐ-UBND về định nấc dự toán cho các công tác dịch vụ công ích city trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

giờ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược đồ vật | Liên quan hiệu lực hiện hành | tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


coi tiếp »


1

ra quyết định 13/2019/QĐ-UBND khí cụ về tổ chức, cai quản lý, công bố buổi giao lưu của bãi đỗ xe cộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

giờ Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực thực thi | thiết lập về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

đưa ra quyết định 22/2019/QĐ-UBND sửa đổi đưa ra quyết định 13/2019/QĐ-UBND hình thức về tổ chức, cai quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe pháo trên địa phận tỉnh Hà Giang

giờ đồng hồ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược trang bị | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | download về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

quyết định 15/2018/QĐ-UBND điều khoản về mức chi phí tối đa để bán, mang đến thuê, mướn mua nhà ở tập thể do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

tiếng Anh | Văn bạn dạng gốc | Lược vật | Liên quan hiệu lực thực thi | thiết lập về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

ra quyết định 35/2017/QĐ-UBND về công cụ đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn ưu tiên nhằm lựa chọn đối tượng người dùng được mua, thuê, thuê mua nhà ở tập thể tại dự án đầu tư bằng nguồn chi phí ngoài ngân sách chi tiêu nhà nước trên địa phận tỉnh Đồng Tháp

giờ Anh | Văn bản gốc | Lược trang bị | Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành | download về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

ra quyết định 11/2022/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi Quy định ví dụ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước tịch thu đất trên địa phận tỉnh phái nam Định ban hành kèm theo ra quyết định 43/2021/QĐ-UBND

giờ Anh | Văn phiên bản gốc | Lược trang bị | Liên quan hiệu lực | cài về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


coi tiếp »


việc làm hấp dẫn


coi tiếp »


hồ sơ new cập nhật


xem tiếp »


Thu
Vien
Phap
Luat.vn
*
*
*
IP: 216.137.185.178
Xin rất cảm ơn Thành viênđã áp dụng www.Thu
Vien
Phap
Luat.vn
1. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên phiên bản hoàn toàn mới cung ứng nhiều tiện ích tra cứu vớt nâng cao, lọc công dụng tìm kiếm văn bản chính xác, mau lẹ theo nhu cầu; 2. Nội dung chỉ dẫn, sửa đổi, vấp ngã sung, các văn bạn dạng liên quan ghi lại bằng màu cụ thể rõ ràng, quy định lược đồ với nhiều tiện ích khác; 3. Update liên tục thông tin văn bạn dạng mới, chính sách pháp luật bắt đầu nhất; Tra cứu giúp hơn 280.000 văn bạn dạng Pháp Luật; 4. Download về nhiều mẫu mã văn phiên bản gốc, PDF, văn bạn dạng file word, văn bản tiếng anh; 5. Cá thể hóa: làm chủ thông tin cá thể và thiết lập lưu trữ văn bạn dạng quan trọng tâm theo nhu cầu; 6. Được cung ứng pháp lý sơ bộ qua năng lượng điện thoại, mail, zalo cấp tốc chóng; 7. Tra cứu vãn hơn 395.000 văn bản, tìm cấp tốc văn phiên bản bằng giọng nói.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù những khó khăn, chúng ta cũng vẫn đánh chiến thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của thiết yếu phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là thành phầm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ trên đầu tháng 5/2021.

Sứ mệnhcủa
THƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức triển khai lại khối hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồng
Dân quy định Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu…”,

và cùng công bọn chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền về sau gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ tiến hành cung ứng thông thường trong các tình huống.


Thư Xin Lỗi vày Đang Bị tiến công DDo
S

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT thật tâm xin lỗi quý khách vì website không vào được hoặc vào rất chậm chạp trong hơn 1 ngày qua.

Vien
Phap
Luat.vn có bộc lộ bị tiến công DDo
S dẫn mang lại quá tải. Người dùng truy cập vào web ko được, hoặc vào được thì vô cùng chậm.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã báo cáo và dựa vào sự cung cấp của Trung trọng điểm Giám sát an toàn Không gian mạng giang sơn (NCSC), nhờ này đã phần nào giảm bớt hậu trái của cuộc tấn công.

Đến chiều ngày 20/07 việc tấn công DDo
S vẫn vẫn tiếp diễn,nhưng người dùng đã có thể sử dụng, dù hơi chậm, dựa vào các giải pháp mà NCSC gửi ra.

DDo
S là hình thức hacker nhờ cất hộ lượng lớn truy cập giả vào hệ thống, nhằm mục tiêu gây tắc nghẽn hệ thống, khiến cho người dùng không thể truy vấn và sử dụng dịch vụ thông thường trên trang www.Thu
Vien
Phap
Luat.vn .

Tấn công DDo
S không làm tác động đến dữ liệu, không đánh mất tin tức người dùng. Nó chỉ làm ùn tắc đường dẫn, làm người sử dụng khó hoặc ko thể truy cập vào dịch vụ.

Ngay khi bị tấn công DDo
S, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đang họp xem thời hạn qua mình gồm làm không đúng hay gây thù chuốc oán với cá thể tổ chức làm sao không.

Và nhận biết mình không gây thù với chúng ta nào, đề xuất chưa phát âm được mục tiêu của lần DDo
S này là gì.

Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

sử dụng công nghệ cao để tổ chức triển khai lại khối hệ thống pháp luậtvà kết nối cộng đồng dân chế độ Việt Nam,nhằm giúp công bọn chúng loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu,và cùng công bọn chúng xây dựng, thụ hưởng nhà nước pháp quyền.

Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phòng cộng Đồng Ngành lao lý cho rằng: “Mỗi ngày công ty chúng tôi hỗ trợ pháp lý cho hàng vạn trường hợp, thịnh hành kiến thức điều khoản đến hàng triệu người, thiết nghĩ những hacker chân chính không ai lại đi phá làm gì”.

Xem thêm: Toán cao cấp a3 bài giảng và bài tập, bài giảng toán cao cấp a3

Dù nạm nào, nhằm xảy ra phiền toái này cũng chính là lỗi của chúng tôi, một đợt nữa THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi đòi hỏi lỗi mang đến cộng đồng, khách hàng hàng.